Тема: Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  32,77 Кб
Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років
Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Кафедра англійської філологіїКУРСОВА РОБОТА

з основної іноземної мови (англійської)

на тему: «Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років»


Студентки

Круковець Наталії Сергіївним. Миколаїв - 2013 рік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення оказіоналізмів

1.1 Оказіоналізми як обєкт лінгвістичного дослідження

1.2 Функції оказіоналізмів у тексті

Розділ 2. Функціональні особливості оказіоналізмів в американскій пресі

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Мова перебуває у постійному русі, тому вважається складною динамічною системою. Вона безперервно вдосконалюється, в результаті чого зявляються нові слова, а тому поповнюються мовленнєвий і словниковий склад. Процес появи нового слова підтверджує той факт, що мова розвивається. Причиною появи новотвора є бажання певної творчої особи досягнути індивідуалізації і оригінальності у публіцистичному стилі, у результаті чого зявляється окрема група лексики, яка у лінгвістиці називається оказіоналізмами. Лексичне значення оказіоналізмів визначається не тільки безпосереднім та опосередкованим співвідношенням з уявним предметом, але також передає ставлення автора до зображуваного ним предмета.

Дослідженням оказіоналізмів як лінгвістичного явища, його дефініціями і питанням функціонування оказіональної лексики у різних текстах займалися такі вчені як: О.А. Земська [10], О.О. Жижома [9], О.Г. Ликов [21], О.М. Турчак [27], Е.І. Ханпіра [29], E. Partridge [36], E.S.C. Weiner [37], Kenneth G. Wilson [35].

Оказіоналізми як особливе лінгвістичне явище досліджувалось та вивчалось багатьма мовознавцями. Лінгвісти, серед яких можна назвати Т.Г. Юрченко [34], С.В. Купіну [19], В.П. Ізотова [11], вивчають і аналізують питання ролі оказіоналізмів у мові на матеріалі поезій, художніх творів, рекламних текстів, літературних жанрів.

Нові слова активно сприймаються працівниками засобів масової інформації. Так, межа XX-XXI століть відзначилась значними змінами у суспільстві. Цей факт вплинув на лексичний склад мови, що мало вплив на мову періодичних видань. Раніше динаміка мовних змін належала до сфери художнього стилю, але на сучасному етапі вона належить до сучасних періодичних виданнь. Це пояснюється тим, що у сучасному інформаційному просторі відображаються процеси розвитку мови, відбувається її структурне збагачення. Як наслідок, сучасні умови комунікації сприяють поповненню лексики численними неологізмами, і, зокрема, оказіоналізмами. Отже, актуальність теми дослідження визначається необхідністю дослідити функціональні особливості вживання новотворів, зокрема оказіональних слів, у періодичних виданнях.

Метою роботи є визначення функціональних особливостей оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років.

Завдання дослідження:

. розглянути оказіоналізми як обєкт дослідження в лінгвістиці;

. проаналізувати функції оказіональних слів у тексті;

. визначити функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі на сучасному етапі розвитку мови.

Обєктом дослідження є оказіоналізми в американській пресі 2012-2013 років. Предметом дослідження є функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі 2012-2013 років.

Матеріалом дослідження стали американські газети «Los Angeles Times», «The New York Times», «The Onion», «The Wall Street Journal», «The Washington Post» та «USA Today» за 2012-2013 роки.

Для виконання поставлених завдань застосовано такі методи дослідження: описовий метод, доповнений застосуванням методу компонентного аналізу, а також метод суцільної вибірки.

Практична цінність роботи полягає у тому, що результати дослідження та виявлення оказіоналізмів на сторінках сучасних американських газетних видань можуть бути використані у лексикографічній сфері. Крім того, результати дослідження можуть полегшити практику викладання англійської мови. Знання лексико-семантичних особливостей оказіональних слів сприятиме розумінню значення цих слів в наукових текстах та в художніх творах.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У вступі визначається актуальність дослідження, його мета і завдання, обєкт і предмет, матеріал дослідження, практична цінність.

У першому розділі, «Теоретичні засади вивчення оказіоналізмів», розглядаються оказіоналізми як обєкт лінгвістичного дослідження та аналізуються їх функції у тексті.

У другому розділі, «Функціональні особливості оказіоналізмів в американській пресі», визначаються безпосередньо функції оказіональних слів в американській пресі.

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення оказіоналізмів

1.1Оказіоналізми як обєкт лінгвістичного дослідження

На етапі сьогодення лексичний аспект мови характерезується значними змінами, які спричинені появою нового світобачення індивідів у соціумі. Поява інноваційних технологій та нових лексичних одиниць у мові є результатом цих змін. Нові лексичні одиниці підтверджують постійний розвиток мови. Кожний етап розвитку мови характеризується появою великої кількості нових слів та нових значень вже закріплених у мові лексичних одиниць. Такі лексичні одиниці створюються за наміром автора. Метою створення лексичних одиниць є ставлення автора до певних обєктів, дій, подій у певній ситуації або бажання привернути максимальну увагу не лише до предмета опису, але безпосередньо до особистості автора та його художньої майстерності. Нові лексичні одиниці поділяються на дві категорії: неологізми та оказіоналізми [26]. Неологізм вважається найдавнішим терміном, і вперше це визначення зявилось у роботі Г.О. Винокура «Маяковский-новатор языка» [4, с. 152]. Поняття оказіоналізму було започатковано у статті М.І. Фельдмана «Окказиональные слова и лексикография» [19, с. 64]. У лінгвістичному словнику визначення терміну «неологізм» трактується таким чином: неологізми - це слова, або словополучення, які зявились у мові в певний період, або слова, які використовувались одноразово (оказіоналізми), не виходячи за рамки певного літературного чи дискурсивного контексту [20, с. 685]. Серед лінгвістів відсутня одностайність щодо цих мовних явищ, і дослідники не дійшли єдиної думки і трактують ці поняття по-різному.

Обєднуючи поняття «неологізм» та «оказіоналізм» у єдине поняття «новотвори», мовознавець О.С. Кубрякова зазначає, що вони виконують свої функції лише в межах певних текстів або дискурсів. Неможливість існування новотворів за межами текстів чи дискурсів пояснюється їх унікальністю, а також тим, що метою їх створення є бажання наповнити контекст експресивністю і новизною, що унеможливлює розуміння новотворів у зовсім іншому контексті. Поява неологізмів та оказіоналізмів зумовлюється досить складним мовленнєво-розумовим процесом, який супроводжується складними мовними і когнітивними механізмами [18, с. 560].

Паралельно з терміном «оказіоналізм» лінгвісти використовують такі назви цього мовного явища: індивідуальний словотвір, авторський неологізм, слово-експромт, індивідуальний новотвір, індивідуальне слово, оказіональне слово, художній оказіоналізм, слово-метеор, поетичний неологізм, слово-одноденка, індивідуальний неологізм, одноразовий неологізм, слово-беззаконник, індивідуально-авторський неологізм, індивідуально-стилістичний неологізм, стилістичний неологізм, слово-саморобка, екологізм, індивідуалізм. Проте серед різноманітності неологічних термінів найбільш доцільними у лінгвістиці вважаються такі дефініції як неологізм, оказіональне слово (оказіоналізм), індивідуально-авторський неологізм, слово-експромт та слово-метеор [16]. Інші з перелічених термінів залишились маловживаними, і зберігають свою актуальність лише у наукових працях, де обґрунтовується їх необхідність.

Аналізуючи різні визначення терміну оказіоналізм, варто звернутися до дефініцій цього поняття. Відмінності, які стосуються визначення оказіоналізмів, зумовлені тим, що науковці демонструють різні погляди на це лінгвістичне явище. Так, наприклад, на думку О.А. Земської, оказіональні слова виникають лише під час комунікації та не виходять за межі певного контексту. Окказіоналізми - це слова, які залишаються у межах певного друкованого видання чи бесіди, та лексичні одиниці, що не входять до поповнень офіційної мовнові лексики [10, с. 19-29]. В.М. Хохлачова зазначає, що оказіоналізми - це слова, які не входять до лексичного складу мови [31, с. 160]. О.М. Турчак зауважує, що оказіоналізми - це слова, наявні у мовленні однієї або кількох осіб, які не мають здатності відтворюватись у сучасній літературній мові, не відносяться до узуальної лексики, а також не мають загальноприйнятого визначення і значення. На думку дослідниці, існує ще й таке визначення: оказіоналізми - це експресивно забарвлені, незвичайні слова, які оригінально називають предмети чи явища. Вони утворені з порушенням правил мовної норми та існують лише у тому контексті, у якому виникли. Оказіоналізм має свого автора і характеризується наступними ознаками: залежність від контексту, ненормативність, експресивність, незвичність і новизна [27, с.19].

Г.М. Вокальчук, у свою чергу, стверджує, що оказіоналізми - це структурно-семантичні новотвори, авторські варіанти загальномовних слів, що за своєю формою схожі на семантичні новотвори чи слова, запозичені з інших мов [6, с. 38]. О.О. Жижома вважає, що оказіоналізми - це похідні слова, номінативні одиниці з емоційно-експресивним забарвленням; такі слова характеризуються специфічними структурними особливостями і функціями, і виступають показником процесу мислення творчої особистості [9, с. 18].

Вважаємо доцільним дати визначення оказіонального слова зарубіжних лінгвістів. Наприклад, E. Partridge вважає, що оказіоналізми є такими словами, що створені за наміром автора для того, щоб надати тексту експресивності та лексичної забарвленості. Автор не упускає той факт, що оказіоналізми нерідко входять до словникового складу мови і сприяють її розвитку [36, с.380]. E.S.C. Weiner зазначає, що оказіоналізми - це слова, які створюються випадково, і які використовуються одноразово у певному контексті [37, с.287].

Мовознавець Н.Г. Бабенко розрізняє наступні причини появи оказіональних слів, зокрема, і новотворів загалом: по-перше, головною з причин є необхідність повною мірою виразити головну думку, а узуальних слів для цього не завжди достатньо. По-друге, причиною є прагення автора коротко викласти думку, тому що іноді новотрвір може замінити словосполучення чи навіть речення. Крім того, причиною є необхідність підкреслити своє ставлення до певного предмета чи явища, а також надати йому власну характеристику чи оцінку. Важливою причиною є також деавтоматизація сприйняття, тобто прагнення автора за допомогою слова, яке зазнало певних змін, привернути увагу читача на семантику новотвора. Ще однією з причин мовознавець вважає бажання автора зберегти ритм вірша, підтримати риму. Перші три причини дослідниця вважає головними [2, с.5].

Поняття «неологізм» та «оказіоналізм» слід чітко розмежовувати. Для цього потрібно зазначити пять основних критеріїв новотворів, які характеризують відмінності, виокремлених дослідницею Н.А. Бєловою [3].

. Залежність від контексту, тобто розглядаючи неологізми як факт мови, потрібно враховувати те, що вони не залежать від будь-якого контексту, і можуть вживатись окремо [6, с. 38]. Оказіональні слова зазвичай, залежать від певного контексту або теми дискусії. У більшості випадків вони втрачають своє значення поза контекстом [15, с. 19].

. Відповідність закономірностям мовної системи: неологізми походять від сталих словотвірних типів. У випадку появи оказіональних слів порушуються словотвірні закономірності.

. Словотвірна похідність, яка не властива неологізмам. Вони утворюються за допомогою словотвірних засобів мови або походять з інших мов. Щодо оказіоналізмів, то розрізняють два способи їх вивчення, а саме: лексичний і словотвірний. Прихильники лексичного способу вважають оказіоналізмом будь-яке слово, яке не увійшло до словника. Згідно зі словотвірним аспектом, неологізми і оказіоналізми є завжди похідними словами. Вони вважаються контекстуальними деривативами, що утворюються у процесі мовлення, на відміну від інших слів, які утворюються відповідно до словотвірних правил мови, і фіксуються у тлумачних словниках [6, с. 38].

. Відповідність мові або мовленню. Основна відмінність оказіонального слова від неологізму полягає у протиставленні мови мовленню. Неологізми є фактом мови [14, с. 64], а оказіоналізми вважаються фактом мовлення, які не входять до складу мови [29, с. 157-166].

. Появу та утворення неологізмів і оказіоналізмів відносять до вже утворених і вживаних лексичних одиниць, і навіть до тих, що увійшли до складу мови. Беручи до уваги ці аспекти, можна зазначити, що оказіоналізми, на відміну від неологізмів, є фактами мови, реалізацією загальних дискурсивних категорій, які проявляються на різних мовних рівнях, у тому числі у словотворенні [15, с. 154].

Як визначає О.Г.Ликов, оказіоналізми не можна вважати новими словами, саме тому їх потрібно відрізняти від неологізмів. Неологізми характеризуються лінійним характером, тому що зявляються у мові в певний час, а якщо їх включають до активної або пізніше до застарілої лексики, то вони втрачають можливість називатись новими. Порівняно з неологізмами, оказіоналізмам не властива здатність втрачати свою актуальність, тому вони не можуть бути новими словами (неологізмами) [21, с. 85-89].

На відміну від О.Г. Ликова, О.А. Габинська у своїй науковій праці зазначає, що оказіоналізм все ж можливо вважати неологізмом, тому що новим словом вважається не лише те, що зявилось недавно, а також маловідоме слово. Оказіоналізмами вважаються слова, які не відомі носіям літературної мови, тому дослідниця не дає чіткого визначення неологізмам. Беззаперечним на її думку є той факт, що неологізми повинні обєднуватись у єдину лінгвістичну науку - неологію. Узагальнюючи дану точку зору, зазначимо, що оказіональні слова розглядаються як «початковий етап життя» кожного неологізму [7, с. 152].

Розмежовує визначення оказіоналізму від неологізму у своїх працях також дослідниця Е.К. Чиркова. Вона доводить, що дефініція неологізму відрізняється від визначення оказіоналізму. У разі діахронічного підходу до лексики, яка вивчається у вузьких часових межах, відбувається поява неологізму. Мовознавець не заперечує те, що існують спільні факти між оказіоналізмами та неологізмами, тому що оказіональні слова вирізняються у мові новизною, що поєднує їх з обєктивною новизною неологізмів. Вважаючи неологізм одиницею неології, його розглядають на мовному рівні. Оказіоналізм характеризується індивідуальним характером створення. Зважаючи на подібність цих термінів та їх функцій, інколи у лінгвістиці їх обєднують у єдине поняття «оказіональний неологізм» [32, с. 91-102].

Розмежовує термін оказіоналізму від неологізму дослідник Kenneth G. Wilson. На його думку, оказіоналізми є вигаданими словами, які застосовуються лише в окремому випадку і дуже рідко згадуються знову. Неологізми характеризуються майже таким чином як оказіоналізми. Вони є новотворами чи новими значеннями вже існуючих слів, створених для певної мети. Лінгвіст співвідносить ці два терміна як ідентичні, та ті, які наслідуюють одну й ту ж мету. Відмінним між цими поняттями Kenneth G. Wilson вважає те, що неологізми частіше входять до основного словникового складу мови [35].

М.Г. Бабенко виокремлює такі типи оказіональних слів:

. Фонетичні оказіоналізми, які зявляються у тому випадку, коли автор використовує певний звуковий комплекс і вважає, що цей комплекс містить певну семантику, зумовлену фонетичними значеннями його складових і звуків.

. Лексичні оказіоналізми створюються за допомогою комбінації різних узуальних основ та афіксів у відповідності до словотвірних норм або з відхиленнями від норм. Рідше утворюються лексичні оказіоналізми лексико-синтаксичними і морфолого-синтаксичними способами.

. Граматичні (морфологічні) оказіоналізми є утвореннями, які мають лексичну семантику і граматичну форму. Таким чином, неможливе в системі мови стає можливим в авторському контексті завдяки творчому підходу до лексичного значення слова.

. Семантичні оказіоналізми є результатом появи контекстуальних значень новотворів, які суттєво змінюють семантику похідності узуальної лексеми, яка вживається в художньому контексті. Семантичні оказіоналізми є невідємною частиною ідіолекту письменника і текстів у художніх творах.

5. Оказіональні словосполучення характеризуються збігом лексем, поєдання яких зазвичай неможливе, оскільки суперечить правилам семантичного узгодження [2, с. 84].

Е.І. Ханпіра виокремлює фразеологічні оказіоналізми та синтаксичні оказіоналізми, вважаючи їх новотворами оказіонального типу [16, с. 259]. Є.Г. Ковалевська вирізняє стилістичні оказіоналізми, розуміючи їх як «чужорідні мовні одиниці» в однорідному стилістичному тексті, тобто слова, які зберігають значення лише у межах художнього тексту [13].

Отже, слід розрізняти такі типи окказіоналізмів: фонетичні, лексичні, граматичні, семантичні, стилістичні, фразеологічні синтаксичні та оказіональні словосполучення.

У нашому дослідженні ми розглядаємо оказіоналізми, які визначаємо за дефініцією О.О. Жижоми як похідні слова, номінативні одиниці з емоційно-експресивним забарвленням, які характерезуються специфічними структурними особливостями і функціями, і виступають показником процесу мислення творчої особистості [9, с. 18].

Перейдемо безпосередньо до розгляду функцій, які можуть виконувати оказіоналізми у текстах.

.2 Функції оказіоналізмів у тексті

Вивченню особливостей функціонування оказіоналізмів присвячена значна кількість наукової літератури. У функціонально-стилістичному аспекті оказіоналізми розглядаються в наукових працях О.А. Земської [10], Е.І. Ханпіри [30], О.І. Александрової [1], Р.Ю. Намитокової [23], Ю.Н. Пацулі [24].

Вищеназвані дослідники приділяють увагу особливостям функціонування лексичних оказіоналізмів і досліджують функції існуючих оказіональних одиниць у різноманітних текстах. Зважаючи на їх взаємодію з контекстом та співвідношення з його елементами, звертають увагу на подальший вплив новотворів на розвиток лексичної і словотвірної систем мови.

Оказіональні слова найбільш розповсюдженні в газетних статтях, де авторські лексичні одиниці сприймаються як виражальні засоби, які підсилюють експресію газетного стилю. Велика кількість індивідуально-авторських новотворів в пресі пояснюється її спеціфічними особливостями і функціями, а також процесом демократизаціії та лібералізації, що спричиняє особистісний розвиток [22, с.120].

Дослідник мови сучасних газет В.М. Шапошников зазначає, що останнім часом на сторінках газетних видань посилюється не лише прагнення до екстраординарності, але також активізуються зазивна та емоційна функції. Використовуючи можливості мовної системи, журналісти користуються однією з функцій друкованого слова - функцією впливу (поряд з інформаційною та естетичною функціями), прагнучи зацікавити читача. Деавтоматизуючи увагу читача у процесі читання завдяки появі оказіональних новотворів у тексті, певна стаття несвідомо концентрує увагу читача [33].

Перш ніж перейти до функцій, які оказіоналізми виконують у різноманітних текстах загалом та на сторінках газетних видань, зокрема, доцільним було б зазначити той факт, що оказіональність як мовне якище проявляється в газетних статтях на різних рівнях: лексичному, граматичному, семантичному графічному і стилістичному.

На сторінках газетних видань також зустрічаються семантичні оказіоналізми, які проявляються як результат семантичних процесів, які змінюють значення узуальної лексеми. У контексті «Авторитетного новгородця звинуватили у вбивстві» семантичний новотвір «авторитетний» означає буквально «той що відноситься до кримінального авторитету, тобто який користується загальноприйнятим інтересом у суспільстві».

Окрім графічних і семантичних оказіоналізмів, у деяких газетних статтях зустрічаються також граматичні оказіоналізми. Такі оказіоналізми проявляються наприклад в одному з таких контекстів «Комплексне осноєння «західників»-це великий внесок у культуру». Слово «західники» можна вважати граматичним оказіоналізмом, тому що воно охоплює загальну назву західної частини країни. Крім того, оказіоналізми на словесному рівні і на рівні словосполучень утворюють у пресі стилістичні прийоми. Вони можуть сприйматись в якості каламбура. Наприклад, у словосполученні «ІнтерНЕТ-ІнтерДа» або у реченні «Заможні теж плачуть» [25].

Дослідження функцій оказіоналізмів є однією з найголовніших проблем неології, тому що лише зясувавши основні функції мовних одиниць, можливо визначити їх структуру та особливості. Оказіональні мовні одиниці, які використовуються в текстах сучасних газетних видань, можуть виконувати різноманітні функції.

Науковець О.А. Земська, виокремлює такі функції оказіоналізмів як оцінна, інформативна та рекламна. Дослідниця зазначає, що оказіоналізми у текстах сучасної преси вирізняються власною специфікою. У більшості випадків їх головною функцією є рекламна. Вона слугує для того, щоб зацікавити читача, викликати інтерес та спровокувати його до прочитування усієї статті. Однак використання оказіоналізму у пресі не завжди відповідає ціллям автора. Читач може сприйняти новотвір як недоречний щодо даного контексту або вважати його порушенням стилістичних, естетичних і етичних норм. У деяких випадках і з певних причин читач не здатний розшифрувати ідею автора і зрозуміти значення оказіоналізму [10, с.19-29].

Багатофункціональність оказіоналізмів зазначає також Е.І. Ханпіра. Дослідниця виокремлює три основні функції: номінативно-художню, експресивну і функцію «коміки і гротеску» [30, с.245-317]. О.І. Александрова аналізуючи роль новотворів в епістолярному жанрі мовлення, визначає наступні чотири функції оказіоналізмів: інтелектуально-комунікативну, соціальну, імпресивно-вольову, металінгвістичну [1, с. 238].

Ю.Н. Пацула зазначає, що однією з найголовніших є зображально-висловлювана функція. Прикладом може слугувати слово «крутюрє», тобто поєдання слів крутий і кутюрє. Помічаючи такий оказіоналізм, читач уявляє заможну, одягнену в модний костюм людину. Завдяки таким оказіоналізмам зявляється яскравий художній образ. Нерідко оказіоналізми набувають здатності характеризувати ситуацію і бути мовною характеристикою. У такому випадку вони виконують характеризуючу функцію. Прикладами є такі слова «пірамідобудівник», «блохоносець». Таким чином, дані оказіоналізми створюють безсторонню характеристику, а їх автори намагаються не лише дати назву обєкту, але й охарактеризувати його, виразивши своє негативне ставлення.

Дослідниця також виокремлює номінативну функцію. Варто звернути увагу на таку функцію оказіоналізмів як творення комічного ефекту. Більшість таких слів легко розуміються незалежно від контексту. Наприклад, «лисйон (лисий+лосьйон); швея-материстка (материтись+мотористка).

Оказіоналізми можуть виконувати загальну функцію, яка виражає суть досить складних явищ. Прикладом загальної функції оказіоналізмів дослідниця вважає назву роману Ю. Малецького «Любовю». На її думку в даному слові виражається суть стосунків між чоловіком і жінкою споконвіку і до сьогодення.

Важливою функцією оказіональних слів вважається також мовотворча. Оказіональні неологізми є одним з багатьох способів збагачення мови. Оказіональна неологія здатна відображати усе, що відбувається у сучасному житті суспільства. Наприклад, поява телопроекту « За склом» спричинила появу великої кількості оказіоналізмів таких як «застеколье», «застекольщик», «стеклиец». Це є яскравою демонстрацією творчого потенціалу оказіональної деривації.

Оказіоналізми часто закріплюються в мові як новий спосіб вираження головної думки (функція заощадження часу і мовних засобів). Прикладом може бути речення: «Він - людина, яка ухиляється від служби в армії, тому він -гарнізонокосильщик. Даний оказіоналізм чітко виражає ідею. Така семантичний зміст оказіоналізмів дозволяє лаконічно дати назву предмету, не використовуючи описи.

Оказіоналізми виконують також естетичну функцію. Твори різних письменників і поетів є підтвердженням цього факту. Наприклад: «сонцепад», «океанитись» (В. Каменський); «мережевіти», «діамантитись» (І. Серерянин); «голоснокипячий» (Ф. Тютчев).

Провідними вважаються експресивна і прагматична функції оказіоналізмів. Домінація наприклад, експресивної функції пояснюється її здатністю виражати емоційні переживання людини. Іноді у лінгвістиці відбувається процес ототожнення понять оказіоналізму та експресивності [24, с.25].

Отже, оказіоналізмами вважаються одиницями мови з емоційно-експресивним забарвленням, які характерезуються специфічними структурними особливостями і функціями, і виступають показником процесу мислення творчої особистості [9, с. 18]. Крім того, оказіональні слова сприяють оновленню мовної системи і входженню та закріпленню нових лексичних одиниць до основного словникового складу мови. Також, вони виконують безліч різноманітних функцій, які варіюються в залежності від класифікації дослідника. Так, на думку О.А. Земської, оказіоналізми виконують оцінну, інформативну та рекламну функції. Е.І. Ханпіра визначає три основні функції оказіональних слів: номінативно-художню, експресивну, і функцію «коміки і гротеску». О.І. Александрова визначає чотири головні функції оказіоналізмів: інтелектуально-комунікативну, соціальну, імпресивно-вольову, металінгвістичну. Ю.Н. Пацула вважає, що оказіоналізми можуть виконувати такі функції у тексті: зображально-висловлювану, характеризуючу, номінативну, функцію творення комічного ефекту, загальну, мовотворчу, функцію заощадження часу і мовних засобів, естетичну, прагматичну та експресивну.

Розділ 2. Функціональні особливості оказіоналізмів в американскій пресі

У процесі аналізу було виявлено 47 випадків використання оказіоналізмів у газетних статтях. Контексти було виокремлено з газет «Los Angeles Times», «The New York Times», «The Onion», «The Wall Street Journal», «The Washington Post» та «USA Today» за 2012-2013 роки. У результаті аналізу мовного матеріалу було виокремлено наступні функції оказіоналізмів.

. Характеризуюча функція:

My favorite isThe King of Candy Land a poem by Ella Wheeler Wilcox, who was best known for her inspirational and sentimental verses. In the poem, the candy king is exposed as a monster, ugly and grim, and sugar-addled children suffer terribly: Their teeth drop out and their eyes grow red, and they cannot sleep when they go to bed (The Washington Post. - 2013, October18).

У даному контексті оказіоналізм виконує характеризуючу функцію. Автор намагається висловити негативне ставлення до предмета опису та дати відповідну характеристику дітям, які фізично залежать від солодощів. Цей оказіоналізм має негативне значення, що дозволяє охарактеризувати загальну картину тієї ситуації, яка описується у статті. Крім того, оказіоналізм можна зрозуміти і без контексту, а тому це слово може стати неологізмом і потрапити до основного словникового складу мови.

The first Western eyewitness to the gruesomes attack on the American mission in Benghazi that left U.S. Ambassador Christopher Stevens and three other Americans dead has opened up about the assault he calls sheer hell (Daily News America. - 2013, October 27).

Використаний у цьому контексті оказіоналізм виконує характеризуючу функцію, тому що чітко виражає і характеризує події, зазначені у статті. Новотвір впливає на емоційне забарвлення усього тексту і зберігає своє значення поза контекстом.

2. Номінативна (називна) функція:

Different than the metal pans you might use for an openfaced tart, good pie plates are usually made out of glass or ceramic. The two cook about the same, which is to say that they take a little longer to bake than metal but brown a little more evenly. (New York Times. - 2013, November 7)

На нашу думку, зазначений автором статті оказіоналізм виконує номінативну функцію. Номінативна функція цього оказіонального слова пояснюється тим, що за допомогою даного новотвору відбувається номінація предмета. Особливістю оказіоналізму є його унікальність у результаті поєдання двох загальновідомих лексичних одиниць та можливість передачі людських особливостей предмету.

American wine growers have long expressed varying degrees of skepticism about this innerffable concept, some dismissing it as unfathomable mysticism and others regarding it as a shrewd marketing ploy to protect the cachet of French wines (The New York Times. - 2013, October 26).

Автор у своїй статті застосовує оказіоналізм, який виконує номінативну функцію у тексті. Вказаний новотвір не характеризує предмет, а лише його називає. Нове слово утворене шляхом поєдання двох слів зі зміненими значеннями. Таким чином, зявляється незвична дефініція обєкту у контексті. Слово означає «внутрішньо вигаданий», тобто той, який походить від особистих почуттів і переживань людини.

3. Номінативно-художня функція:

Robert Cohen was not the kind of person you told what to do. Robert Cohen was the kind of person who told you what to do, the lawyer said, noting there was one possible exception - Robert Cohens little cupcaker granddaughter, Samantha Perelman, 23. (Daily News America. - 2013, September 23)

Суть номінативно-художної функції вищевказаного оказіоналізму полягає у застосуванні автором газетної статті такого лінгвістичного прийому з метою створення оригінальності тексту і наголошення на унікальності та неповторності субєкта. Автор описує людину і підкреслює її уподобання використовуючи новотвір, за допомогою якого реалізується номінативна функція з елементами художнього прийому, тому що автор особисто називає людину, використовуючи нове слово, яке виражає також його ставлення до субєкта.

This goes beyond a simple wellfare mentality, he said. I beg the Lord to grant us more politicians who are genuinely disturbed by the state of society, the people, the lives of the poor (Daily News America. - 2013, October 26).

Використаний автором оказіоналізм виконує номінативно-художню функцію у тексті. Нове слово складається з двох слів: «well» та «fare», які поєднавшись, здобувають значення «благе життя». Таким чином, автор статті не лише називає предмет, але також непомітним чином виражає власне ставлення на обєкта.

. Соціальна функція:

About an hour after the news broke in Berlin, Jay Carney, the White House spokesman, appeared before news media in Washington, reporting the Obama-Merkel phone call and saying that the president assured the chancellor that the United States is not monitoring, and will not monitor, the communications of the chancellor. (The New York Times. - 2013, October 23)

У цьому контексті автор використовує оказіоналізм, який виконує соціальну функцію. Оказіоналізм своїм значенням виражає соціальні події та зміни, а також відносини між політичними представниками різних країн.

Katys beau John Mayer hopefully has a sense of humor, because the flirtration exists on Twitter only. Niall popped the question to Katy - and his more than 15 million followers - on October 20, but we wont be holding our breath for wedding bells. (The Wall Street Journal. - 2013, October 23)

У контексті вживається оказіоналізм, який виконує соціальну функцію у тексті. Саме така функція оказіоналізму пояснюється тим, що, по-перше, слово вживається у соціальній мережі і може бути зрозумілим лише у контексті і тільки певним колом людей. По-друге, воно утворене від загальновідомого слова, і зараз має нову форму, за допомогою чого виражається і підкреслюється соціальний стиль.

5. Функція творення комічного ефекту:

Pumpkin -Chunkin. Dont let your pumpkin go to waste (or to the squirrels). Join in the end of Halloween fun beginning Saturday. (The Washington Post. - 2013, October 30)

Зазначений автором статті оказіоналізм виконує функцію творення комічного ефекту. Функція оказіоналізму пояснюється його гумористично-розважальним значенням. Написання слова з граматичною помилкою призвело до утворення оказіоналізму, і сприяло появі комічного ефекту у тексті.

You werent really going to puree mashed potatoes in a food processor, were you? Thats a sure recipe for one gluey mess. An oldfashionedpotato masher works much better. If you want a perfectly smooth mash, choose a potato ricer. (The Washington Post. - 2013, October 30)

Використане у контексті оказіональне слово виконує функцію творення комічного ефекту. Новотвір є результатом поєднання трьох слів, що призводить до появи оказіоналізму. Оказіоналізм створює гумористичний ефект у тексті тому що має значення, яке пояснюється пересенням характеристики людини на предмет.

6. Рекламна функція:

A group calledTacke Back Halloweenhas a Web site with no-sew costume ideas for non-sexualized, empowering female characters such as Artemis, Athena and silent movie actress Anna May Wong - minus the push-up bra. (The Washington Post. - 2013, October 30)

Зазначений у даному контексті оказіоналізм виконує рекламну функцію. Складене слово є досить простим відносно свого значення і не вражає неординарністю та унікальністю. Однак написання двох граматично і лексично несумісних слів через дефіз призводить до створення оказіоналізму. За рахунок несумісності двох слів новотвір виконує саме рекламну функцію у тексті, тому що сприяє наголошенню на певну дію і спонукає читача до зацікавлення і позитивного сприйняття тієї інформації, яку намагається донести автор.

. Оцінна функція:

Just four corporations - Cargill, Hormel, Butterball and Farbest Foods - produce more than half of the turkey in the United States, a level of concentration thinkabless just a few decades ago (The Washington Post. - 2013, November 2).

Застосований у цьому випадку оказіоналізм виконує оцінну функцію у тексті. Виконання оказіональним словом цієї функції пояснюється його властивістю не лише наповнювати контекст експресивністю і новим змістом, а також давати загальну оцінку явищам, про які йде мова у тексті.

8. Мовотворча функція:

We cant think of a better way to enjoy the change of seasons that with a drive along the 60-mileVineyard and Valley Scenic Tour Route, or a cycle along the 50-mileTualatin Valley bikeaway. (Daily News America. - 2013, November 4)

Вказаний автором статті оказіоналізм виконує у тексті мовотворчу функцію. Новотвір утворений шляхом поєдання двох частин мови в одне слово, у чому і виражається мовотворча функція. Оказіоналізм не впливає на розуміння загального контексту і не змінює його, він лише створений для розрідження загального сенсу газетної статті.

Just look up the item youre searching for and the app will serve you up results from a number of notable retailers. With a builtin scanner and detailed search options, this app is good for deal hunters year-round but especially on Black Friday. ForiOS <https://itunes.apple.com/app/pricegrabber-ipad-edition/id363624354?mt=8>andAndroid <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pricegrabber.PGAndroid>devices (The Washington Post. - 2013, October 27).

Оказіоналізм виконує мотворчу функцію у тексті. Нове слово виражається поєднанням двох слів: «built» та «in». Ці слова є абсолютно протилежними і несумісними за значенням. Можливо, автор застосував ці два слова, написавши їх разом, для того, щоб підкреслити головну мету і функцію предмета, і таким чином зацікавити і сконцентрувати увагу читача. Оказіоналізм обмежується виконанням мовотворчої функції, тому що не містить у собі додаткових експресивних і характеризуючих ознак предмета. Новотвір лише констатує факт прямого застосування предмету.

9. Естетична функція:

This sweet, uncynical love story with a dash of low-tech time travel is fine for most high-schoolers and some thoughtful middle-schoolers. Our hero is Tim, the genial, nerdy ginger-haired son of a family of well-off English eccentrics. (The Washington Post. - 2013, October 31)

Оказіоналізм виконує естетичну функцію в тексті. Виконання естетичної функції проявляється у значенні оказіоналізму, який виражає суть прекрасного, природного почуття нестандартним способом, а саме за рахунок появи нового слова.

10. Експресивна функція:

Christmas with Holly(Sunday, 9 p.m., ABC)as heartwarming as the usual occupant of this slot, Revenge, is heartstopping. (Daily News America. - 2012, December 9)

Утворене у контексті нове слово виконує експресивну функцію. Дана функція оказіоналізму пояснюється тим, що новотвір виражає емоційний стан автора і загальної статті. Оказіоналізм поєднує два слова з досить простими і загальновідомими значеннями, але які виражають експресію та наповнюють текст емоціями.

FIFA and the LOC have learnt of the death of workers at the Corinthians Arena site in Sao Paulo with great sadness, FIFA said in a statement. We wish to send our heartfeltful condolences to the family of the workers who tragically died today (Daily News America. - 2013, September 27).

Незважаючи на ототоження понять оказіональності та експресивності, між цими двома лінгвістичними явищами існує різниця. Так, новотвір «heartfeltful», незважаючи на мовотворчу ознаку, виконує у тексті експресивну функцію, тому що за допомогою специфічного значення виражає емоційний та душевний стан індивіда. У цьому проявляється виконання оказіоналізмом вищеназваної функції.

. Функція заощадження часу і мовних засобів:

The cold-blooded crime seemingly unfolded on social media after Kimphone Phanthavongsa awoke Monday morning to little Mias estranged father standing over her bed with a handgun, Colorado police told the Daily News. The mom fought with her jealous exbeau and fled to a neighboring apartment where she desperately called 911, cops said (Daily News America. - 2013, November 4).

Оказіоналізм, утворений шляхом поєднання префікса та іншомовного слова, виконує у тексті функцію заощадження часу і мовних засобів. Оказіональне слово вирізняється стислістю і лаконічністю. Вживання іншомовного слова для утворення новотвору сприяє появі експресії і неординарності у контексті.

12. Зображально-висловлювана функція:

In Paris, parents are fuming that instead of five days of equal length, the city's new school schedule is a crazy quilt, with no consecutive days ending at the same time. And moms and dads who have artfulling arranged their French 35-hour workweeks to spend Wednesdays with their tots feel shafted (Los Angeles Times. -2013, November 6).

Автор газетної статті зазначив оказіоналізм, який виконує зображально-висловлювану функцію у тексті. Виконання цієї функції спричиняється лексичним зображенням новотвором вказаного у тексті явища. Крім того, висловлюється подія враховуючи власний стиль написання і зображення речей автора.

. Інформативна функція:

Let me be clear: If you found Windows 8 with its dual user interfaces confusing, you still will. The new, modified version called Windows 8.1 is built on the same fundamental design. AndMicrosoft <#"justify">14. Імпресивно-вольова функція:

According to Obama, his unpersistent sex dreams always feature the president engaging in elaborate yet somewhat indistinct carnal acts with the entire country, including actress Diane Lane, the entire population of the Pacific Northwest, poet Maya Angelou, the board of trustees of General Mills, the town of Blanco, TX, the starting five of the WNBAs Minnesota Lynx, and Philadelphia grocery clerk Michael Bailey (The Onion. - 2013, October 6).

Вищевказаний оказіоналізм виконує імпресивно-вольову функцію у тексті. Виконання оказіоналізмом цієї функції пояснюється вираженням і перенесенням на вербальний рівень внутрішніх проблем, почуттів і переживань людини. Новотвір виражає не лише характеристику проблеми, але також її безвихідь. Таким чином у тексті виявляються почуття субєкта.

15. Функція коміки і гротеску:

Brazil is running against time to deliver the last six World Cup stadiums by the end of the year, although work at the Itaquerao was advanced compared to the other venues. Brazilian club Corinthians, which owns the stadium, released a brief statement lamenthing accident. Constructor Odebrecht said it was already investigating what happened (Daily News America. - 2013, September 27).

Прагматична функція оказіоналізму проявляється у даному контексті газетної статті. Виконання оказіоналізмом прагматичної функції пояснюється ставленням автора до вираженого явища.

. Загальна функція:

This app gets ads as soon as they break, and it allows you to thumb through full pages of them on your smartphone. While fairbasic, it's enough to find deals and help you plan out which store(s) you want to camp in front of on the big day (USA Today. - 2013, November 6).

Загальна функція вказаного оказіоналізму проявляється у здатності виражати однією лексичною одиницею досить складне мовне явище, як це і відбувається у даному контексті газетної статті.

In addition to what's on the spacemenu, Kloeris is also responsible for U.S. spaceflight food shipments and new food item development. Unsurprisingly, food technology and research is vital to space travel (USA Today. - 2013, November 12).

Незвичний обєкт зображується у тексті за допомогою оказіоналізму, який виконує загальну функцію. Виконання загальної функції новотвором пояснюється тим аспектом, що автор для наголошення явища створює оказіоналізм, який поєдує два слова для вираження новим чином явища, яке вживається виключно в окремій сфері діяльності.

Висновки

оказіоналізм газетний американський стаття

У ході даної роботи були розглянуті оказіоналізми як обєкт дослідження у лінгвістиці. Крім того, були виявлені та проаналізовані функції оказіоналізмів у тексті та визначені їх функціональні особливості в американській пресі. Матеріалом дослідження стали американські газети за 2012-2013 роки. Незважаючи на численні роботи, присвячені вивченню оказіоналізмів, це явище є досі актуальним. Серед мовознавців не існує єдиного розуміння даного мовного явища. Навіть при наявності великої кількості робіт, які присвячені вивченню оказіональної лексики, оказіональне слово досі недостатньо досліджено, як явище, яке відображає динаміку мови, її формо- і змістотворний потенціал і дає можливість побачити мову в дії. У роботі ми дотримуємось визначення оказіонального слова О.О. Жижоми, яка визначає оказіоналізми як похідні та номінативні одиниці, які вирізняються емоційно-експресивним забарвленням у тексті.

У ході дослідження були виокремлені різноманітні функції оказіоналізмів, які вони можуть виконувати у тексті. Так, лінгвіст О.А. Земська вирізняє: оцінну, інформативну та рекламну функції новотворів. Науковець Е.І. Ханпіра зазначає номінативно-художню, експресивну, і функцію «коміки і гротеску». Дослідниця О.І. Александрова виокремлює наступні функції оказіоналізмів: інтелектуально-комунікативну, соціальну, імпресивно-вольову та металінгвістичну. Ю.Н. Пацула розмежовує такі функції оказіоналізмів: зображально-висловлювану, характеризуючу, номінативну, функцію творення комічного ефекту, загальну, мовотворчу, функцію заощадження часу і мовних засобів, естетичну, прагматичну та експресивну.

У процесі аналізу фактичного матеріалу було виявлено 47 випадків використання оказіональних слів у статтях американських періодичних видань. Розглянуті приклади контекстів, які містять оказіоналізми, підтверджують активне використання новоутворень на сторінках сучасних американських газетних видань.

Проаналізувавши приклади, можемо зробити висновок, що американські журналісти використовують оказіоналізм, які найчастіше виконують номінативно-художню, рекламну, оцінну, експресивну, загальну та функцію творення комічно-розважального, експресивного та оцінного ефекту в тексті.

Список використаної літератури

1. Александрова О.И. Русское поэтическое словотворчество (организация плана выражения) // Художественная речь: Традиции и новаторство. Куйбышев: Изд-во Куйбыш. ин-та, 1980. - Т. 238. - С. 57-71.

2. Бабенко М.Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: Учебное пособие. - Калининград, 1997. - 84 с.

3. Белова Н.А. О критериях разграничения понятий неологизм и окказионализм

. Винокур Г.О. Маяковский - новатор языка. Серия «Лингвистическое наследие ХХ века», 2006. - 152 с.

. Вознесенский А. Словарь окказионализмов Андрея Вознесенского/

6. Вокальчук Г.М. Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 - «Українська мова» / Г.М. Вокальчук. - К.: Інститут української мови НАН України, 2009. - 38 с.

7. ГабинскаяО.А. Типология причин словотворчества / О.А. Габинская. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. - 153 с.

8. Вымышленные слова на примере произведения «Алиса в стране чудес» Л. Керола

9. Жижома О.О. Індивідуально-авторські новотвори у поетичному дискурсі 80-90-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О.О. Жижома. - Донецьк, 2003. - 18 с.

. Земская Е.А. Оказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании / Е.А. Земская // Актуальные проблемы русского словообразования. - Самарканд, 1972. - С. 19-29.

11. Изотов В.П. Окказионализмы В.С. Высоцкого. Опыт словаря. - Орёл: ОГПУ, 1998. - 85 с.

12. Клобуков Е.В. Словообразование // Современный русский литературный язык учебник для вузов/ Под ред. П.А. Леканта. М., 2009.-461 с.

13. Ковалевская Е.Г. Анализ текстов художественных произведений. Л., 1976.

14. Комлева М.Н. Функции окказионализмов в газетных заголовках: восприятие читателем

. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи.- М.,1994.

16. Кротевич Є.В., Родзевич М.С. Словник лінгвістичних термінів / Є.В. Кротевич (ред.). - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - 238 с.

. Кубрякова О.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Российская академия наук. Ин-т языкознания / Олена Самойлівна Кубрякова. - М.: Языки словянской культуры, 2004. - 560 с.

Додатки

Приклади контекстів, виокремлених з американських газет

. My favorite isThe King of Candy Land a poem by Ella Wheeler Wilcox, who was best known for her inspirational and sentimental verses. In the poem, the candy king is exposed as a monster, ugly and grim, and sugar-addled children suffer terribly: Their teeth drop out and their eyes grow red, and they cannot sleep when they go to bed (The Washington Post. -2013, October18).

. The first Western eyewitness to the gruesomes attack on the American mission in Benghazi that left U.S. Ambassador Christopher Stevens and three other Americans dead has opened up about the assault he calls sheer hell. (Daily News America.-2013, October27)

3. Bill, I want you to be honest with me: Do my political prospects still look good to you? asked Hillary, assuring her husband that she could handle his canding answer, but that she would like to know one way or the other. When you look at me, do you still see someone who can fire up the liberal base? (The Onion.-2013, October 6).

4. Different than the metal pans you might use for an openfaced tart, good pie plates are usually made out of glass or ceramic. The two cook about the same, which is to say that they take a little longer to bake than metal but brown a little more evenly. (New York times.-2013, November 7)

5. These necessities are not present in the long, low buildings in which the majority of commercially raised chickens and turkeys sit in excrement while breathing toxic ammonia fumes from the manure that is everywhere in these buildings, from the machinery to the bedding to the birds. The Times' Oct. 21editorial proposes the downstream idea of the federal government recalling all salmonetainted chickens, a solution that falls short.(Los Angeles Times.-2013, October 30)

6. American wine growers have long expressed varying degrees of skepticism about this innerffable concept, some dismissing it as unfathomable mysticism and others regarding it as a shrewd marketing ploy to protect the cachet of French wines (The New York Times.-2013, October 26).

7. Robert Cohen was not the kind of person you told what to do. Robert Cohen was the kind of person who told you what to do, the lawyer said, noting there was one possible exception - Robert Cohens little cupcaker granddaughter, Samantha Perelman, 23. (Daily News America.-2013, September 23)

8. San Francisco's artisan coffee shops have become a destination for the caffenated crowd. Young guys work like highly trained chemists behind gleaming counters, intent on concocting the perfect brew. (Los Angeles Times.-2013, November 2)

9. This goes "beyond a simple wellfare mentality," he said."I beg the Lord to grant us more politicians who are genuinely disturbed by the state of society, the people, the lives of the poor"(Daily News America. - 2013, October 26).

10. About an hour after the news broke in Berlin, Jay Carney, the White House spokesman, appeared before news media in Washington, reporting the Obama-Merkel phone call and saying that the president assured the chancellor that the United States is not monitoring, and will not monitor, the communications of the chancellor. (The New York times. - 2013, October 23)

. Katys beau John Mayer hopefully has a sense of humor, because the flirtration exists on Twitter only. Niall popped the question to Katy - and his more than 15 million followers - on October 20, but we wont be holding our breath for wedding bells. (The Wall Street journal.-2013, October 23)

12. Damaging winds gusting up to 60 mph were expected to rip through Boston and other coastal areas. Those winds could prevent the giant balloons from taking flight this year at the Macys parade. Safety rules that specify wind speeds were inacted in New York after a spectator was killed in 1997 in an accident involving an out-of-control balloon (Daily News America.-2013, November 11).

13. While the designers take a break, Ottenberg and Wasson stroll through the design space, critiquing as they go for the cameras. One contestant has spent hours free-handing a lion pattern into a leather shirt with an X-acto knife. "It's like The Lion King," says Wasson dismissively. Another has crafted his-and-hers -red-and-black looks, deemed too matchy-matchy, by Ottenberg, who looks particularly worried about a red hoodie draped over a boxy black shirt, meant for Big Sean. (USA today.-2013, October 8)

. Pumpkin -Chunkin. Dont let your pumpkin go to waste (or to the squirrels). Join in the end of Halloween fun beginning Saturday. (The Washington Post.-2013, October 30)

15. You werent really going to puree mashed potatoes in a food processor, were you? Thats a sure recipe for one gluey mess. An oldfashionedpotato masher works much better. If you want a perfectly smooth mash, choose a potato ricer. (The Washington Post.-2013, October 30)

. A group calledTacke Back Halloweenhas a Web site with no-sew costume ideas for non-sexualized, empowering female characters such as Artemis, Athena and silent movie actress Anna May Wong - minus the push-up bra. (The Washington Post.-2013, October 30)

17. An internal CBS investigation summarized by Al Ortiz, director of standards and practices, found that among other things, the Logan-McLellan team "did not sufficiently vet Davies' account of his own actions, whereandabouts that night (Daily News America.-2013, October 22).

18. Just four corporations - Cargill, Hormel, Butterball and Farbest Foods - produce more than half of the turkey in the United States, a level of concentration thinkabless just a few decades ago (The Washington Post.-2013, November 2).

19. Police say they found the other girl in one of the home's bedrooms. According to police, all the girls were malnourish and living in filthy conditions. KGUN-TV reports that police are calling it a case of child abuse and imprisonment (USA Today.-2013, November

20. We cant think of a better way to enjoy the change of seasons that with a drive along the 60-mileVineyard and Valley Scenic Tour Route, or a cycle along the 50-mileTualatin Valley bikeaway. (Daily News America.-2013, November 4)

21. Just look up the item youre searching for and the app will serve you up results from a number of notable retailers. With a builtin scanner and detailed search options, this app is good for deal hunters year-round but especially on Black Friday. ForiOS <https://itunes.apple.com/app/pricegrabber-ipad-edition/id363624354?mt=8>andAndroid <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pricegrabber.PGAndroid>devices (The Washington Post.-2013, October 27).

22. Many travelers marveled at how orderly and anxietyfree the airports were during what is typically one of the busiest days of the year. One big question lingered in New York: Will high winds ground Snoopy and the other giant cartoon-character balloons at the Macys parade on Thanksgiving Day? (Daily News America.-2013, November 11).

23. Firing back, James Cohens lawyer argued that Perelmans contention makes no sense. The lawyer, Benjamin Clarke, said his clients toughasnails media mogul father wasnt the type to be conned into anything. (Daily News America.-2013, September 23)

. This sweet, uncynical love story with a dash of low-tech time travel is fine for most high-schoolers and some thoughtful middle-schoolers. Our hero is Tim, the genial, nerdy ginger-haired son of a family of well-off English eccentrics. (The Washington Post.-2013, October 31)

. Essentially, whats good for most crops - fertile soil and ample moisture - is precisely what you dont want if youre trying to make good wine. When a vine is in nutrientrich soil and gets plenty of water, the plant puts its energy into leaves and shoots (The Washington Post.-2013, November 6).

26. This is my first time playing at Kensington Palace or any palace for that matter," Swift, who stunned at the black tie event in an offwhited crystal gown, told the audience,via the The Mirror. <#"justify">27. Christmas with Holly (Sunday, 9 p.m., ABC)as heartwarming as the usual occupant of this slot, Revenge, is heartstopping. (Daily News America.-2012, December 9)

28. Whether you are just looking to count steps and calories or is an elite athlete seeking detailed blood work and heartfatigue ratings to help fine-tune your training and diet, you can turn to the brave new world of personal analysis. (Los Angeles Times.-2013, November 6)

29. FIFA and the LOC have learnt of the death of workers at the Corinthians Arena site in Sao Paulo with great sadness, FIFA said in a statement. We wish to send our heartfeltful condolences to the family of the workers who tragically died today (Daily News America.-2013, September 27).

30. The cold-blooded crime seemingly unfolded on social media after Kimphone Phanthavongsa awoke Monday morning to little Mias estranged father standing over her bed with a handgun, Colorado police told the Daily News. The mom fought with her jealous exbeau and fled to a neighboring apartment where she desperately called 911, cops said (Daily News America.-2013, November 4).

31. I pride myself in catching almost everything, but this deception got through and it shouldn't have." CBS's internal sanction follows onair apologies by both Logan and the show (Daily News America.-2013, October 22).

32. Families can drop those nowpitiful pumpkins from 40 feet or send it down the zip line to destruction. (The Washington Post.-2013, October 31)

33. Washington-in a landmark report experts say fundamentally reescapes our understanding of the global warming crisis, new data published this week by the Intergovernmental Panel on Climate Change has found that the phenomenon is caused primarily by the actions of 7 billion key individuals (The Onion.-2013, October 20).

34. In Paris, parents are fuming that instead of five days of equal length, the city's new school schedule is a crazy quilt, with no consecutive days ending at the same time. And moms and dads who have artfulling arranged their French 35-hour workweeks to spend Wednesdays with their tots feel shafted (Los Angeles Times.-2013, November 6).

35. Let me be clear: If you found Windows 8 with its dual user interfaces confusing, you still will. The new, modified version called Windows 8.1 is built on the same fundamental design. AndMicrosoft <#"justify">36. In a move that has caused a nationswide stir among the first daughters extensive fan base, White House officials announced at a press briefing Thursday that starting next week, Sasha Obama will be played by up-and-coming actress Britney Walkins. (The Onion.-2013, October 20).

37. Certain investitans, Sean says, such asWarren BuffettandJohn Templeton, have already used this code to amass billions (USA Today.-2013, October 21).

38. According to Obama, his unpersistent sex dreams always feature the president engaging in elaborate yet somewhat indistinct carnal acts with the entire country, including actress Diane Lane, the entire population of the Pacific Northwest, poet Maya Angelou, the board of trustees of General Mills, the town of Blanco, TX, the starting five of the WNBAs Minnesota Lynx, and Philadelphia grocery clerk Michael Bailey (The Onion.-2013, October 6).

39. Since Thanksgiving is about food and photo ops and gratitude for the nation we live in,Dana Milbanks column <#"justify">40. Dr. Nathan Kuppermann, the chairman of the emergency medicine department at University of California, Davis, said administering antiviral drugs to children in the intensive care unit was a nobrainer (The New York Times.-2013, November 2).

42. Many schools threw open their doors on Saturday mornings to make up for the lost teachingtime, but in 2008, then-President Nicolas Sarkozy's administration decided that a four-day school week was sufficient (Los Angeles Times.-2013, November 6).

43. Templeton was at the hospital with his mother when he went on a knifeslashed rampage, Longview police said. Templeton fled on foot but was caught nearby, subdued after a brief struggle and arrested, Brian said (USA Today.-2013, September 23).

44. How quickly things change! Just last week,Harry Styleswas spottout on a dinnerdate with reality-TV starKendall Jenner (USA Today.-2013, November 9).

45. Emergency department physicians have a relatively low threshold to use these drugs for flu-stricken children at high risk for complications, he said. Low-risk children do not need antivirals, he added; oversure could lead to drug resistance (The New York Times.-2013, November 2).

46. This app gets ads as soon as they break, and it allows you to thumb through full pages of them on your smartphone. While fairbasic, it's enough to find deals and help you plan out which store(s) you want to camp in front of on the big day (USA Today.-2013, November 6).

47. In addition to what's on the spacemenu, Kloeris is also responsible for U.S. spaceflight food shipments and new food item development. Unsurprisingly, food technology and research is vital to space travel (USA Today.-2013, November 12).

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!