Тема: Національна політика РФ у світлі Конституції 1993 року

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  11,38 Кб
Національна політика РФ у світлі Конституції 1993 року
Національна політика РФ у світлі Конституції 1993 року
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!


Національна політика РФ у світлі Конституції 1993 року

Вступ

Національна політика належить до теоретичних і актуальних практичних проблем сучасності. Це складне явище, що охоплює всі сфери життя суспільства. Вона має і відносну самостійність як система заходів, здійснюваних державою, спрямованих на облік і реалізацію національних інтересів. Державна національна політика включає стратегічні завдання життєдіяльності держави, це політика здійснення інтересів усієї нації.

У 1993 році було започатковано новий етап становлення державного устрою Російської Федерації. Введена нова Конституція, підписаний Договір між органами державної влади Російської Федерації і Республіки Татарстан. ряд керівників республік виразили готовність переглянути республіканські конституції з метою узгодження їх з Конституцією Російської Федерації, а в Калмикії, більше того, відмінити республіканську конституцію. Після підписання Федерального договору у березні 1992 року нинішній період багатьом бачився найбільш спокійним з точки зору збереження територіальної єдності.

Характерною рисою Конституції РФ 1993 р. є її адекватний характер суспільним відносинам, що склалися на той момент. Вона відбиває перехідний характер російського суспільства, суперечливий спосіб його існування. У ній знайшло втілення, те, що досягнуто і відстоюється багатонаціональним народом РФ: різноманіття форм власності, конкуренція, свобода економічної діяльності, політичний і ідеологічний плюралізм, визнання прав і свобод людини і громадянина, федеративний устрій, заснований на самовизначення і рівноправність народів, самостійний статус з місцевої самоврядування тощо.

Предметом роботи є діяльність органів державної влади в сфері національної політики у 90-х роках.

Обєктом роботи є процес формування національної політики РФ в світлі Конституції 1993 року.

Актуальність теми реферату визначається тим, вивчення історичних передумов та проблем впровадження в життя національної політики Російської Федерації з прийняттям Конституції 1993 року є дуже важливим для розуміння історичних державотворчих процесів у сучасній Росії, як країни з унікальним полі етнічним складом.

Метою реферату є висвітлення основних аспектів національної політики РФ з прийняттям Конституції 1993 року.

Визначена мета передбачила вирішення наступних завдань:

-проаналізувати передумови прийняття та основні положення Конституції РФ 1993 року;

-висвітлити основні аспекти національної політики РФ в світлі Конституції 1993 року.

Джерельною базою нашої роботи виступають законодавчі та нормативні акті РФ.

Історіографічною базою реферату виступають ґрунтовні праці вчених присвячені вивченню конституційного права та «національного питання» РФ. В роботі нами використано публікації та дослідження російських вчених, таких як Кокшаров Н.В., Баглай М.В., Катков Д.Б., Топорін Б.Н., Кутафин О.Е. та інші.

Хронологічні рамки даного реферату обумовлені його тематичною спрямованістю 90-х років ХХ століття.

Географічні рамки реферативної роботи визначається історичними кордонами Російської Федерації.

Росія являє собою складне поліетнічне утворення, об'єднує народи різних мовних груп, культур і конфесій. Етнічним ядром країни є росіяни, які складають більше 80% її народонаселення. Проте це не дозволяє віднести країну до типу моноетнічних держав з ряду причин: по-перше, територія Росії є історичною батьківщиною багатьох народів, що зберегли свою культурну самобутність і не асимілювалися з російською більшістю, по-друге, за радянський період історії Росії багато її народів сформували основи своєї державності, яка усвідомлюється в даний час як найбільша цінність та історичне досягнення, по-третє, внаслідок суперечливості національної політики радянського періоду (спрямованої одночасно і на уніфікацію народів, і на організацію їхньої державності) повсюдно в СРСР, і в Росії в тому числі, склалася етнічна стратифікація, в основі якої лежать розбіжності в економічному, демографічному та політичному статусах народів.

Етнополітичний процес в РФ протікає по-різному в залежності від специфіки сформованих соціокультурних та соціально-економічних регіонів країни. Можна виділити чотири регіони активного прояву етнополітичного процесу: російська північ (територія розселення угро-фінських народів), південно-сибірський район (зона політичної активності якутів, тувинців, бурят), татаро-башкирський район, північнокавказький.

Період з 1991-1994 характеризувався тенденцією до боротьби всередині республік між офіційною владою і національно-політичними рухами з приводу державного устрою республік, їх політичного статусу. Не менш гострою була й політична боротьба керівництва республік та федерального центру з приводу перерозподілу владних повноважень. Особливої гостроти перша тенденція сягає в Північнокавказькому регіоні, де протистояння завершується поваленням офіційної влади Чечено-Інгушської Республіки, розв'язуванням збройного екстериторіального конфлікту між осетинами і інгушами, масовим витісненням російського населення і конституюванням двох нових республік - Чеченської Республіки і Республіки Інгушетія. Друга тенденція максимальної гостроти досягла у стосунках республіканської влади Татарстану і федерального центру. Вона завершується підписанням двостороннього Договору між Татарстаном і федеральним центром про розмежування повноважень і предметів ведення, який відкрив дорогу підписання двосторонніх договорів між суб'єктами Федерації і федеральним центром.

Важливими віхами цього періоду, що вплинули на врегулювання етнополітичних проблем, з'явилися підписання Федеративного договору (1993) та затвердження Конституції Російської Федерації (1993).

Діюча Конституція Росії була прийнята 12 грудня 1993 р. шляхом проведення всенародного голосування - референдуму. Безпосередньою юридичною основою для його проведення послужив Указ Президента РФ № від 15 жовтня 1993 р. «Про проведення всенародного голосування за проектом Конституції Російській Федерації», згідно з яким всенародне голосування за проектом призначалося на 12 грудня 1993 р.

Ґрунтуючись на результатах проведеного референдуму, Центральна виборча комісія у своїй постанові від 20 грудня 1993 р. «Про результати всенародного голосування за проектом Конституції Російській Федерації» констатувала, що всенародне голосування за проектом Конституції слід вважати тим, що відбулися і що Конституцію РФ слід вважати визнаною цим всенародним голосуванням.

Конституція РФ 1993 року декларує визнання багатонаціональної структури суспільства. Конституційне визнання право корінних нечисленних народів. Декларована свобода у визначенні і вказівці своєї національної приналежності, а також свобода вибору мови спілкування, виховання,навчання і творчості.

Державна національна політика ґрунтується на принципах Конституції Російської Федерації і загальновизнаних нормах міжнародного права і знаходить своє вираження в системі федеральних законів, законів суб'єктів Російської Федерації, а також договорів про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Прийняття Конституції Російської Федерації, підписання Федерального договору і ряду договорів і угод між федеральними органами державної влади і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації понизили гостроту невирішених проблем. Основними принципами державної національної політики в Російській Федерації є:

-рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від його раси, національності, мови, стосунки до релігії, приналежності до соціальних груп і громадських об'єднань;

-заборона будь-яких форм обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної або релігійної приналежності;

-збереження цілісності Російської Федерації, що історично склалася;

-рівноправ'я усіх суб'єктів Російської Федерації у взаємовідносинах з федеральними органами державної влади;

-гарантія прав корінних нечисленних народів відповідно до Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Російської Федерації;

-право кожного громадянина визначати і вказувати свою національну приналежність без жодного примусу;

-сприяння розвитку національних культур і мов народів Російської Федерації;

-своєчасне і мирне вирішення протиріч і конфліктів;

-заборона діяльності, спрямованої на підривання безпеки держави, збудження соціального, расового, національного і релігійного розбрату, ненависті або ворожнечі;

-захист прав і інтересів громадян Російської Федерації за її межами, підтримка співвітчизників, що проживають в зарубіжних країнах, у збереженні і розвитку рідної мови, культури і національних традицій, в зміцненні їх зв'язків з Батьківщиною відповідно до норм міжнародного права.

Національна політика виражає інтереси громадян і забезпечує реалізацію передбачених Конституцією 1993 року Російської Федерації прав і свобод громадян, пов'язаних з їх національною приналежністю.

Однією з таких форм самовизначення є національно-культурна автономія, що дозволяє громадянам Російської Федерації, що належать до різних національних спільностей, зокрема нечисленним, розрізнено розселеним народам, національним меншинам, вирішувати питання збереження і розвитку своєї самобутності, традицій, мови, культури, освіти.

Національно-культурна автономія є важливим засобом виявлення і задоволення етнокультурних запитів громадян, досягнення міжнаціональної стабільності, попередження конфліктів на національному ґрунті. Будучи екстериторіальним громадським формуванням, національно-культурна автономія, не ущемляючи прав суб'єктів Російської Федерації, закріплених за ними Конституцією Російської Федерації, розширює їх можливості і відповідальність в здійсненні державної національної політики.

За допомогою різних форм національно-культурного самовизначення громадяни Російської Федерації незалежно від території проживання реалізують своє право:

-створювати громадські утворення в місцях компактного проживання національних і етнічних груп;

-отримувати підтримку з боку органів державної влади;

-звертатися через національно-культурні асоціації і об'єднання в органи державної влади, органи місцевого самоврядування і представляти свої національно-культурні інтереси;

-засновувати в установленому порядку всеросійські, регіональні і місцеві засоби масової інформації, отримувати і поширювати в них інформацію на рідній мові;

-брати участь в створенні і діяльності освітніх і наукових організацій, установ культури;

-залучатися до національних культурних цінностей, сприяти збереженню і розвитку народних промислів і ремесел, примноженню історичної і культурної спадщини свого народу;

-брати участь в культурній співпраці народів, етнічних і релігійних громад, відправляти релігійні обряди;

-встановлювати і підтримувати без якої-небудь дискримінації вільні і мирні контакти через межі з громадянами інших держав, з якими вони пов'язані історичними, національними, релігійними і мовними узами;

-брати участь через своїх повноважних представників в діяльності міжнародних неурядових організацій.

Органи державної влади покликані сприяти створенню правової бази становлення і функціонування різних форм національно-культурної автономії на федеральному, регіональному і місцевому рівнях, рішенню проблем різних національних спільностей, зокрема за допомогою надання гарантій національного рівноправ'я, задоволення інформаційних, культурно-освітніх і інших гуманітарних потреб і інтересів громадян, пов'язаних з їх національною приналежністю.

Одним з інструментів реалізації державної національної політики є програмно-цільовий підхід, який забезпечує об'єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування і національних спільностей в досягненні спільної мети поліпшення якості життя, задоволення національно-культурних запитів усіх народів Російської Федерації.

Федеральні програми соціально-економічного і національно-культурного розвитку народів, відповідні програми суб'єктів Російської Федерації повинні враховувати положення справжньої Концепції.

У основу таких програм покладена система заходів, спрямованих на збереження і розвиток культур, мов, традицій народів, розширення співпраці і духовне взаємозбагачення громадян усіх національностей.

Засадничою вимогою до програми національно-культурного розвитку кожного народу є облік органічної єдності традицій і новацій, дбайливе відношення до традицій, звичаїв і інших цінностей, а також інститутів, що відбивають особливості культури кожного народу і загальні цінності Російської держави.

Свою роль грають і заходи по підтримці різних форм місцевого самоврядування, створенню умов для прояву ініціативи і самодіяльності усіх груп населення, а також облік їх інтересів і потреб в діяльності органів місцевого самоврядування.

Міжнаціональні стосунки в країні багато в чому визначаються національним самопочуттям російського народу, що є опорою російської державності.

Потреби і інтереси російського народу відображені у федеральних і регіональних програмах, постійно враховуються в політичному, економічному і культурному житті республік і автономних утворень Російської Федерації. Не менше значення має рішення комплексу проблем народів республік, автономних утворень, а також національних спільностей, що проживають в інших суб'єктах Російської Федерації, забезпечення відповідного представництва народів Російської Федерації в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.

Відносно корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу на перший план виступають соціальні і екологічні проблеми, проблеми збереження їх мови і культури. Потрібне законодавче відображення особливостей бюджетної системи, приватизації, оподаткування, підприємницької діяльності, участі іноземних інвесторів в освоєнні природних ресурсів, традиційного використання промислових угідь і пасовищ, охорони довкілля.

В зв'язку з цим було запроектовано заходи, що забезпечують:

-відновлення зруйнованих екосистем, обмеження діяльності господарських структур, що завдають непоправного збитку місцю існування;

-виділення засобів на фінансування охорони здоров'я, будівництва лікарень, поліклінік, їх матеріального і кадрового забезпечення.

Спеціальні федеральні програми розробляються по захисту прав і облаштуванню біженців і вимушених переселенців, включаючи реалізацію заходів по їх прийому і розміщенню з урахуванням потреб регіонів Росії в трудових ресурсах, а також професійної структури і національно-культурних особливостей переселенців.

Вимагає свого рішення ряд проблем репресованих народів: робиться розробка і реалізація відповідних законодавчих актів, спрямованих на усунення наслідків репресій і депортацій відносно цих народів.

Також мова іде і про державну підтримку росіян за кордоном, передусім шляхом надання їм матеріальній і культурній допомозі, особливо етнічним росіянам, що проживають в державах - учасниках Співдружності Незалежних Держав, в Латвійській Республіці, Литовській Республіці і Естонській Республіці. На основі міждержавних домовленостей мають бути створені умови для більшої свободи пересування, розширення гуманітарних контактів, а також гарантовані права власності, погоджені питання пенсійного забезпечення і соціального захисту етнічних росіян.

Висновки

Основне досягнення російської національної політики 90-х років XX століття полягає в прийнятті Конституції 1993 року та розробці відповідно їй «Концепції державної національної політики Російської Федерації», яка була схвалена Постановою Уряду Росії в травні 1996 року і затверджена Указом Президента Росії № 909 від 15 червня 1996 року. У цій концепції виділяються такі вузлові проблеми, які вимагають рішення:

-розвиток федеральних стосунків, що забезпечують гармонійне поєднання суб'єктів РФ і цілісності російської держави;

-розвиток національних культур і мов народів Росії, зміцнення духовної спільності росіян;

-забезпечення політичної і правової захищеності нечисленних народів і національних меншин;

-досягнення і підтримка стабільного, міцного міжнаціонального світу і згоди на Північному Кавказі;

-підтримка співвітчизників, що проживають в країнах СНД і Балтії, сприяння розвитку зв'язків з нашими співвітчизниками з країн ближнього зарубіжжя.

Етнополітична проблематика піднялася за значимістю до рівня оборонної і зовнішньої політики. У другій половині 90-х років ХХ ст. федеральної влади в якійсь мірі вдалося запобігти розростанню етнічного сепаратизму, локалізувати його і створити умови для спаду етнічного екстремізму. Але концепція державної національної політики 1996 року не стала дієвим орієнтиром для органів державної влади в рішенні етнополітичних проблем.

У 90-х роках в цілому державна національна політика носила, з одного боку, реактивний характер, спізнюючись реагувати на проблеми, що вже проявилися, і конфлікти; з іншого боку, була фрагментарною, спрямованою на рішення лише окремих завдань, вирваних із загальнополітичного контексту. Враховуючи ці обставини, державна національна політика Росії початку XXI століття має бути превентивною, передбачливою найбільш небезпечні етнополітичні проблеми, і цілісною, передбачаючою рішення цих проблем у рамках єдиної програми.

Проте при усіх недоліках цієї концепції національної політики, її можна визначити як демократичнішу, ніж та, що здійснювалася в попередні десятиліття. Це видимо через ідеологеми, що виражають суть національної політики і національних стосунків. Наприклад, в ній відсутня раніше формула «нації і народності», що широко застосовувалася, і пропонуються для вживання поняття «Російська нація» або «багатонаціональний народ Росії». Тим самим їй надається політичний сенс (тобто, йдеться про громадян Росії), а не етнічний.

У більшості країн світу термін «нація» має політичне, громадянське значення. У нашій же вітчизняній традиції нація розуміється як вищий тип розвитку етносу, тобто, соціально-культурна спільність. Нині серед українських дослідників поступово затверджується розуміння нації як політичній спільності.

політика конституція правовий національний

Список використаних джерел та літератури

І. Джерела

.Закон РСФР «Ореабилитациирепрессированныхнародов» от 26апреля 1991 года № 1107-1.

.Конституция Российской Федерации. - М.: Новая Волна, 1996. - 62 с.

.Концепция государственной национальной политики Российской Федерации Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909

.Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.№ 10.ст. 1146.

.Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»

ІІ Монографії, посібники, статті

.Акиева М.Х. Взаимодействие культур как фактор политической консолидации общества / Духовно-культурные процессы в современной России. / М.Х. Акиева. - М.: Инфра-М, 1998. - 115 с.

.Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. / Марат Викторович Баглай. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 684 с.

.Иванов В.Н. Россия федеративная (кризис и пути его преодоления) / В.Н. Иванов. - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 1999. - 96 с.

.Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право России: Учебное пособие / Отв. ред. академик РАЕН Ю.А. Веденеев. / Д.Б. Катков, Е.В. Корчиго. - М.: Юриспруденция, 1999. - 288 с.

.Кокшаров Н.В. Современная национальная политика России // Credo New. Теоретический журнал. / Николай Васильевич Кокшаров. - 2009. - №5. - С. 22-26.

.Кутафин О.Е. Государственное право Российской Федерации. / Олег Емельянович Кутафин. - М.: Юридическая литература, 2002. - 461 с.

.Топорин Б.Н. Конституция РФ. Научно-практический комментарий. / Борис Николаевич Топорин. - М.: Юристъ, 1997. - 716 с.

.Торшин А.П. Укрепление межнациональных отношений - важнейшая задача современной России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. - 2007. - № 17 (334) - С. 19-23.

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!