Тема: Організація роботи в управлінні Пенсійного фонду України в Носівському районі

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  21,85 Кб
Організація роботи в управлінні Пенсійного фонду України в Носівському районі
Організація роботи в управлінні Пенсійного фонду України в Носівському районі
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальне ознайомленням з районним управлінням Пенсійного фонду України

1.1 Структура управління Пенсійного фонду України в Носівському районі на 2015 рік

1.2 Порядок прийняття на роботу і звільнення службовців

.3 Основні обовязки службовців

.4 Робочий час і його використання

Розділ 2. Охорона праці на робочому місці

Розділ 3. Прийом, оформлення та розгляд документів для призначення і перерахунку пенсій

3.1 Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

3.2 Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший

Розділ 4. Прийом, оформлення та розгляд документів для призначення і перерахунку пенсій за спеціальними законами

Розділ 5. Організація правової роботи в управлінні Пенсійного фонду

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Я, Оселедець Ігор Миколайович, студент 410 групи юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету проходив виробничу практику в управлінні Пенсійного фонду України в Носівському районі з 20 квітня по 29 червня 2015 року.

За час проходження практики я ознайомився:

·з районним управлінням Пенсійного фонду України - 2 дні;

·з охороною праці на робочому місці - 1 день;

·із прийомом, оформленням та розглядом документів для призначення і перерахунку пенсій - 15 днів;

·із прийомом, оформленням та розглядом документів для призначення і перерахунку пенсій за спеціальними законами - 8 днів;

·з організацією правової роботи в управлінні Пенсійного фонду в управлінні - 4 дні.

Виробнича практика є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які я одержав під час навчання. Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію .

Саме завдяки виробничій практиці я закріпив теоретичні знання,які здобув під час навчання і навчився застосовувати їх на практиці, здобув безліч нових навичок, які пригодяться мені, як в майбутній професійній діяльності так і для життєвого досвіду.

Розділ 1. Загальне ознайомленням з районним управлінням Пенсійного фонду України

1.1 Структура управління Пенсійного фонду України в Носівському районі на 2015 рік

№ п/пНазва структурного підрозділу та посадКількість штатних посадІ.Керівництво31Начальник управління12Перший заступник начальника управління 13Заступник начальника управлінняІІ.Відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи3ІІІ.Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності3IV.Відділ з призначення пенсій7V.Відділ з виплати пенсій6VІ.Головний спеціаліст з інформаційних систем та програмного забезпечення1VІІ.Головний спеціаліст з обслуговування та розгляду звернень громадян1VIII.Головний спеціаліст-юрисконсульт1ІX.іА.Головний спеціаліст з персоналу1X.Секретар керівникаІXI.Прибиральник службових приміщень1XII.Водій службового автомобіля1АВсього штатних одиниць:29

.2 Порядок прийняття на роботу і звільнення службовців

Конституція України передбачає і забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

У відповідності до Кодексу Законів про Працю та Закону України "Про державну службу", відносин адміністрації і працівників управління у галузі праці, зміцненні її дисципліни, ефективному використанні прав працівника робочого часу, забезпеченні високої якості роботи, підвищенні, продуктивності праці, а також створенні необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, застосуванні до порушників трудової дисципліни засобів дисциплінарного і громадського впливу.

Працівники і службовці реалізують своє право на працю згідно Законів України про Працю і "Про державну службу" шляхом укладання адміністрацією управління з працівником трудового договору, за яким працівник зобов'язується виконувати доручену йому роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, адміністрація зобов'язується виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Договір може бути строковий, безстроковий і на виконання певної роботи.

Прийняття на роботу в управління Пенсійного фонду України проводиться, як правило, на конкурсній основі. Для взяття участі у конкурсі на заміщення вакантних посад громадяни подають такі документи:

-особистий листок по обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копію документів про освіту і вчене звання або ступінь. Якщо особа поступає на роботу вперше - довідку про останнєзаняття;

-паспорт і військовий квиток, дипломи про освіту предявляються особисто. Трудова книжка працівником здається у відділ кадрів на передодні призначення на посаду.

Забороняється вимагати від громадян при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено чинним законодавством і цим Положенням. При прийнятті працівників на посаду державних службовців вони одночасно приймають Присягу державних службовців, а також при призначенні на посади 3-7 категорій пред'являють декларації про їх доходи.

Прийняття на роботу оформлюється відповідним наказом, який повідомляється працівникові під розписку. В наказі вказується назва посади, структурного підрозділу, розмір оплати праці відповідно до штатного розпису, в разі необхідності випробувальний термін.

До початку роботи за укладеним договором, при переведенні в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація зобов'язана:

-ознайомити службовця з дорученою роботою, умовами оплати праці, роз'яснити його права і обов'язки, взаємовідносини по службі;

-ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку управління;

-визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, оргтехнікою, тощо;

-провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Всім працівникам, які працюють в управління більше 5 днів ведуться книжки за установленим законодавством порядком.

Припинення трудового договору можливе при умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівник має право за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію управління письмово за 2 тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин адміністрація повинна розірвати договір у строк, який просить працівник.

Припинення трудового договору може наступ - в інших передбачених чинних законом випадках і оформляється наказом.

У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівникові його трудову книжку із внесеними до неї необхідними записами і провести з ним повний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

При укладанні трудового договору може бути обумовлений угодою сторін випробуваний термін з метою перевірки відповідності робітника або службовця роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена у наказі про прийняття на роботу.

1.3 Основні обовязки службовців

Службовці зобов'язані:

-працювати чесно і добросовісно, дотримуватись дисципліни праці, Правил трудового внутрішнього розпорядку, своєчасно виконувати, розпорядження адміністрації, використовувати робочий час для продуктивної праці, а також дотримуватись вимог по охороні праці, і техніці безпеки, протипожежної охорони та виробничої санітарії, берегти доручену власність управління;

-покращувати якість робото, не допускати упущень і прорахунків, дотримуватись службової дисципліни, вживати заходів до негайного усунення недоліків, причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють, нормальне виконання роботи, і негайно повідомляти про те, що трапилось, адміністрацію;

-утримувати своє робоче місце в належному порядку, чистоті, справному стані, а також підтримувати чистоту у відділі і на території установи;

-дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

-бережливо ставитись до майна управління, меблів, оргтехніки тощо, раціонально витрачати і використовувати оргтехніку, інвентар, канцелярські приладдя, канцелярські приладдя, матеріали, енергію та інші матеріальні ресурси.

Економмо використовувати час на міжміські та міські телефонні переговори.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не передоручати і виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством, та за дорученням або згодою керівника.

Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Коло обов'язків, які виконує кожний працівник, відповідно до своєї кваліфікації або посади, визначається посадовою інструкцією і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

Працівник має право на відпочинок, здорові і безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення і соціальне страхування згідно чинного законодавства.

1.4 Робочий час і його використання

Початок роботи в управлінні Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області - о 8.00 годині;

перерва на обід - з 13.00 до 14.00 години;

закінчення роботи - о 17.00 годині.

Тривалість робочого тижня 40 годин, робочого дня (понеділок - пятниця) - 8 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, Пасху, Трійцю, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1-2 травня - День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня - День Перемоги, 24 серпня - День незалежності України - робочий день скорочується на одну годину.

У тих випадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочого дня не проводиться.

Робота у вказані дні компенсується відповідно до діючого законодавства.

Розділ 2. Охорона праці на робочому місці

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про охорону праці» - охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводиться з працівниками, які приймаються на роботу та в процесі їх трудової діяльності. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Працівники допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Відповідальність за організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці в районному управлінні Пенсійного фонду покладається на ії керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідальною особою з питань охорони праці.

Управління Пенсійного фонду України в Носівському районі зобов`язується при укладанні трудового договору ознайомити працівників під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих факторів; виконувати вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов`язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що привели до втрати працездатності» та їхні вимоги в сфері охорони праці згідно чинного законодавства; проводити навчання та інструктажі з охорони праці усіх працюючих; забезпечувати на кожному робочому місці безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до нормативних актів. Відшкодування працівникові заподіяної на виробництві шкоди його здоров`ю або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі і таке інше).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

Усі працівники Управління повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце знаходження ключів.

Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

Працівник зобовязується дбати про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-якої роботи або під час перебування на території установи; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров`я або для оточуючих його людей, чи виробничого або навколишнього середовища.

пенсія виплата службовець документ

Розділ 3. Прийом, оформлення та розгляд документів для призначення і перерахунку пенсій

3.1 Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

Заява про призначення пенсії непрацюючим особам, а також членам сімї у звязку з втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі (далі - орган, що призначає пенсію) за місцем проживання (реєстрації).

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників (далі - законні представники) за місцезнаходженням таких закладів (органів).

Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сімї у звязку з втратою годувальника подається заявником до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа) за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації. За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника.

Заява про призначення пенсії громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 "Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 804/25581 (далі - постанова).

Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу.

За бажанням зазначених осіб відповідні документи для призначення пенсії можуть подаватися ними безпосередньо відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії, про виплату пенсії у звязку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, поновлення виплати пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сімї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сімї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

Заява про виплату недоотриманої пенсії у звязку зі смертю пенсіонера подається особою до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікуна (піклувальника) не призначено і яка перебуває на довготривалому лікуванні у закладі охорони здоровя, подає адміністрація цього закладу.

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером особисто до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Адміністрація виправного закладу, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цього закладу повідомлення про прибуття засудженого до закладу та довідку цього закладу із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, поновленням виплати пенсії, виплатою недоотриманої пенсії у звязку зі смертю вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

3.2 Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообовязкове державне соціальне страхування;

) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку (далі - відділ персоніфікованого обліку), надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) за формою згідно з додатком 1 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562 (далі - Положення).

За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01 липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01 січня 2004 року - довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період перебування на інвалідності у звязку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року - довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку;

) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року .

За бажанням пенсіонера у період до 01 січня 2016 року ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

У разі якщо страховий стаж починаючи з 01 липня 2000 року становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року.

За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 49 Закону України "Про зайнятість населення");

) документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем проживання на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя .

При зміні групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи інвалідності.

Поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюються за документами, що є в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на дату призначення пенсії.

При поновленні виплати пенсії та переведенні з одного виду пенсії на інший до наявних документів особа може додати:

) документи про страховий стаж за період роботи до 01 січня 2004 року, який не врахований у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, відділ персоніфікованого обліку подає довідку із бази даних реєстру застрахованих осіб за формою передбаченою законодавством;

) довідку про заробітну плату ;

) документи про обставини, що впливають на розмір пенсії (наприклад, зміна кількості членів сімї, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних членів сімї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо).

При переведенні на пенсію по інвалідності з іншого виду пенсії орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про встановлення або зміну групи інвалідності.

Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються до органів, що призначають пенсію, надають документ, що підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з обліку за попереднім місцем отримання.

Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна предявити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви:

опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування або відповідне рішення суду; батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

патронатного вихователя додається копія договору про патронат.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських обєднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сімї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

За документ, який засвідчує, що особі встановлено статус ветерана війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

За документ, який засвідчує, що особа визнана реабілітованою, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно зістаттею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів - довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення.

За документ, який засвідчує, що особі надано статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення встановленого зразка або інший документ, який підтверджує проживання, роботу (навчання) особи на території такого населеного пункту.

За документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР".

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сімї, а також рішення суду.

При призначенні пенсій жінкам, які народили пятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, а також, у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали виховання пятьох або більше дітей чи дитини-інваліда, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоровя, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою 18-ти років (висновок про час настання інвалідності).

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, приймаються:

) довідки відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. За відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;

За документ, який засвідчує, що особа є хворою на гіпофізарний нанізм (ліліпут) чи диспропорційним карликом, приймається довідка МСЕК.

Документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, повязану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування), є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку.

У разі працевлаштування (початку діяльності, повязаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, повязаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, надається копія з неї, завірена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

При призначенні (перерахунку) пенсії відповідно до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України для визначення розміру пенсії за нормами Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування" для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів, передбачених підпунктами 2 і 3 підрозділу 3.2.

До заяви про виплату пенсії у звязку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Для виплати недоотриманої пенсії у звязку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки.

Члени сімї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у звязку з відсутністю членів сімї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини надається свідоцтво про право на спадщину.

Розділ 4. Прийом, оформлення та розгляд документів для призначення і перерахунку пенсій за спеціальними законами

На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне

Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року: особам, на яких поширюється Закону "Про державну службу" (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законом"Про державну службу" , законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", пенсії, призначені відповідно до ст.37 Закону України "Про державну службу" , не виплачуються;

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена особам відповідно до цієї статті (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), розмір якої перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2016 року пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку ззасудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, повязане з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.

Період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону присвоювалися спеціальні та/або персональні звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Розділ 5. Організація правової роботи в управлінні Пенсійного фонду

В управлінні створена посада головного спеціаліста-юрисконсульта, робота якого регулюється Посадовою інструкцією головного спеціаліста-юрисконсульта управління Пенсійного фонду України в Носівському районі

Головний спеціаліст-юрисконсульт (надалі - спеціаліст-юрисконсульт) підпорядковується безпосередньо начальнику управління та призначається на посаду наказом начальника управління в районі на конкурсній основі за погодженням з начальником юридичного відділу головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області, здійснює координацію та методичне керівництво правової роботи по окремим напрямкам роботи.

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління в районі забезпечує виконання завдань, основними напрямками яких є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, організацію правової роботи, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання, запобігання невиконанню та усунення порушень вимог актів законодавства, нормативних та розпорядчих документів Пенсійного фонду структурними підрозділами управління під час виконання функцій, покладених на управління в районі;

перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, господарських договорів (угод), інших нормативних актів 4 та розпорядчих документів, що подаються на затвердження начальнику управління в районі;

ведення роботи з обліку, систематизації, зберігання та підтримання в

актуальному стані актів законодавства, їх збірників;

представлення (захист) інтересів Пенсійного фонду в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтересів Пенсійного фонду;

проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

ведення інформаційно - довідкової роботи із законодавства;

підготовку та надання юридичному відділу головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно - правових актів, в тому числі актів Пенсійного фонду;

разом з іншими структурними підрозділами управління забезпечує виконання вимог законодавства про державну службу та запобігання і протидії корупції;

розгляд за дорученням начальника звернень підприємств, установ, організацій, громадян, звернень та запитів народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції органів Пенсійного фонду, участь у розгляді таких звернень.

Покладання на головного спеціаліста-юрисконсульта обовязків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

Головний спеціаліст-юрисконсульт зобовязаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Головний спеціаліст-юрисконсульт на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) заміщує головного спеціаліста з персоналу.

На час відсутності головного спеціаліста - юрисконсульта у звязку з відпусткою, хворобою та іншими поважними причинами обовязки, за дорученням начальника, виконують інші спеціалісти управління

Висновки

Отже, за період проходження практики управлінні Пенсійного фонду Носівського району я поглибив свої знання у сфері пенсійного забезпечення, здобув безліч професійних навичок та навчивсь використовувати здобуті теоретичні знання на практиці.

Під час проходження практики переді мною було покладено ряд завдань,з якими я успішно справивсь за допомогою керівника практики. Зокрема, я вивчив практику діяльності управління ПФУ; ознайомивсь з документообігом та інформаційною базою роботи управління Пенсійного фонду України; ознайомивсь з характером роботи у кожному відділі управління ПФУ. За час пратики я мав можливість дослідити роботу управління Пенсійного фонду і проблеми пов`язані із соціальним захистом населення, виплатою та нарахуванням пенсій та іншими аспектами роботи .

Під час практики я ознайомивсь з Положенням про Пенсійний фонд України, з Регламентом управління Пенсійного фонду України в Носівському районі, освоїв Загальні правила поведінки державного службовця, вивчив наказ управління про розподіл функціональних повноважень між начальником управління, його першим заступником та заступником начальника управління. Засвоїв порядок організації роботи юридичного сектора, ознайомився з Положенням про юридичний сектор управління. Вивчив нормативні акти, які регламентують роботу управління Пенсійного фонду України в Носівському районі. Разом з керівником практики проводив взаємозвірку з відділом державної виконавчої служби щодо виконання виконавчих документів на користь управління. Також навчивсь складати деякі документи: позовну заяву про стягнення заборгованості до бюджету управління Пенсійного фонду, позовну заяву про грошові вимоги до боржника, постанову по справі про адміністративні правопорушення та інші. Навчивсь формувати пенсійні справи.

Практика допомогла навчитися самостійно вирішувати задачі, що виникають в ході роботи юриста. Я навчивсь складати деякі види документів, аналізувати їх зміст і форму. Зрозумів, що в ході роботи юриста будуть затребувані всі знання, отримані в ході навчання студента. Отримані за період проходження практики знання, дозволили практично вивчити специфіку роботи юриста в даній установі і неодмінно згодяться в майбутньому, як для вдосконалення професійних навичок , так для життєвого досвіду.

Список використаних джерел

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.

. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - додаток до № 50. - ст. 375.

3. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993// ВВР, 1993, N 52, ст.491

. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників управління Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області: Затв.Зборами трудового колективу протокол від 29.062011 № 2

. Інструкція №1 з охорони праці про заходи пожежної безпеки для службових приміщень управління Пенсійного фонду України в Носівському районі: Затв. Начальником Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області 18.06.2008 р.

. Положення «Про управління Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області»: Затв. Наказом Начальника головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівської області 20.05.2007 р

. Інструкція з охорони праці № 2 :Затв.Наказом управління Пенсійного фонду України в Носівському районі 15.08.2013 №55.

. Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки: Затв. Начальником Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області 18.01.2007 р.

. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 //(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)

. Закон України „Про пенсійне забезпечення від 5.11. 1991//(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992,№3(21.01.92), ст.10.

. Про Пенсійний фонд України: положення: Затв.Указом Президента України від 06.04.2011р.// Офіційний вісник Президента України від 18.04.2011., №9,стор.24, стаття 537.

. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Затв. Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 //Офіційний вісник України від 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 728, стаття 3383

. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 9.04.1992 р. //(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992,№29.- Ст.399.

. Посадова інструкція головного спеціаліста - юрисконсульта управління Пенсійного фонду України в Носівському районі Чернігівської області: Затв. Начальником управління Пенсійного фонду України в Носівському районі 14.07.2014

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!