Тема: Утворення складних слів синтаксичного типу в англійській мові та особливості їх перекладу

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  22,1 Кб
Утворення складних слів синтаксичного типу в англійській мові та особливості їх перекладу
Утворення складних слів синтаксичного типу в англійській мові та особливості їх перекладу
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ТЕОРЇЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

КУРСОВА РОБОТА

УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ СИНТАКСИЧНОГО ТИПУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ


студента

Холошева Ю.С.

Науковий керівник:

Довженко М.В.Горлівка - 2013

Зміст

Вступ

Розділ 1. Складні слова

.1 Способи творення складних слів

.2 Критерії виділення складного слова

.3 Класифікація складних слів

.4 Асинтаксичні складні слова

Розділ 2. Складні слова синтаксичного типу

.1 Двокомпонентні складні слова

.2 Багатокомпонентні складні слова

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Мова є інструментом пізнання і відображення світу, засобом спілкування того чи іншого колективу, перебуває в постійному русі, змінюється для того, щоб бути в змозі найбільш адекватно відобразити мінливу картину світу і задовольняти потребам мовного суспільства. Розвиток мови здійснюється на всіх рівнях, а саме: фонетичному, морфологічному, синтаксичному, семантичному тощо. Однак, зважаючи на динаміку та мінливість мови, ми відносимо ці явища, насамперед, до лексичного складу як найбільш відкритої та динамічної мовної підсистеми.

Особливий клас англійських композитів представлений складними словами синтаксичного типу. Синтаксичний спосіб словотворення, який виник на початку новоанглійського періоду, значно активізується на сучасному етапі розвитку англійської мови. Багато науковців пишуть про посилення тенденції до збільшення вживання багатокомпонентних комбінацій і досліджують природу складних слів синтаксичного типу. До проблеми вивченя синтаксичних композитів неодноразово звертались П.В. Царьов, Н.С. Дементьєва, А.В. Ребрій, О.М. Бортничук та інші. Складні слова синтаксичного типу - це одна з найбільш продуктивних форм словотворення в сучасній англійській мові. У різних лінгвістичних школах існують різні трактування цього явища, але й до тепер його лінгвістичний статус остаточно не визначений. Моделі складних слів цього типу є недостатньо вивчені, що ускладнює проблему їх дефініції.

Слова синтаксичного типу є суто англійським способом словотворення. Такі слова набувають оказіональної цілісності і виступають у реченні як означення, часто бувають експресивними багатокомпонентними епітетами. Зауважимо, що більшість складних слів синтаксичного типу не реєструється словниками і є оказіональними утвореннями, більшість яких є індивідуальними авторськими утвореннями, що використовуються для надання мові образності і новизни.

Об'єктом даного дослідження є складні слова синтаксичного типу в сучасній англійській мові. Предмет даної роботи - це структурно-семантичні особливості складних слів синтаксичного типу. Метою дослідження є структурно-семантичний аналіз складних слів синтаксичного типу в сучасній англійській мові.

Для досягнення цих цілей необхідно вирішити низку певних завдань, а саме: дати порівняльний аналіз природи трактувань складних слів синтаксичного типу; систематизувати основні моделі словотворення композита даного типу; виявити та проаналізувати словотвірні особливості складних слів синтаксичного типу і встановити фонетичні, морфологічні та лексико-семантичні зміни, які супроводжують ці процеси; встановити основні види перекладу англійських лексичних одиниць взагалі й визначити які з них підходять для перекладу складних слів синтаксичного типу.

Головними методами дослідження в роботі є порівняльний, що використовується при вивченні лінгвістичних трактувань, та описовий, який застосовується при аналізі складних слів.

Розділ 1. Складні слова

1.1Способи творення складних слів

Складним називаються слово, яке складається з двох або більше основ (пароплав, гелікоптер, землетрус, сталевар, left-handed, man-of-war, merry-go-round). Слід відрізняти складні слова від словосполучень, які також є складними утвореннями. Компонентами словосполучень є слова, в той час як складовими складного слова являються морфеми. В українській мові завдяки зовнішній відмінності основи та слова, у більшості випадків, можна провести чітку межу між складним словом та словосполученням. Наприклад: основи вод -, земл -, хвиль - зовні відмінні від слів вода, земля, хвиля, отже, ясно, що складні утворення водолаз, землечерпалка, хвилеріз є складними словами, а не словосполученнями. В англійській мові ми спостерігаємо дещо іншу картину: слова foreign, red, black зовні не відрізняються від основ foreign-, red-, black- у складі складних слів foreign-made, red-haired, to blacklist.

Складні слова в сучасній англійській мові утворюються компресією складанням основ.

Компресія - утворення складних слів на базі словосполучень чи речень в результаті зниження рівня компонентів вихідного словосполучення чи речення. До компресії наводять: 1) синтаксичне зміщення словосполучення чи речення (без зміни або із зміною їх компонентного складу), 2) порушення рівневої однопорядкові внаслідок приєднання до словосполучення чи речення словотвірного та (або) формоізменітельном афіксів.

Синтаксичне зміщення - порушення порядку проходження і норм зв'язку слів у реченні. Синтаксичне зміщення веде до руйнування синтаксичних зв'язків між компонентами словосполучення, порушення синтаксичних відносин між членами пропозиції й до втрати компонентами словосполучення і пропозиції синтаксичної самостійності. У результаті синтаксичного зміщення компресії піддаються: підрядні словосполучення у функції підмета і додатка, наприклад: словосполучення типу to take off (a take off, a drawback, a round up, a comeback, a send off, a tie up, a runaway, a showdown, a black out, a hold back); to hold all (a hold all, a know all, a cure all, a do nothing, a spend all); to stick in the mud (a stick-in-the-mud; a stay-at-home); підрядні словосполучення у функції присудка: словосполучення типів a flight test (to flighttest, to road test, to headline, to handcuff, to sidetrack, to safety check); a black list (to blacklist, to sweet-talk, to cold storage, to blackball, to whitewash, to blackwash); підрядні словосполучення у функції препозітівного означення: словосполучення типів end of term (end of term examinations, English by radio lessons, a work-to-rule method, a dog in the manger attitude); heart-to-heart (a heart-to -heart talk, a person-to-person call, an air-to-air missile; on a day-to-day basis); to knock out (a knock out game, a breakaway country, a calendar with tear off leaves, a drive in movie); сурядні словосполучення у функції присудка: словосполучення типу a hook and eye (to hook and eye); сурядні словосполучення у функції препозітівного визначення: словосполучення типу hole and corner (a hole and corner conspiracy, a cat and dog life, a life and death struggle).

Також складні слова можуть бути утворені компресією на базі словосполучень інших типів. Наприклад: smb.'s know how (зі словосполучення to know how), a go between (зі словосполучення to go between) та інші.

Синтаксичне зміщення може призводити до компресії цілих речень: a money-or-your-life demand; an I-thought-it-would-be-so shake of the head; a great double-your-money competition; a pay-as-you-go bar; a save-as-you-earn system; a what-do-I-do-next look.

Складні слова, утворені компресією словосполучень і пропозицій в результаті синтаксичного зміщення без зміни їх компонентного складу, можна для стислості назвати компресивами.

Компресиви являються характерною рисою сучасної англійської мови. Зовні, компресиви схожі на словосполучення, вони можуть оформлюватися на листі як кілька графічних одиниць, але з формальної точки зору компресиви є словами. Існування омонімічних словосполучень та речень робить компресиви семантично двуплановими: вони сприймаються не ізольовано, але на тлі вихідних словосполучень та речень.

Але функціонування компресивів обмежене. Більшість з них є індивідуальними авторськими утвореннями і використовується для надання мови образності і новизни. Наприклад: She spoke little, treating us to a far-away wrapped-up-in-higher-things mood. She looked at him in the 'What-a-brave-hero-you-are' manner (A. Christie). Синтаксичне зміщення може супроводжуватися зміною компонентного складу вихідного словосполучення. Ця зміна полягає у відсіканні словотвірного суфікса, що входить до складу другого компонента. Зміна компонентного складу спостерігається при утворенні складних дієслів з субстантивних словосполучень.

Компресію може також викликати порушення рівневої однопорядковості, тобто приєднання до словосполучення чи речення одиниці нижчого рівня - морфеми. Приєднуватися до словосполучення чи речення можуть як словотворчі, так і словозмінної афікси.

Складання основ - це спосіб утворення складних слів з'єднанням основ або основи і слова, що здобуває в останньому випадку ранг морфеми і розглянутого теж як основа. Різновидами складання основ є складання основ повних і усічених, однакових і різних. Складанням повних основ утворюються повно-основні складні слова, якщо ж складати усічені основ, то утворюються складні абревіатури (складноскорочені слова).

Складанням повних основ в сучасній англійській мові утворюються, головним чином, прикметники, при цьому другим компонентом у більшості випадків є основа прикметника або дієприкметника. Основні типи складних прикметників, утворених складанням основ: world-famous (week-long, air-sick, knee-deep, stone-cold), N + Adj.; radio-transmitted (tailor-made, worm-eaten, nuclear-powered, Oxford-educated), N + РII; three-page (a three page letter, a five man mission, a three course dinner, a five seat plane), Num. + N (якщо другий компонент був би не основою, а словом, він мав би форму множини, семантично необхідну в даному випадку); electro-magnetic (Afro-Asian, politico-military, Anglo-Saxon, Anglo-Catholic, socio-economic), N + N (основи можуть бути звязані з'єднувальними голосними та приголосними).

Слова, утворені складанням основ, не мають омонімічних словосполучень і речень. Потенційна можливість існування таких словосполучень виключається, так як спільне вживання їх компонентів у реченні суперечило б синтаксичної нормі або порушувало б рівневу однопорядковість.

Деякі типи слів, утворені даним способом словотворення, можуть зовні нагадувати компресиви. Це відноситься до слів типу radio-transmitted і dark-haired. Складнопохідні прикметники типу dark-haired позначають володіння, приналежність (dark-haired = having dark hair; low-ceilinged = with a low ceiling). Перший компонент складних кореневих прикметників типу radio-transmitted позначає інструмент або діяча (radio-transmitted = transmitted by radio; helicopter-rescued = rescued by a helicopter), а також місце дії (Oxford-educated = educated at Oxford). Другим компонентом сложнопроізводние прикметників є основа імені, другим компонентом складних кореневих прикметників - основа дієслова.

Лексична омонімія та омонімія словотворчих і формозмінних афіксів не завжди дозволяє встановити спосіб утворення складного слова. Наприклад, якщо в мові існують омонімічні дієслово та іменник, спосіб утворення деяких складних прикметників з суфіксом -ed можна розглядати і як компресію (в результаті якої утворюється складно похідне слово), і як складання основ (приводить до утворення складного кореневого слова). Так, прикметник hand-controlled можна розглядати як складнопохідне слово, аналогічне прикметнику dark-haired (hand + controls +-ed = having hand controls), a спосіб його утворення як компресію, і як складне кореневе слово, аналогічне прикметника radio-transmitted (hand + controlled = controlled by hand), а спосіб його утворення як складання основ.

Іноді при компресії не можна точно встановити, чи є вихідна структура словосполученням або реченням. Наприклад, з однаковим підставою можна припустити, що складні слова типу drive in (drive-in, movie-theatre) утворені компресією інфінітивного поєднання (to drive in) і компресією наказового пропозиції (Drive in.).

.2 Критерії виділення складного слова

Складне слово - це лексична одиниця, утворена з двох або більше основ шляхом додавання та виділяється у потоці мовлення на підставі своєї цільно-оформленості.

Під цільно-оформленістю розуміється нероздільність, неподільність, неможливість поділу на частини і приміщення між ними інших елементів (одиниць) мови. Ознаки цільно-оформленості поділяються на внутрішні (фонетичний, морфологічний, орфографічний) і зовнішні (синтаксичний). Внутрішні ознаки дозволяють судити про цільно-оформленість окремо взятої лексичної одиниці, зовнішні - про цільно-оформленість лексичної одиниці в потоці мовлення.

Графічний критерій. Орфографія складних слів у сучасній англійській мові є нестійкою. Одні й ті ж слова пишуться по-різному різними авторами в різних словниках. Наприклад: гучномовець - loud speaker, loud - speaker, loudspeaker. Немає стабільності в написанні однотипних слів. Наприклад, textbook пишеться роздільно, story-book - через дефіс, a reference book - роздільно, між тим компоненти цих слів знаходяться в однакових співвідношеннях. Семантичний зв'язок у всіх трьох випадках є аналогічним, тим не менш їх орфографічна цільно-оформленість є різна. Таким чином, графічний критерій може бути використаний як додатковий при визначенні цільно-оформленості.

Фонетичний критерій. Для багатьох складних слів критерієм єдності може служити наголос, наприклад: складне слово 'blackboard - класна дошка та словосполучення 'black 'board - чорна дошка; складне слово 'blackbird - дрізд та словосполучення 'black 'bird - черная птица.

Більшість складних іменників має наголос тільки на першому елементі: 'copy-book,' football, 'holiday,' rain-coat, 'tea-cup. Однак розстановка наголосів у складних словах пов'язана з можливістю для елементів складного слова поєднуватися з іншими словами і протиставлятися їм. Так, у випадках: 'inkpot-' teapot, 'class-room - bathroom протиставляються перші елементи і тому наголос має падати саме на них. Слово mankind може мати два наголоси. Якщо об'єднуючий наголос падає на перший склад, то слово означає чоловіки і є антонімом до слова womankind. Якщо ж наголос поміщено на другому елементі, man'kind значить людство.

Об'єднуючий наголос не завжди буває однаковим. Він може бути єдиним чи поєднуватися з другорядним. Воно може бути настільки сильним, що другий елемент змінить своє звучання, так як голосний в ньому редукується (наприклад, Sunday) або може бути слабшим, і тоді звучання другого компонента збережеться (birthday).

Складні і складнопохідні прикметники зазвичай мають два наголоси однакової сили: 'good-' looking, 'kind-' hearted, 'red-' hot.

У багатьох складних словах наголос виявляється нестійким і залежить від фразового наголосу та синтаксичної функції слова: short-lived, light-hearted мають однин наголос на першому складі тільки в тому випадку, коли вони використовуються в якості атрибута. Life-size, meanwhile мають два наголоси в залежності від фразового наголосу.

Іноді наголос використовується для розмежування значень усередині складного слова: 'overwork - понаднормова, додаткова робота або 'over'work - перевтома. Таким чином, і фонетична ознака не може служити єдиним критерієм при визначенні складного слова.

Фонетична і орфографічна щільно-оформленість збільшують, посилюють спаяність компонентів складного слова, тому наявність подібної щільно-оформленості може служити доказом того, що це складне слово, але з цього ще не випливає, що відсутність цієї щільно-оформленості, тобто наявністі, наприклад, двох наголосів або роздільне написання виключає можливість віднесення поєднання двох основ до складних слів.

Семантичний критерій допомагає відокремити складне слово від вільного словосполучення, але не розмежую його з стійкими або фразеологічними сполученнями. Семантична спаяність або ідеоматичність полягає в тому, що значення складного слова не виводиться з суми значень його компонентів: schoolroom не кімната у школі, а кімната для занять не тільки в школі, але і в приватному будинку. Показовою є наявність переносного плану - багато складні слова побудовані за типом метафор, тобто містять приховане порівняння: housewarming - новосіля, snowdrop - пролісок і т.п. Деякі складні слова в прямому значенні ніколи не вживаються: wire-puller - закулісний вершитель доль.

Структурний критерій. У деяких випадках показником відмежування складного слова від словосполучення може виявитися структурна цілісність слова. Елементи складного слова, якщо воно відрізняється ідіоматічностю, не можуть бути переставлені або з'єднані якимось іншим чином і зберегти те ж значення. Для вільного, а іноді і стійкого словосполучення це цілком можливо. Наприклад, вільне словосполучення a black dress допускає варіанти: This is a black dress та this dress is black. У першому випадку зв'язок атрибутивний, у другому - предикативний, але пропозиції ці синонімічні. Для складного слова blackboard такі зміни можливі. Але не можна сказати a quake of earth замість an earthquake.

Показником щільно-оформленості слова і одночасно важливим фактором, що впливає на його стійкість в мові, є наявність у словниковому складі мови утворених від нього слів. При цьому під продуктивністю складного слова розуміються всі типи новоутворень (сложнопроізводние слова, конверсія).

Морфологічний критерій. У деяких складних словах безперечним показником їх неподільності і об'єднуючим чинником є морфологічна щільно-оформленість. Так, всі складні іменники, навіть утворені з інших частин мови, отримують у множині суфікс-s: forget-me-nots, good-for-nothing, hold-alls. Однак цей критерій застосується лише до обмеженої кількості складних слів.

Синтаксичний критерій. Об'єднанню словосполучення у складне слово сприяє синтаксична функція. Це особливо справедливо щодо атрибутивної функції. Багато словосполучень, будучи об'єднані атрибутивної функцією, об'єднуються також наголосом і графічно, тобто дефісом: a not-to-be-forgotten, her four-year-old son та інші.

Компоненти складних слів не можуть вступати у самостійні синтаксичні зв'язки. Так у словосполученні financed by the government обидва повнозначних слова можуть отримати визначення: generously financed by the British government. У разі ж складного слова government-financed жоден з його компонентів не може бути розширений: неможливо generously government-financed. Розширення першого компонента можливе лише шляхом утворення трьохкомпонентного слова: Labour-government-financed.

Таким чином, всі перераховані критерії, а саме: графічний, фонетичний, семантичний, структурний, морфологічний, синтаксичний - не є абсолютними, тільки сукупне їх застосування дозволяє говорити про щільно-оформленість і дає підставу класифікувати лексичну одиницю як складне слово.

.3 Класифікація складних слів

Існує кілька класифікацій складних слів, але найбільшою з них є класифікація з урахуванням частиномовної приналежності їх основ. Відомо, що при утворенні складних слів основа слова не можуть поєднуватися з будь-якої іншою частиною мови. Існує обмежена кількість, а саме 39 словотворчих моделей двокомпонентних складних слів.

Складні слова можуть бути класифіковані за різними принципами. З точки зору способів, за допомогою яких з'єднуються компоненти, можна виділити наступні типи складних слів:

Слова, утворені співкладанням компонентів в певному порядку, причому порядок основ в них може бути і протилежний тому, в якому мотивуючі слова можуть поєднуватися за синтаксичними правилами англійської мови: boat-lift, audience-friendly, page-turner і відповідати порядку слів у вільних поєднаннях, побудованих за правилами синтаксису: airgate, airbag. Це найбільш поширений і найбільш продуктивний спосіб словоскладання у сучасній англійській мові.

Складні слова третього типу являють собою відокремленні синтагми, що зберегли сполучні основи службових слів: bread-and-butter, hook-and-ladder, mother-in-law, up-to-date, good-for-nothing, cock-and-bull. Такий тип словоскладання називається синтаксичним.

З точки зору семантичної незалежності виділяють два типи складних слів, загальновизнаних у лінгвістичній літературі між безпосередніми складовими складних слів: відносини складання і підпорядкування. Відповідно до цього складні слова поділяються на два класи: сурядні (адитивні) та підрядні (детермінатівние) складні слова. У сурядних складних словах обидва елементи однаково важливі в семантичному плані, наприклад: radio-recorder, N; fifty-fifty, Adj. Основи складових належать до одного класу й нерідко до однієї семантичної групи. Сурядних складних слів порівняно небагато.

У підрядних складних словах компоненти не рівнозначні в структурному і в семантичному відношенні. Головний компонент, яким, як правило, є друга частина, має більшу значення та являється семантично і граматично домінуючим, оскільки зумовлює значення частини мови всього складного слова. Порівняємо: a clock tower - a tower with a clock; a tower clock - a clock on a tower. Підрядні складні слова становлять основну частину складних слів англійської мови.

Залежно від типу основи складні слова поділяються на: власне складні та складнопохідні. Складнопохідні слова (blue-eyed, broad-minded) відрізняються від власне складних слів словотвірною основою, а також природою другого елементу. Двома частинами складного слова blue-eyed є суфікс -ed зі значенням «having» та основа, утворена від вільного поєднання blue eyes, члени якого втрачають граматичну самостійність і скорочуються до одного компонента слова - його словотворчої основи. Графічно деривацію можна представити так: blue eye + -ed = blue-eyed.

З іншого боку, подібні слова можна розглядати як псевдо складенні або як особливу групу похідних, так як вони формуються на базі вільного словосполучення, до якого приєднується суфікс. Порівняємо: власне складні слова looking - glass ((V +-ing) + N); owner-driver ((V +-er) + (V +-er)).

З точки зору структури складових розрізняються такі типи: складні слова, що складаються з простих основ (film ¬ star); складні слова, в яких, принаймні один компонент є похідною основою (chain-smoker); складні слова, в яких один з компонентів є скороченням (math-mistress); складні слова, в яких один з компонентів є складним словом (waste-paper-basket).

Залежно від того, виведені або невиведені значення і граматичні функції складного слова, з його компонентів виділяються: ендоцентричні та екзоцентричні.

До ендоцентричних складним словам належать ті, значення і граматичні функції яких виводяться з їх компонентів. Наприклад, модель Adj + N = N є ендоцентричною, оскільки від неї утворюються складні іменники, тобто частина мови, представлена другим компонентом. До ендоцентричних також слід віднести моделі: V + N = N (a playground), Part I + N = N (a humming-bird), Ger + N = N (a sleeping-car), N + N = N (an airmail). До екзоцентричних належать слова, значення і граматичні функції яких не виводяться з їх компонентів. Наприклад, модель Num (cardinal) + N = Adj є екзоцентричною, оскільки по ній утворюються складні прикметники, тобто частина мови, що не представлена компонентами складного слова. До екзоцентричних також слід віднести моделі: Prep + N = Adj (in-flight), V + adj = N (a speak-easy, a make-believe), V + V = N (a hearsay).

Класифікація складних слів за ступенем семантичної зв'язаності їх компонентів і, отже, за ступенем їх умотивованості пов'язана з питанням, чи може значення складного слова розглядатися як сума значень складових його компонентів. Залежно від цього виділяються наступні групи складних слів: складні слова, значення яких може бути виведено зі складових значень. Перший компонент цих слів, як правило, позначає дію, стан особи або характерного ним предмета: knee-breeches, stone - breaker, але порівняємо: a living room - вітальня, а не кімната, яка живе, a sleeping pill - таблетка снодійного, а не спляча таблетка. Такі слова називаються повністю мотивованими; складні слова, де один з компонентів змінює своє значення: a smoking jacket - піджак не обов'язково і не тільки для куріння; Indian ink - чорнило, але не індійські, а чорні з природних речовин; a bath-chair - стілець на коліщатках для інвалідів, а не для ванни. Такі слова називаються частково мотивованими; Складні слова, де визначити значення цілого на підставі значень компонентів неможливо: a wallflower - людина, яку ніхто не запрошує танцювати; a Russian roulette - небезпечна гра, при якій стріляють навмання, маючи лише одну кулю. Такі слова називаються ідіоматичними або невмотивованими складними словами.

.4 Асинтаксичні складні слова

Багато складних слів знаходяться на межі синтаксичних і асинтаксичних утворень: відносини між їх членами відповідають якийсь синтаксичної конструкції, але разом з тим складне слово до певної міри відходить від словосполучення. Так, наприклад, складний дієслово to housekeep відрізняється від словосполучення to keep house - господарювати вже порядком слів. У подібних випадках можна говорити про різні види напівсинтаксичних складних слів. При порівнянні turnkey - тюремник та turn the key або turn keys повертати ключ можна бачити відмінність у використанні артикля і категорії числа. Навіть про такі випадки, як blue-eyed - синьоокий, three-master трищоглове судно і meat-eater - м'ясоїд, якщо розглядати їх як синтетичні складні слова, можна сказати, що вони відповідають словосполученням blue eyes - сині очі, three masts - три щогли, eat meat - їсти м'ясо, але відрізняються від них рядом простих формальних ознак, в тому числі і тим, що до другого члену додаються сполучны форми -ed nf -ег.

Асинтаксичні складні слова складаються з таких компонентів, що не сполучаються між собою в синтаксичних конструкціях цієї мови. Так, в door-knob - дверна ручка, horsefly - ґедзь, bedroom - спальня, salt-cellar - солонка, tomcat - кіт є два іменників, об'єднаних в конструкції, які не зустрічаються в синтаксисі англійської мови. Інші асинтаксичні типи складних слів в англійській мові можна проілюструвати такими прикладами: fly-blown - засиджений мухами, frost-bitten - відморожений, crestfallen - той, що впав духом, footsore - з хворими ногами, fireproof - вогнетривкий, foolhardy - безрозсудний; by-law - розпорядження місцевої влади, by-path - забута стежка, everglade - болотиста низовина, dining-room - їдальня, swimming-hole - місце для купання; bindweed - вюнок, cry-baby - плакса etc.

Складні слова, компоненти яких не цілком ясні, наприклад smokestack - труба паровоза (або пароплава), mushroom - гриб, так само як і складні слова, що містять унікальні компоненти, слід класифікувати як асинтаксичні.

Незважаючи на те, що відносини між членами асинтаксичних складних слів неминуче виявляються розпливчатими, ми все ж можемо підвести клас асинтаксичних утворень під основні угруповання синтаксичних і напівсинтаксичих складних слів. В англійській мові, наприклад, сурядні або сполучні відносини, які ми спостерігаємо в напівсинтаксичих складних словах типу bittersweet - гірко-солодкий, у порівнянні зі словосполученням bitter and sweet - гіркий і солодкий, можна побачити також і в асинтаксичних складних словах типу zigzag - зигзаг, fuzzy-wuzzy - кошлатий, choo-choo - ту-ту.

Більшість асинтаксичних складних слів у певному сенсі нагадує конструкцію атрибут + головний член: door-knob, bulldog, cranberry. На підставі такого порівняння можна провести різницю між копулятивними та детермінативними складними словами. Такий розподіл перехрещується з поділом на синтаксичні, напівсинтаксичні, а також асинтаксичні складні слова. Можна було б відзначити і більш дрібні підрозділи. В англійській мові також можна виділити певний клас складних слів, компоненти яких розрізняються лише фонетично, і до того ж досить незначно: flim-flam - дурниця, pell-mell - плутанина, fuzzy-wuzzy - кошлатий. Індійські вчені вважали також доцільне виділяти серед детермінативних складних слів спеціальний клас синтаксичних складних слів, що складаються з атрибуту і головного члена типу blackbird - дрізд.

Розділ 2. Складні слова синтаксичного типу

Компоненти складних слів не можуть вступати в самостійні синтаксичні зв'язку. Так, у словосполученні government financed обидва повнозначних слова можуть отримати визначення: a factory generously financed by the British government. Якщо ж ми візьмемо складне слово government-financed, то жоден з його компонентів не може бути розширений. В англійській мові представлені моделі утворення компресивів з омонімічних словосполучень і пропозицій.

Складні слова утворюються за певними моделями. Вони значно відрізняються одна від одної за багатьма характеристиками. Так є такі, за якими створюються сотні і тисячі слів. Значення кожної окремої моделі визначається і тим фактом, що в рамках деяких з них можуть діяти різні семантичні типи з різноманітними відносинами між компонентами, інші моделі у свою чергу, можуть породжувати лише однотипні слова. Також є моделі утворення складних слів зі субстантивованих словосполучень.

Нарешті, можуть бути моделі, за якими створено лише кілька, а то й одне слово. Також є так звані закриті моделі. Це означає, що по них вже не створюються і не можуть створюватися нові слова.

Основним способом об'єднання компонентів складних іменників є з'єднання основ різних частин мови без їх зміни або оформлення. Характерною особливістю складних іменників є те, що перший компонент може бути виражений основою будь-якої частини мови, в той час як останній найчастіше виражений основою іменника.

У сучасному мовознавстві активний інтерес викликають багатокомпонентні складні слова, що складаються з двох або більш ніж двох основ, з'єднані службовим словом, тобто синтаксично поширені складні освіти. Подібним словами властива фразова стійкість: man-and-wife, face-to-face, difficult-to-understand.

Виділяється два типи складних слів синтаксичного типу: двокомпонентні і багатокомпонентні складні слова.

2.1 Двокомпонентні складні слова

Аналіз моделей складних слів показав, що зустрічаються 10 основних моделей двокомпонентних складних одиниць. Складні іменники представлені моделями, що приведені нижчу.

Слова, що утворені за цією моделлю N + N іменники: night-school, waistline, toothbrush, sand-storm, etc. Ряд лінгвістів вважає, що дана модель є асинтаксичною, так як два іменника в одній і тій же формі не можуть складати словосполучення. Дана модель охоплює слова з підрядними і сурядними зв'язками, слова, компоненти яких перебувають у відносинах додатків. У словах з підрядним зв'язком можуть бути будь-які семантичні відносини. Так перший компонент може означати суб'єкт: sunrise, earthquake; об'єкт: dog-show; місце: garden-party, air-mail; час: nightmare; мету: flagstaff; засіб, інструмент: gunshot; щось, що міститься у другому компоненті: stone-fruit.

Дані приклади указують на неоднозначність такої класифікації. Наприклад, слова garden-party та air-mail потрапляють в один тип, в той час як їх трансформація наочно показує відмінність у відносинах між їх компонентами: garden-party - party in the garden; air-mail - mail by / through air. Крім того, багато слів взагалі не відносяться до жодного типу. В основі відносин може лежати: порівняння, матеріал, мета, час. Наприклад, headache, moon-flower, blockhead, network, gunpowder.

У новітньому англійською мовою все більше посилюється тенденція до стягненого написання складних слів даної моделі. Цим підкреслюється їх монолітність. Слова даної моделі виявляють велику здатність до подальшого словотворення. Це виражається в їх конвертованості в дієслова: to spotlight, to streamline, to joyride. Слова моделі N + N з сурядним зв'язком менш численні, ніж слова цієї ж моделі, але вже з підрядним.

Модель Adj + N: blackboard, pussycat, greenroom, blackmail etc. За цією моделлю утворються іменники. Її можна охарактеризувати як ендоцентричну та синтаксичну, оскільки розташування її компонентів збігається з розташуванням елементів в словосполученні. Розмежування між складним словом даної моделі і словосполученнями, що складається з прикметника та іменника, проводиться на підставі ознак щільно-оформленості, а саме: орфографічного - злите написання; фонетичного - об'єднує наголос, а також компоненти складного слова не можуть вступати в сепаратні синтаксичні зв'язку. Крім цих критеріїв застосовується також і семантичний. Згідно з ним перший компонент втрачає своє пряме значення. У результаті цього значення складного слова відокремлюється від значення паралельного, матеріально схожого словосполучення.

О.Д. Мєшков вказує на те, що в даній моделі необхідно знати різницю між словами типу hothouse і madhouse. У першому випадку прикметник визначає іменник, у слові ж madhouse перший компонент не має безпосереднього зв'язку з другим. Це можна представити наступними трансформаціями: a hothouse = a house which is hot, але a mad house = a house for mad people.

Модель V + N: cease-fire. Вона відноситься до ендоцентричних оскільки по ній утворюються іменники, тобто частина мови, представлена другим компонентом. Основна маса цих слів позначає обличчя. При цьому відносини між дієсловом та іменником є об'єктними: cutthroat, pickpocket, turncoat. Багато з цих слів мають пежоратівное значення: findfault, fillbelly, а деякі є кличками: scaldrag, scrapegut.

У рамках цієї ж моделі утворюються слова, в яких другий компонент є загальною назвою предмету, що позначається, у той час як перший - дієслово - уточнює його, наприклад a drawbridge.+ N - наступна асинтаксична, ендоцентричні модель. По ній утворюється велика кількість слів, в яких другий компонент позначає предмет, а перший характеризує його з точки зору дії, для виконання якого призначений даний предмет: sleepingcar, writingtable. Дані слова можна трансформувати таким чином: sleepingcar - a car for sleeping. Слова, утворені за цією моделлю, треба відрізняти від вільних словосполучень: sleeping boy.

Ще двокомпонентними моделями складних слів можна виділити наступні: N + Part II: man-made, tsunami-affected; Adj. + Part II: plain-spoken, well-paid, N + Adj.: lifelong.

Поширена думка, що перші компоненти складних слів є в основному одноморфемними словами: separatist movement, human history, pregnancy centers. Спостереження показують, що семантика другого компонентів складних слів змінюється від стилю до стилю, від епохи до епохи. Так, для 60-х років найбільш продуктивними були полуаффікси -arama та -wise. У 70-ті роки поширилися одиниці -oriented та -watcher. У 80-ті роки відзначається -intensive, -nomics, -wide, -friendly, а також -poor, -rich, -resistant, -free, -phone.

Інформаційна функція виконується складними словами також і в результаті позначення нових соціальних подій і явищ, таких як положення молоді, вживання наркотиків, прийом алкоголю: family-planning, single-mother, drug-taker, drink-driving.

Також діюча функція властива словам, що містить у своїй структурі слова, другим компонентом яких є прикметники або прислівники з Participle II, що мають емоційно-оцінний характер: lifelong friends, bittersweet part of tonight.

Особливу групу складають складні іменники типу: girl-friend, boy-friend, manservant. У складі цих слів перший компонент служить показником статі.

Таким чином, двокомпонентні складні слова являють собою актуальну соціальну лексику, яка відображатиме насущні проблеми сучасності.

2.2 Багатокомпонентні складні слова

Порівняльний аналіз показав, що в мові багатокомпонентні слова не мають широкого розповсюдження, на відміну від аналітичних статей. Скоріш за все це пов'язано з особливостями жанру: усне мовлення й особливо сприйняття усного мовлення на слух не витримує перевантаження важкими багатокомпонентними утвореннями, які важко сприймаються на слух. Тим не менш, зустрічається певна кількість багатокомпонентних складних слів, які будувалися на основі синтаксичних структур, таких, як атрибутивний, інфінітивний, порівняльний та сполучно-сурядний звороти.

Найбільш поширеною є структура, що виникла на основі атрибутивного обороту. Тут зустрічаються такі моделі: N + prep + N: mother-in-law, man-of-war, commander-in-chief, stay-at-home, etc.; N (V) + prep + N (V): bread-and-butter; N + linking vowel +N: handicraft, handiwork.

З'єднувальний приголосний в складі слова цього типу є показником морфологічної оформленості складного слова. Однак морфологічна оформленість є не характерною для складних іменників.

Складні слова, утворені на основі союзних сурядних словосполучень, представлені в основному моделлю N + and + N: health-and-retirement security.

У порівнянні з двокомпонентними складними словами багатокомпонентні мають менш поширену сферу вживання. Багатокомпонентні складні слова утворені поєднанням двох або більше основ і службовим словом. Лінгвісти виділяють кілька моделей багатокомпонентних складних слів: N + prep + N, N (V) + prep + N (V), N + linking vowel + N.

Висновки

На сучасному етапі розвитку англійської мови словоскладання є одним з найбільш продуктивних типів англійської словотворення.

Словоскладання - один з найважливіших засобів мови. Воно є одним з найдавніших способів словотворення, що зберіг в англійській мові продуктивність і на сучасному етапі його розвитку. Завдяки йому, мову поповнює свій словниковий склад і вдосконалює свій лад. Під терміном словоскладання слід розуміти, по-перше: тільки додавання таких слів, з яких, принаймні, одне є знаменною; по-друге: складне слово являє собою поєднання двох словотворчих одиниць. Слід ще раз зазначити, що література, присвячена проблемі словоскладання, досить численна і обширна. У той же час, проблема складного слова в англійській мові ще далеко не вирішена. Сама дефініція складного слова представляє великі труднощі. Складні слова в англійській мові утворюються за певними моделями. Ці моделі значно відрізняються один від одного за багатьма характеристиками. У роботі були представлені деякі найбільш продуктивні моделі словоскладання в системі англійського іменника. Наприклад: hairbrush, sunlight, hardhat, face-mask.

Найбільш численними за обсягом і кількістю типів складних слів є складні прикметники та іменники, більш обмеженими - складні дієслова та прислівники.

В англійській мові корінь в більшості випадків повністю матеріально збігається з основою слова. Важливо також і те, що велика кількість англійських слів - односкладові.

Серед інновацій англійської мови, в яких найбільш чітко простежуються сучасні словотвірні тенденції, складні слова становлять 41%, в тому числі і синтаксичного типу. Все це свідчить про надзвичайно велике значення цього способу в системі продуктивного словотворення сучасної англійської мови.

Англійські номінативні словосполучення допускають найрізноманітніші смислові відносини, велике поширення одержують складні слова синтаксичного типу, побудовані за моделлю N + N; синтаксичний заборона на вживання поширених визначень веде до великої продуктивності складних слів типу man-made, oxygen-rich, pleasure-seeking; відсутність регулярної суфіксальної опозиції в англійських іменників і слабка продуктивність суфіксів стимулюють утворення типу woman-worker.

Подібна тенденція до розширення ролі словоскладання в англійській мові не тільки збережеться в майбутньому, а й посилиться. Це пов'язано як з лінгвістичними, так і екстралінгвістичними факторами.

До лінгвістичних факторів відноситься сама аналітична природа англійської мови, яка сприяє створенню нових слів шляхом складання основ. З іншого боку, словоскладання є системою більш активною, більш мобільного та відкритою. Екстралінгвістичні фактори словоскладання пояснюються наявністю зовнішніх протиріч, а саме тими чи іншими подіями в житті суспільства. У кінцевому рахунку, мова розвивається тому, що розвивається суспільство: мова змінюється, відображаючи світ, що змінюється, свідомість і мислення людини.

складний слово синтаксичний речення

Список використаних джерел

1.Арбекова Т.І. Лексикологія англійської мови: навч. посіб. для інст. та фак. іноз. мов / Т.І. Арбекова. - Москва : Вища школа, 1977. - 240 с.

2.Арнольд І.В. Лексикологія сучасної англійської мови: підручн. [для інст. та фак. іноз. мов - 3-є вид., перероб. і допов.] / І.В. Арнольд. - Москва: Вища школа, 1986. - 295 с.

.Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: [посіб. для перекл. відділень вузів] / Л.Г. Верба. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 160 с.

.Гурьєва З.І. Синонимия сложных слов и словосочетаний в современном английском языке: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / З.І. Гурєва. - Москва, 1981. - 27 с.

.Дементьєва Н.С. Про активні процеси в системі словотворення в сучасній англійській мові [на матеріалі складних лексичних одиниць, що пишуться через дефіс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Н.С. Дементьєва. - М., 1972. - 18 с.

.Заботкіна В.І. Нова лексика сучасної англійської мови: [навч. посіб. для філ. фак. ун-тів] / В. Заботкіна. - Москва: Вища школа, 1989. - 124 с.

.Каращук П.М. Словотвір англійської мови / П.М. Каращук. - Москва : Вища школа, 1977. - 302 с.

.Кіріченко Г.С. Механізм утворення складних слів типу long-legged та car-driver в сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г.С. Кириченко. - Москва, 1982. - 21 с.

.Кубрякова О.С. Що таке словотвір / О.С. Кубрякова. - Москва : Наука, 1965. - 78 с.

.Леонтьєв А.А. Семантична структура слова : [зб. статей з лінгв.] А.А. Леонтьєв. - Москва : Наука, 1971. - 217с.

.Мєшков О.Д. Словотвір сучасної англійської мови : [книга] / О. Мєшков. - Москва : Вища школа, 1985 - 187 с.

.Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови підручн.: підручн. [для інст. та фак. іноз. мов] / М.І. Мостовий. - Харків : Основа, 1993. - 256 с.

.Омельченко Л.Ф. Продуктивні типи складних слів у сучасній англійській мові: [на матеріалі прикм. та дієсл.] Л.Ф. Омельченко - Київ : Вища школа, 1981 - 143 с.

.Ребрій О.В. Про переважно оказіональні способи англійського словотворення / А.В. Ребрій. - Харків: Константа, 1999. - 160 с.

.Русько Т.Ю. Структурно-семантичні особливості складних та складно похідних слів з основою прикметника в сучасній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Т.Ю. Русько. - Київ, 1982. - 19 с.

.Смирницький А.І. Лексикологія англійської мови / А.І. Смирницький. - Москва : видавн. літер. з іноземних мов, 1956. - 260 с.

.Царьов П.В. Складні слова в англійській мові / П.В. Царьов. - Москва : видавн. Московського університету, 1979. - 126 с.

19.Longman Dictionary of Contemporary English / [author Pearson Education, Limited <http://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pearson+Education,+Limited%22&source=gbs_metadata_r&cad=3>]. - 4th edition. - London. : 2005. - 1968 p.

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!