Тема: Капітальні вкладення підприємства

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  38,46 Кб
Капітальні вкладення підприємства
Капітальні вкладення підприємства
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

1. Капітальні вкладення підприємств

На будь-якому етапі розвитку аграрних підприємств неможливо досягнути достатнього рівня їх розвитку без належної матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити відповідний технологічний рівень виробництва, що становить гарант зростання продуктивності праці. У процесі використання основні фонди, які є кістяком і м'язами виробництва, зношуються. Фізичний і моральний знос основних виробничих фондів у частині будівель та споруд, машин і обладнання істотно зростає і з плином часу, і внаслідок інтенсивності їх використання. Це вимагає збільшення інвестицій на розвиток матеріально-технічної бази. У відтворювальному процесі пріоритет надається сільськогосподарській техніці, транспортним й іншим технічним засобам, котрі більшою мірою впливають на виробництво порівняно з будівлями та спорудами. Формування і відтворення технічного потенціалу сільськогосподарського виробництва в умовах його індустріалізації потребує значних коштів на придбання й використання основних засобів, освоєння передових технологій, інженерно-технічне забезпечення, виробниче обслуговування, підготовку та перепідготовку кадрів для роботи в нових умовах.

Необґрунтоване уповільнення оновлення технічних засобів гальмує розвиток виробництва аграрних підприємств, стримує зростання продуктивності праці, призводить до значного збільшення витрат на підтримання техніки в роботоздатному стані, збільшує частку морально застарілих машин. Своєчасно замінюючи фізично та морально зношену техніку новими продуктивними машинами, можна одержати необхідний приріст виробництва продукції з меншими витратами.

Своєчасне оновлення засобів виробництва - це одна з умов досягнення цінового паритету, еквівалентного міжгалузевого товарообміну. Проте в умовах переведення сільського господарства на індустріальну технологію, розширення дорожнього і водогосподарського будівництва, потужностей переробних галузей необхідно, водночас із раціональним формуванням технічних засобів, забезпечити також розвинуту мережу виробничих будівель і споруд, оскільки їх нестача знижує рівень використання матеріально-технічної бази загалом.Роботоздатність та ефективне використання машин значною мірою залежать від матеріально-технічної бази: це ремонтні майстерні, пункти технічного обслуговування, споруди для зберігання машин і знарядь, складські приміщення тощо. Прискоренню заміни застарілих і фізично зношених об'єктів, машин, обладнання повинна сприяти обґрунтована відтворю-вальна політика, спрямована на визначення обсягів нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння, розширення будівель і споруд, інших елементів основних виробничих фондів. Для цього необхідні відповідні джерела фінансування відтворювального процесу, а саме - капітальні вкладення.

Капітальні вкладення - це матеріальні, грошові й трудові затрати на створення нових, а також на розширення, реконструкцію й модернізацію діючих основних фондів аграрних підприємств. У широкому розумінні слова під капітальними вкладеннями варто розуміти всі вкладення, пов'язані зі створенням, відновленням і приростом основних фондів. Отже, капітальні вкладення забезпечують як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

За способом і залежно від функціонально-цільового призначення капітальні вкладення поділяють на виробничі й невиробничі.

Капітальні вкладення виробничого призначення спрямовуються на відтворення й розширення основних виробничих фондів, пов'язаних безпосередньо з виробництвом продукції. До них належать затрати на придбання тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин і обладнання, робочої та продуктивної худоби, закладення багаторічних насаджень, а також на будівництво будівель і споруд виробничого призначення. Існує важлива вимога до капітальних вкладень виробничого призначення - їх концентрація і забезпечення збалансованості створюваної виробничої інфраструктури.

До невиробничих капітальних вкладень належать затрати, спрямовані в об'єкти соціальної інфраструктури підприємств. Це затрати на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, спорту й соціального забезпечення. Капітальні вкладення невиробничого характеру через створення і забезпечення належних побутових умов працівникам мають хоча й непрямий, але суттєвий вплив на кінцеві підсумки господарської діяльності аграрних підприємств.

Головна функція капітальних вкладень - відтворення основних виробничих фондів і фондів соціальної інфраструктури та всієї сукупності соціально-економічних умов життя й праці людини.

Капітальні вкладення, врешті-решт, матеріалізуються в основні фонди і є капітальними вкладеннями як такими до часу здання об'єкта в експлуатацію. На капітальні вкладення амортизація не нараховується.

Розрізняють загальну суму капітальних вкладень в об'єкт і питомі капітальні вкладення.

Питомі капітальні вкладення - це сума капітальних вкладень у розрахунку на гектар земельних угідь, на одне твариномісце чи одну голову худоби і на один центнер сільськогосподарської продукції.

Основні напрями капітальних вкладень аграрних підприємств такі:

vбудівництво, реконструкція та модернізація об'єктів виробничого і невиробничого призначення (виробничих приміщень галузей рослинництва і тваринництва, майстерень, допоміжних цехів, лабораторій, житла, культурно-побутових об'єктів), у тому числі будівельно-монтажних робіт, закупівля обладнання, що входить у кошторис будівель;

vпридбання тракторів, транспортних засобів, сільськогосподарських машин і обладнання, що не входять у кошторис будівель;

vна формування стада робочої й продуктивної худоби;

vзаходи, спрямовані на поліпшення земель - проведення культурно-технічних й інших робіт;

vзакладання садів, виноградників, ягідників, інших багаторічних насаджень;

vінші капітальні вкладення (затрати на проведення проектно-пошукових робіт).

Відтворювальна структура капітальних вкладень аграрних підприємств повинна відповідати вимогам виробництва і створювати сприятливі умови для розвитку окремих галузей. Досвід засвідчує, що найбільшу питому вагу в структурі капітальних вкладень мають затрати на будівництво об'єктів і виробничого, і соціального призначення, придбання техніки, транспортних засобів. Однак на їх структуру значно впливають спеціалізація та виробничий напрям підприємства. Якщо воно, наприклад, спеціалізується на виробництві зерна, то більшу частку становитимуть витрати на будівництво складів, зерносховищ, токів, придбання тракторів, комбайнів, а підприємство, спеціалізоване на виробництві продукції тваринництва, капітальні вкладення спрямує на будівництво тваринницьких приміщень, кормоцехів, складів кормів і продуктивну худобу.

2. Персонал підприємства: характеристика, склад і структура, показники руху та використання персоналу підприємства

В економічній науці розрізняють поняття "трудові ресурси" і "персонал підприємства".

Під трудовими ресурсами спід розуміти частину населення працездатного віку, що має необхідні фізичні можливості, володіє знаннями і практичним досвідом для здійснення визначеної роботи в народному господарстві. До трудових ресурсів відносять як фактично зайнятих, так і потенційних працівників.

Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) - це сукупність працівників, що входять до його облікового складу.

Усіх працівників підприємства поділяють на дві групи:

промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслуговуванням;

непромисловий персонал, зайнятий в основному в соціальній сфері діяльності підприємства.

За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал (далі -ПВП) підрозділяється на шість категорій:

робітники;

керівники;

фахівці;

службовці;

молодший обслуговуючий персонал;

стажери (учні).

Робітники - це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції (наданням послуг), ремонтом, переміщенням вантажів, наглядом за роботою промислових агрегатів, налагодженням та обслуговуванням устаткування.

У залежності від характеру участі у виробничому процесі робітники, у свою чергу, поділяються на основних (виробляючих продукцію) і допоміжних (обслуговуючих технологічний процес). Окремо виділяють черговий та ремонтний персонал.

Керівники - особи з високою професійною підготовкою, безпосередньо зайняті управлінням виробничими процесами та підлеглими працівниками. Вони обіймають керівні посади на підприємств і в межах функціональних служб.

Фахівці - інженерно-технічні працівники, що виконують рядові функції управління, здійснюють технічне, організаційне, економічне керівництво виробничими процесами, а також організують діяльність промислово-виробничого персоналу. До цієї категорії відносяться інженери; економісти, бухгалтери, соціологи, юрисконсульти, нормувальники, технологи тощо.

Службовці - працівники, що здійснюють підготовку й оформлення документів, виконують адміністративно-господарську, фінансову, статистичну, обліково-бухгалтерську, інші функції обслуговування. До цієї категорії відносять діловодів, секретарів, друкарів, табельників, креслярів, копіювальників, архіваріусів, агентів тощо.

До категорії молодшого обслуговуючого персоналу відносять осіб, зайнятих обслуговуванням основного парку обладнання та устаткування, а також зайнятих обслуговуванням основних, допоміжних, чергових і ремонтних виробничих працівників. До цієї категорії відносять також прибиральників, двірників, гардеробників, охоронців, пожежно-вартову службу.

До категорії стажерів (учнів) зазвичай відносять осіб, які набувають практичних навичок оволодіння професією на конкретному підприємстві.

Характеристика складу персоналу підприємства

Категорії персоналу визначаються підприємством самостійно. Так, з підвищенням автоматизації виробничих процесів зменшується частка витрат праці основного контингенту виробничих робітників і збільшується частка допоміжних робітників та інженерно-технічних працівників, не говорячи вже про гнучке інтегроване виробництво, де основні, допоміжні й обслуговуючі працівники залучені до єдиного виробничого процесу.

Співвідношення працівників за категоріями характеризує структуру персоналу підприємства. У залежності від характеру трудової діяльності персонал підприємства підрозділяють за професіями, спеціальностями і рівнем кваліфікації.

Основою для розгляду структури персоналу підприємства є Державний класифікатор професій України ДК 003-95, затверджений наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації від 27.06.1995 р. №257, зі змінами.

Класифікатор професій (далі - КП) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної і соціальної інформації. Його розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 р. №326 "Про Концепцію побудови національної статистики України і Державної програми переходу до міжнародної системи обліку і статистики". При розробці КП за основу була прийнята Міжнародна стандартна класифікація професій 1988 p. (ISCO-88: International Standard Classification of Occupations, Geneva), яку рекомендувала Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною-інформацією. КП використовується для рішення таких завдань:

розрахунку чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо:

систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

аналізу і підготовки до публікації статистичних даних, а також розробки відповідних прогнозів у таких областях, як зайнятість, доходи, охорона праці, утримання, перепідготовка кадрів тощо;

підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, розроблених Міжнародною організацією праці (МОП);

вирішення питань контролю й аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору і працевлаштування.

Класифікація ґрунтується на концепціях ISCO-88 про роботу і кваліфікацію.

Під роботою розуміють визначені завдання й обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні виконуватися однією особою.

Кваліфікація представляє собою здатність виконувати завдання й обов'язки щодо визначеної роботи. У дипломі фахівця чи в іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається як назва професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо).

Структура кодових позначень професій в КП

Ознаки класифікації розташовані в такій послідовності:

рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);

спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації - підрозділи, класи і підкласи професій);

кваліфікаційний рівень виконуваних робіт (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу складається з коду розділу й однозначного коду підрозділу. Код класу складається з коду підрозділу й однозначного коду класу. Код підкласу складається з коду класу й однозначного коду підкласу. Частина підкласів поділяється на групи. Код групи складається з коду підкласу і відділеного від нього крапкою коду групи.

середньорічний оборотний продуктивність кошти

2.1 Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства за звітний рік

Таблиця 2.1 Вхідні дані для визначення середньооблікової чисельності персоналу підприємства

ВаріантСередньооблікова чисельність працівників (у т.ч. робітників) у базовому році, чол.Чисельність робітників на 01 січня звітного року, чол.Надійшло робітників протягом року, чоловік, чисельник - дата надходження, знаменник - чисельність робітників, які працевлаштувалисяВибуло робітників протягом рогу, чол.Чисельність керівників, спеціалістів та службовців, чол.Усьогоу тому числі з причиниЗа власним бажаннямУ звязку з виходом на пенсіюУ звязку з призовом н дійсну військову службуУ звязку зі вступом до ВНЗЗа порушення трудової дисципліни1234567891011121314151495 (92)8912.03/125.05/114.07/228.09/1614.01/125.04/329.09 /28

Таблиця 2.2 Характеристика складу та структури персоналу підприємства у звітному році

Категорія персоналуНа початок рокуНадійшло, чол.Вибуло, чол.На кінець рокуТемп зростання, %всього, чол.питома вага, %всього, чол.питома вага, %Всього персоналу97100569699-1У тому числіАУП88--88-Робітники8992568891-1

Розрахунок середньорічної чисельності робітників за звітний рік ведуть за формулою:

,(2.1)

де - середньооблікова чисельність робітників за рік;

- середньооблікова чисельність робітників за рік.

Розрахунок середньооблікової чисельності персоналу за звітний рік

МісяціНаявність на початок місяця, чол.Рух робітників: (+) - надійшли (-) - вибули Дата - чисельністьПідрахунокСередньооблікова чисельність робітників за місяць, чол.Січень8914.01-1(89*13+88*18)/3188Лютий880(88*28)/2888Березень8812.03+1(88*11+89*20)/3189Квітень8925.04-1(89*24+88*6)/3089Травень8825.05+1(88*24+89*7)/3188Червень890(89*30)/3089Липень8914.07+2(89*13+91*18)/3190Серпень910(91*31)/3191Вересень9128.09+1 29.09-2(91*27+92*2+90*1)/3091Жовтень900(90*31)/3190Листопад900(90*30)/3090Грудень900(90*31)/3190Разом:1073Середньооблікова чисельність робітників за рік89

Таблиця 2.4

Структура персоналу підприємства за базовий і звітний роки

Категорії персоналуБазовий рікЗвітний рікЧисельність, чол.Структура, %Чисельність, чол.Структура, %Робітники89928892АУП8888Всього:9710096100

Середньооблікова чисельність працівників визначається за формулою:

,(2.2)

де - чисельність керівників, спеціалістів та службовців;

- середньооблікова чисельність робітників за рік.


2.2 Розрахунок показників руху та продуктивності праці персоналу

. Коефіцієнт обороту з прийому:

,(2.3)

де - чисельність прийнятих робітників на підприємство протягом року;

- середньооблікова чисельність робітників підприємства за звітний рік.

. Коефіцієнт обороту з вибуття:

,(2.4)

де - чисельність робітників, що вибули з підприємства протягом року;

. Коефіцієнт загального обороту:

=0,12.(2.5)

. Коефіцієнт плинності кадрів:

,(2.6)

де - чисельність працівників, що вибули з підприємства протягом року за власним бажанням;

- чисельність робітників, що вибули з підприємства протягом року за порушення трудової дисципліни.

Таблиця 2.5 Вхідні дані для розрахунку основних показників використання основних виробничих фондів

ВаріантОбсяг виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг), грн.Середньорічна вартість основних фондів, базовий рік, грн.Базовий рікЗвітний рік1411203001350000120540Середньорічний виробіток у розрахунку на одного робітника й працівника визначається за формулою:

,(2.7)

де - обсяг виготовленої продукції (у базовому та звітному роках);

- середньооблікова чисельність робітників (працівників) підприємства за базовий і звітний роки.

Темп зростання продуктивності праці:

-у розрахунку на одного робітника:

(2.8)

-у розрахунку на одного працівника:

(2.9)


Висновок

На підприємстві ТОВ «Фрут» на початок звітного року персонал підприємства становив 97 чол., в тому числі чисельність робітників склала 89 чол., а АУП - 8 чол. Протягом звітного року у складі персоналу відбулися певні зміни: надійшло 5 робітників, а вибуло 6. Такий рух призвів до зменшення чисельності працівників до 96 чол., чисельність АУП залишилася незмінною, а чисельність робітників зменшилася до 88 чол. Темп зростання персоналу становив -1%.

Коефіцієнт обороту з прийому робітників і працівників становить 0,06%; коефіцієнт обороту з вибуття робітників і працівників - 0,07%; коефіцієнт загального обороту робітників і працівників - 0,12%, коефіцієнт плинності кадрів робітників і працівників - 0,01%- цей коефіцієнт не повинен перевищувати 10%.

Обчисливши показники продуктивності праці у вартісному виразі, можна зробити висновок, що цей показник досить низький для підприємства. Темпи зростання продуктивності праці становлять 1,25% для робітників, а для працівників 18,42%.

3. Основні виробничі фонди підприємства: склад, структура та ефективність використання

Підприємства <#"justify">3.1 Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів, розрахунок видової структури

Таблиця 3.1 Вхідні дані для визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів та показників їх руху

ВаріантНайменування показниківОсновні фонди, у тому числі, грн.БудівліСпорудиПередавальні пристроїСилові та робочі машини й устаткуванняТранспортні засобиІнструм, виробничий, господарський інвентарІнші основні фондиЗемляКапітальні витрати на поліпшення земліРобоча і продуктивна худобаБагаторічні насадженняНаявність основних фондів на початок року, тис. грн.750001320025600440002700032000190002500034000870024Надходження основних фондів протягом року (+); вибуття (-), тис. грн.+4500-4200+7200+6000+6400-2000-7600-500+6000+2000Місяць надходження (вибуття)2941071111235

Таблиця 3.2

Видова структура виробничих фондів підприємства у звітному році

Найменування груп основних фондівНаявність на початок року, грн.Надійшло протягом року, грн.Вибуло протягом року, грн.Наявність на кінець року, грн.Питома вага %На початок рокуНа кінець рокуЗемельні ділянки25000--500245009,28%8,71Будівлі75000+4500-7950027,83%28,26%Споруди13200--420090004,90%3,20%Передавальні пристрої25600+7200-328009,50%11,66%Силові робочі машини і устаткування44000+6000-5000016,33%17,77%Транспортні засоби27000+6400-3340010,02%11,87%Інструмент, виробничий, господарський інвентар32000--20003000011,87%10,66%Робоча та продуктивна худоба------Багаторічні насадження8700+2000-107003,23%3,80%Інші основні фонди19000--7600114007,05%4,05%Разом:269500+26100-14300281300100%100%

3.2 Визначення показників, які характеризують рух основних виробничих фондів: коефіцієнти надходження і вибуття у звітному періоді

Коефіцієнт надходження основних фондів:

(3.1)

Коефіцієнт вибуття основних фондів:

(3.2)


3.3 Визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів, розрахунок показників, які характеризують ефективність їх використання

,(3.3)

де - вартість основних фондів на початок року;

вартість основних фондів, що відповідно надійшли і вибули протягом року;

кількість місяців у році, протягом яких основні фонди, що надійшли працювали, не враховуючи місяця надходження;

кількість місяців до кінця року, з моменту вибуття основних засобів, не враховуючи місяць вибуття.

Фондовіддача - відношення обсягу виробленої продукції підприємства до середньорічної вартості основних фондів, що показує який обсяг виробленої продукції припадає на 1 грн. вартості основних фондів.

, (3.4)

де обсяг виготовленої продукції у базовому та звітному роках.

середньорічна вартість основних виробничих фондів у базовому і звітному роках.

Фондомісткість - показник, обернений до фондовіддачі, він показує, яка вартість основних фондів припадає на 1 грн. виробленої продукції.


Фондоозброєність праці робітників - це показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників.

,(3.6)

де середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу.


Рентабельність - характеризує ефективність використання оборотних засобів, є відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів за їх початковою оцінкою.

, (3.7)

де валовий прибуток за звітний період;

середня вартість ОВФ за той же період.


Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів, показників використання ресурсів та узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства у звітному році

ВаріантПоказники, грн.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)Акцизний збірІнші відрахування з доходуСобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1412746001539968910428Висновок

Проаналізувавши динаміку використання основних виробничих фондів можна сказати, що ефективність використання основних виробничих фондів у звітному періоді зменшилася порівняно з базовим тому, що зменшився показник фондовіддачі.

Обчисливши показники руху, можна сказати, що вони досить низькі, тобто процес відтворення відбувається досить повільно.

Відтворення буде оптимальним, якщо коефіцієнт надходження буде вище 10%.

4. Оборотні кошти підприємства: склад, структура і ефективність використання

Оборотні засоби (оборотні кошти) - це матеріальні цінності і грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства, які використовуються у процесі технологічного циклу виготовлення продукції і при її реалізації повертаються підприємству.

Поділ оборотних коштів на оборотні фонди <#"justify">Фонди обігу функціонують у сфері обігу (реалізації продукції).

Фонди обігу включають:

vготова продукція <#"justify">Таблиця 4.1 Вихідні дані для структури, середньорічної вартості і показників їх використання

ВаріантСередній залишок обігових засобів у базовому році/чистий дохід, грн.Звітна датаЗалишки обігових засобів за елементами, грн.Сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикатиПаливоНезавершене виробництвоГотова продукція на складіПродукція відвантажена, але не сплачена у строкГрошові коштиДебіторська заборгованістьДопоміжні матеріалиРозрахунки майбутніх періодівЗапасні частини14750328/1469785На початок звітного року694000460002700015400378001600297006300290033100На початок ІІ кварталу55400365002280012300345001500241005600210031400На початок ІІІ кварталу46800264001970011200298001000225004300190026300На початок ІV кварталу339800389002600011400368001400236003900280034000На кінець звітного року600300421002500012400321001460278005400270029500

Таблиця 4.2 Структура оборотних коштів підприємства у звітному році

Складові елементи оборотних коштівНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення: (+)збільшення (-)зменшення, грн.Темпи зростанняНаявність, грн.Питома вага, %Наявність грн.Питома вага, %1.Оборотні фонди і фонди обігу всього у тому числі.269200100%216260100%-52940-19,67%2.Оборотні фонди.18470069%14250066%-42200-22,85%2.1.Виробничі запаси, з них:15480058%13730064%-17500-11,30%сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати6940026%6030028%-9100-13,11%паливо4600017%4210020%-3900-8,48%допоміжні матеріали63002%54002%-900-14,29%запасні частини3310013%2950014%-3600-10,88%2.2.Незавершене виробництво.2700010%25001%-24500-90,74%2.3.Розрахунки майбутніх періодів.29001%27001%-200-6,90%3.Фонди обігу.8450031%7376034%-10740-12,71%3.1.Готова продукція.154006%124006%-3000-19,48%3.2.Продукція відвантажена, але неоплачена в строк.3780014%3210015%-5700-15,08%3.3.Готові кошти.16000,6%14601-140-8,75%3.4.Дебіторська заборгованість.2970010,8%2780012-1900-6,40%

4.2 Визначення середньорічного залишку оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризується швидкістю їхнього обороту (оборотністю).

(4.1)


4.3 Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання оборотних коштів

1. Коефіцієнт оборотності ( кількість оборотів) - дає можливість встановити швидкість обороту запасів для забезпечення виконання завдання з продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг):

, (4.2)

де коефіцієнт оборотності, оборотів;

вартість реалізованої продукції, грн.;

середній залишок оборотних коштів, грн., розраховують за формулою середньої хронологічної:

. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів - показує суму обігових коштів, яка припадає на 1 грн. реалізованої продукції в оцінку за собівартістю:

(4.3)

1.Тривалість одного обороту (швидкість обороту) - характеризує кількість днів зберігання запасів на складі від моменту їх надходження до моменту передачі у виробництво.

,(4.4)

де тривалість одного обороту, днів;

дні періоду.

. Рентабельність оборотних коштів - являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотного кошту:

,(4.5)

де рентабельність оборотних коштів, %;

прибуток від реалізації продукції, грн.

Абсолютне вивільнення оборотних коштів відображає пряме зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їхнім нормативом (або із залишком попереднього періоду).

Відносне вивільнення оборотних коштів з обороту відображає:

·стабільність оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції;

·зростання залишків оборотних коштів при випереджаючих темпах зростання обсягів реалізованої продукції.

,(4.6)

де тривалість одного обороту в базовому році, днів;

тривалість одного обороту в звітному році, днів;

дорівнює 360 днів;

чистий дохід від реалізації продукції у звітному році.


Висновок

В результаті підрахунків вивільнення оборотних коштів я отримала відємне число (-381036,08). Це означає, що на підприємстві відбулося пряме зменшення оборотних коштів, тобто відбулося абсолютне вивільнення оборотних коштів. Тому що тривалість одного обороту в базовому періоді становить 183дні, що набагато менше, ніж у звітному році - 54 днів.

5. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства( розрахунки, аналіз)

Для визначення економічної ефективності діяльності підприємства використовують систему показників, яка складається з узагальнених та часткових показників.

За умов ринкової економіки нормальне функціонування підприємств, ефективність їх роботи значною мірою залежить від їх фінансового стану. Робота за принципами самофінансування вимагає стабільності показників фінансового стану, адже лише за цих умов підприємства зможуть виконувати свою виробничу програму, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків з постачальниками, працівниками, бюджетом, банками тощо. Отже аналіз показників фінансового стану має винятково важливе значення.

Декларуючи принципи переходу до ринкової економіки, ми повинні звикати до того, що головною метою комерційного підприємства є отримання прибутку. У нас поки що головним завданням кожного підприємства є випуск продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами.

Таблиця 5.1 Основні ТЕП виробничо-господарської діяльності підприємства за звітний рік

ПоказникиНайменуванняЗначенняУзагальнюючі показники1.Рентабельність реалізованої продукції16,3%2.Рентабельність виробництва1%3.Рівень витрат на 1 грн. обсягу виготовленої продукції0,6%Показники ефективності використання персоналу1.Продуктивність праці 1-го працюючого53426 грн.2.Продуктивність праці 1-го робітника56523 грн.Показники ефективності використання основних фондів1.Фондовіддача14,85%2.Фондомісткість0,06%3.Фондоозброєність 1-го робітника56523 грн.4.Рентабельність ОВФ147,7%Показники ефективності використання оборотних коштів1.Коефіцієнт оборотності7,4%2.Коефіцієнт завантаження0,13%3.Тривалість 1-го обороту48,6%4.Відносне вивільнення оборотних коштів62821,8

Рентабельність реалізованої продукції:

,(5.1)

де валовий прибуток, грн.;

собівартість реалізованої продукції.

Рентабельність виробництва визначається відношенням валового прибутку до середньорічної вартості основних фондів і оборотних засобів.

(5.2)

Рівень витрат на 1 грн. обсягу товарної продукції:

(5.3)Висновок

Після виконання даної курсової роботи я закріпила знання та практичні навички, які отримала на протязі вивчення дисципліни «Економіка підприємства», а також оволодіння методами розрахунку різних техніко-економічних показників, отриманні результати навчилася правильно аналізувати та робити відповідні висновки.

У процесі розробки курсової роботи були вивчені склад і структура основних виробничих фондів, а також показники, які характеризують ефективність їх використання. Також в цій курсовій роботі були розраховані показники, які характеризують ефективність використання оборотних засобів. Після обрахунку кожного розділу курсової роботи були зроблені певні висновки про діяльність підприємства у даному періоді. Взагалі, на сучасному етапі розвитку економічних відносин діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на раціональному використані таких основних ресурсів, як: персонал, основні виробничі фонди, оборотні засоби, сировина. Для підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції підприємство повинно постійно вдосконалювати процес виробництва за допомогою таких засобів: використання новітніх технологій, використання економічного вигідних видів сировини і матеріалів, підвищення автоматизації виробництва. Не останню роль у діяльності підприємства відіграє правильна організація виробництва і кваліфіковане та грамотне управління. Для того, щоб можна було здійснити все, що було вказано вище і багато іншого потрібні в першу чергу ґрунтовні знання з дисциплін «Економіка підприємство». Можна сказати, що вивчення цієї дисциплін допоможе нам в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами.

Список використаної літератури

1.Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: навчальний посібник - К.: КНТ, 2009. - 453 с.

.Ахромкін Є.М. Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат.

3.ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2010р. ст. 18 - 20.

Похожие работы

 
 • ормуванн¤ власного кап ?талу п?дприЇмств
  ап≥тал будь-¤кого п≥дприЇмства представлений двома складовими: власними та позиковими коштами. ¬ласний кап ≥тал Ц важлива частина кап ≥талу п≥дприЇмства, ¤ка перебуваЇ у його власност≥.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • онцепц?¤ людського кап ?талу. ћодель ?ндив?дуальноњ в?ддач? в?д ?нвестиц?...
  ...чних науках. ќдночасно з тим, ≥нтенсивний розвиток матер≥ально-техн≥чноњ бази виробництва, пов'¤заний з промисловим переворотом, заступив проблеми розвитку людини та њњ продуктивних зд≥бностей, створивши ≥люз≥ю переваги ф≥зичного кап ≥талу в.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • астосуванн¤ власного кап ?талу. ?нвестиц?йна д?¤льн?сть п?дприЇмства
  ...в становить 15%, тод≥ ¤к ставка за кредитн≥ ресурси Ц 10%. –≥зниц¤ м≥ж варт≥стю позиченого ≥ розм≥щеного кап ≥талу дозволить зб≥льшити рентабельн≥сть власного кап ≥талу. ¬ таких випадках виг≥дно зб≥льшувати плече ф≥нансового важел¤, тобто частку.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Ќагромадженн¤ кап ?талу
  ...грошових знак≥в на кап ≥тал включаЇ ¤к чисто техн≥чн≥, техн≥ко-орган≥зац≥йн≥ моменти, так ≥ соц≥ально-економ≥чн≥. ѕо-перше, виробник (власник кап ≥талу) повинен вступити у в≥дносини з ≥ншими виробниками з приводу куп≥вл≥ засоб≥в виробництва.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • нансов? аспекти управл?нн¤ кап ?тальними ?нвестиц?¤ми
  ќсновним при написанн≥ нашоњ дипломноњ роботи було опрацюванн¤ теоретичних та практичних засад ф≥нансовоњ п≥дтримки кап ≥тальних вкладень через анал≥з основних ф≥нансових показник≥в, майнового стану даного п≥дприЇмства трьох попередн≥х рок≥в...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • јнал?з ефективност? ?нвестиц?й у людський кап ?тал ”крањни
  « економ≥чноњ точки зору додатков≥ кап ≥таловкладенн¤ обірунтован≥ лише у тому випадку, коли вони характеризуютьс¤ достатньо високим р≥внем окупност≥. ¬ протилежному випадку кошти доц≥льн≥ше спр¤мувати на зд≥йсненн¤ ≥нших, б≥льш прибуткових...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • ап?тал ? виробнич? фонди
  2. ќборотний кап ≥тал Ц частина пост≥йного кап ≥талу, ¤ка витрачаЇтьс¤ на придбанн¤ предмет≥в прац≥ та оплату прац≥ найманоњ робочоњ сили. «а джерелами формуванн¤ кап ≥тал п≥дприЇмства под≥л¤Їтьс¤ на
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!