Тема: Оволодіння комунікативною методикою іноземної мови на молодшому етапі

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  32,49 Кб
Оволодіння комунікативною методикою іноземної мови на молодшому етапі
Оволодіння комунікативною методикою іноземної мови на молодшому етапі
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Зміст

Вступ

1. Методика навчання англійської мови, як теорія навчання

.1 Поняття комунікативної методики

. Загальні основи навчання

.1 Завдання навчання

.2 Зміст і принципи навчання

. Засоби навчання

.1 Роль дидактичних вправ та ігор

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Вивчити іноземну мову легко, швидко і приємно - це зрештою не є чимось новим, це є типове бажання кожної людини, яка має справу з новою мовою і прагне її вивчити, опанувати. На перший погляд, вихід з цієї ситуації у кожного однаковий, але це тільки на перший погляд.

За останні 5-6 років кількість людей, які вивчають англійську мову значно збільшилася. Те, що без знання іноземної мови сучасній людині неможливо обійтися, стало вочевидь уже для всіх. Змінився вік учнів. Якщо до сих пір методика орієнтувалася саме на учнів, то зараз батьки бажають якомога раніше почати навчання дітей іноземній мові. Тим паче, що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сприятливим періодом для цієї діяльності.

Тому включення іноземної мови в систему дошкільної освіти і виховання України було продиктовано рядом причин, основною серед яких стало наявність протиріччя між оволодінням іноземною мовою у сучасному світі і перевтіленні їх у існуючий фактор соціально-економічного розвитку суспільства в цілому і недооцінюванням та недосконалістю навчання нею у сучасній українській школі.

На думку багатьох дослідників дошкільний віковий період є найбільш сенситивним для оволодіння дітьми основами іноземного мовлення. Аналіз наукових праць свідчить про актуальність вивчення процесу підготовки дітей до іншомовного спілкування. Велика кількість науковців займаються розвязанням цього питання. Н.В. Імідадзе, Р. Пенфілд, розглядали проблему періодизації сенситивності до засвоєння іноземних мов дітей дошкільного віку; А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Піроженко вивчали мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку; М.Вашуленко, Г.Ніколайчук,Л.Калмикова вивчали готовність дітей дошкільного віку до мовлення як лінгводидактичну проблему; Л.Айдарова, М. Лісіна, А. Маркова, досліджували комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей дошкільного віку; Д.Б.Ельконін, М. Лісіна займалися вивченням процесу формування навичок іншомовного спілкування, як різновиду мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку; Б.Г.Ананьєв, О.О.Бодальов, Б.Д.Паригін та інші вивчали сутність феномену спілкування серед дітей дошкільного віку; Л.А.Венгер, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, С.Є.Кулачківська, Г.О.Люблінська, І.Луценко присвятили свої роботи проблемі педагогічного спілкування з дошкільниками; О.В.Бойко, Ю.І.Веклич, Г.В.Матюха, Р.Ю.Мартинова, С.Ю.Ніколаєва, Є.І.Негневицька, Ю.І.Пассов, С.В.Соколовська проводили дослідження щодо навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування.

У звязку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства - сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи. Отже важливим питанням є пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування, оскільки на сьогодні ця проблема знаходиться на стадії дослідження

Питання щодо віку дітей для початку навчання іноземних мов, залишається наразі дискусійним. Деякі вчені (І.В. Веронська, Н.В. Імедадзе, Л.Г. Калініна, Н. Ронже, О.І. Митецька, О.Ю.Протасова) наполягають на ефективності навчання дітей іноземних мов, з моменту народження до 3-х років у колі сімї, за відомим класичним принципом "одна особа - одна мова". На думку М. Монтессорі сенситивний період для вивчення іноземних мов - це вік від 2-х до 7-ми років [3, c. 15]. Більшість же вчених вважає найбільш сприятливим, для початку навчання іноземних мов дітей, вік від 4 до 6 років (А.Ф.Гергель, О.І. Негневицька, Т.К. Полонська, Е. Пулгрем, В. Пенфілд, З.Я. Футерман, Т.М. Шкваріна, K. Agoston, Th. Andersson та ін.). Розвиток має місце там, де є новий для суб'єкта предмет освоєння. Як відомо, спілкування є провідною діяльністю дошкільного віку, а пізнання спрямоване на систему людських взаємин. Іноземна мова як засіб спілкування в цьому контексті розширює можливості дитини у пізнанні багатоаспектності людських стосунків, їх особливостей в різних культурах.

Визначення проблеми та актуальності теми дозволяє сформувати мету дослідження - виявити можливості використання комунікативних засобів навчання іноземній мові дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження - прийоми і методи навчання дошкільників лексиці англійської мови.

Предмет дослідження - можливості засвоєння та використання іншомовної лексики дітьми дошкільного віку.

Завдання дослідження:

)провести аналіз науково-методичної літератури з даної проблеми;

)виявлення ролі засобів навчання в процесі реалізації підвищення комунікативної діяльності дітей дошкільного віку.

)проаналізувати та узагальнити отримані результати експерименту і зробити висновки про ступінь ефективності застосування даної методики при формуванні лексичного апарату.

1. Методика навчання англійської мови, як теорія навчання

1.1Поняття комунікативної методики

Методика навчання - це наука, що досліджує цілі, зміст, методи, принципи та засоби навчання, а також способи навчання і виховання дітей на матеріалі англійської мови.


Предмет методики - навчальний процес. Компоненти навчального процесу: вихованець, предмет, вихователь.

Компетенція - це комплексна характеристика особистості, яка інтегрує результати психічного розвитку: знання, навички, уміння, креативність (здатність творчо вирішувати завдання), ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль.

Комунікативна компетенція - комплексне застосування мовних і немовних соціально-побутових ситуацій, уміння орієнтуватися у ситуації спілкування, сприймати і продукувати тексти залежно від комунікативної ситуації, ініціативність спілкування.

Комунікативна компетенція особистості базується на її мовній, мовленнєвій, соціокультурній, навчальній компетенція. Кожна з них має інтеграційний характер.

Мовна інтегрує фонетичну, лексичну, граматичну компетенції і передбачає засвоєння і усвідомлення мовних норм та адекватне їх застосування.

Фонетична компетенція - правильність вимови та володіння інтонаційними засобами.

Лексична компетенція - наявність певного запасу лексичних одиниць, здатність їх адекватно використовувати.

Граматична компетенція - правильність вживання граматичних форм англійської мови у відповідності із законами та нормами граматики.

Мовленнєва компетенція інтегрує компетенції у аудіюванні та говорінні, які характеризуються умінням доречно і адекватно користуватися мовою у певних ситуаціях.

На початковому ступені закладаються основи володіння іноземною мовою. Діти повинні навчитись сприймати на слух усне вивчене, робити невеликі повідомлення, брати участь у бесіді.

Обсяг навчального матеріалу повинен бути достатнім, щоб закласти основи водіння кожним видом мовленнєвої діяльності на елементарному комунікативному рівні. На цьому ступені вихованці оволодівають звуковою та графічною системами мови, найбільш поширеними граматичними явищами. Враховуючи характер та обсяг роботи, яка необхідна для досягнення вимог програми, на іноземну мову на цьому ступені дається найбільша кількість часу у порівнянні з іншими ступенями.

На ефективність організації початкового періоду навчання впливає визначення провідних видів мовленнєвої діяльності.

Результати методичних досліджень, а також багаторічний досвід педагогів свідчать про те, що домінуючим у навчанні на початковому ступені має бути усне мовлення. Саме навички та вміння усного мовлення мають позитивний вплив на розвиток умінь в усіх інших видах мовленнєвої діяльності.

Успішність організації початкового ступеня навчання залежить від урахування психофізіологічних та психологічних особливостей дітей. Як відмічають психологи, у старшому дошкільному віці починається період найбільш інтенсивного розвитку мислення дітей. Разом з тим діти зберігають у структурі мислення наочно-образні компоненти, характерні для молодших дошкільнят. Поєднання наочно-образного мислення із зростаючою здатністю до абстрактного мислення, до узагальнення, і створює сприятливі умови для оволодіння іноземною мовою на початковому ступені.

Мислення тісно пов'язане з характером сприймання та відчуттями. Навчаючи іноземній мові як засобу спілкування, необхідно приділити велику увагу формуванню, поряд із зоровим, слухового сприймання, особливо на початку навчання, коли створюється основа володіння іноземною мовою. В цей період малюки здатні сприймати велику кількість матеріалу, засвоєння якого взагалі потребує чимало часу та зусиль. Необхідно також відмітити, що сприйняття мовлення ґрунтується не лише на сенсорних, але й на моторних компонентах. Це означає, що формування бази сприймання іноземної мови потребує функціонування мовних подразників. Отже, навчання сприймання іншомовного мовлення повинно бути тісно пов'язане з повторенням, відтворенням матеріалу, який необхідно засвоїти.

Для навчання іноземної мови важливим фактором є мовленнєва пам'ять. Мовленнєва пам'ять дошкільняти пов'язана з процесами осмислення, систематизації, встановлення логічних зв'язків, тому для цілеспрямованої роботи пам'яті важливим фактором є осмисленість, розуміння діяльності, яка виконується.

Робота пам'яті базується на процесах запам'ятовування: довільного та мимовільного. Мимовільне запам'ятовування е генетично первинним порівняно з довільним і займає чимале місце у навчанні дітей. Як підкреслюють психологи, мимовільне запам'ятовування буде ефективнішим за умови змістовності, осмисленості діяльності, що виконується. У структурі пам'яті мимовільне запам'ятовування поєднується з довільним. Згідно з результатами психологічних досліджень дошкільники початкового ступеня навчання можуть витримувати великі навантаження на механічну пам'ять, яка при цілеспрямованій діяльності може бути цілком продуктивною.

Успішність роботи пам'яті залежить від емоцій, а джерело емоцій це дійсність, це участь у цікавій та осмисленій діяльності що пов'язана з потребами особистості. Отже, у навчанні іноземної мови необхідно враховувати потреби дітей, їх інтереси, життєвий досвід, що підвищує їх емоційний тонус, стимулює до активної роботи. Необхідно також відмітити, що позитивний емоційний стан добре впливає на процеси засвоєння навчальної о матеріалу.

Важливим фактором у процесі навчання є увага дітей на занятті, від якої залежить результат навчальної діяльності. Як відомо, вихідним моментом у вивченні іноземної мови є мимовільна увага.

У процесі виховання та навчання розвивається довільна увага, Передбачає застосування вольових зусиль для вирішення конкретних завдань та досягнення поставлених цілей. Мимовільна увага обумовлена інтересом до предмета, до певної діяльності. Це означає, що навчальна діяльність має бути для вихованців цікавою та вмотивованою. Організація саме такої діяльності дошкільників дає можливість максимально використати потенціал мимовільної уваги, а також розвивати довільну увагу. Серед характеристик уваги психологи визначають її стійкість, вибірковість, обсяг. Суттєвою особливістю початкового періоду оволодіння нею те, що тут по особливому діє навчальна (пізнавальна) мотивація. На початковому ступені вступають в силу закони забування, які активно діють, коли дітлахи вже вивчили значний матеріал і продовжує поступати новий. Хоча сильний вплив на цьому ступені має рідна мова, проте ще мало проявляється міжмовна інтерференція.

2. Загальні основи навчання

.1 Завдання навчання

Оволодіння навичками правильної вимови є необхідною умовою розвитку навичок і вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності. У практиці навчання вкрай рідко виникає необхідність так званого безакцентного володіння вимовою, тому ми прагнемо лише забезпечити наближення вимови дітей до мови носіїв мови, допускаючи можливість у промові акценту, однак не порушує процес комунікації. при цьому є деякі загальні вимоги, які повинні дотримуватися. Ще К.Ушинський писав: "Дитя привчається за декілька місяців так говорити іноземною мовою, як не може привчитися за декілька років"

1. Викликати у дітей інтерес до іноземної мови і підтримувати його у процесі навчання.

2. Організувати спілкування дітей іноземною мовою у межах базового комунікативного мінімуму.

3. Залучати мовленнєвий досвід спілкування рідною мовою для переходу на спілкування іноземною і навпаки.

4. У процесі вивчення іноземної мови актуалізувати позитивні риси характеру дитини, такі, як доброзичливість, відкритість, милосердя та інші моральні якості.

Успішне оволодіння дітьми іноземною мовою стає можливим ще й тому, що дітей, особливо дошкільного віку, відрізняє найбільш гнучке та швидке, ніж на подальших вікових етапах, запамятовування мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі і природність мотивів спілкування; відсутність мовного барєру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування іноземною мовою навіть при наявності необхідних навиків; порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною мовою та інше. Крім того, гра, яка є провідним видом діяльності дошкільника, дозволяє зробити комунікативно цінними практично всі мовні одиниці.

Основні умови ефективного навчання іноземної мови:

. Формувати іншомовну комунікативну компетентність.

Дошкільний період результативний не стільки для навчання, скільки для розвитку, загальної освіти дитини. Метою вивчення іноземної мови в цей період має бути сприяння повноцінному, своєчасному розвитку дитини, її адаптації до життя в суспільстві. Тому важливо формувати саме іншомовну комунікативну компетентність.

. Навчати іншомовного спілкування, а не іншомовної мови.

Процес навчання іноземної мови має бути організованим і керованим грамотним педагогом так, щоб у дитини виникла потреба вживати іншомовний матеріал у власному мовленні. Така сформована потреба забезпечить дитині іншомовне спілкування у професійній діяльності дорослого життя.

. Зразки мовлення - основа для формування іншомовної компетентності дошкільнят.

Навчання іноземній мові базується не на повторенні певних слів за педагогом, а в процесі спілкування. Тому важливо спонукати дитину до використання мовленнєвих кліше та часто вживаних висловів за темами близького та зрозумілого дитині оточення: наприклад, привітання, подяка, називання себе, команди до виконання дій тощо. Такі зразки підбираються з урахуванням потреб спілкування і виступають опорою для засвоєння мовного матеріалу. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників реалізується саме у процесі засвоєння зразків мовлення.

. Гра - провідний метод і форма навчання дошкільнят іноземної мови.

На заняттях з іноземної мови діти повинні постійно перебувати в умовах уявної мовної ігрової ситуації. Важливо використовувати форми і методи, які базуються на різноманітних компонентах ігрової діяльності. Дидактична гра виступає провідним методом розвитку іншомовного мовлення дітей дошкільного віку.

. Провідна роль пізнавальної та ігрової діяльності.

За теорією діяльності обґрунтованої Л.Виготським, П.Гальперіним, О.Запорожцем, О.Леонтьєвим, у діяльності виділяють три взаємоповязані складові: мотив, мету та виконання. Вивчаючи з дітьми іноземну мову, учитель обовязково мотивує мовленнєву діяльність. Діяльність стає можливою лише тоді, коли є розуміння мети, яке породжується мотивом. А сам мотив залежить від потреби розмовляти іноземною мовою. Нажаль, така потреба у дошкільників відсутня. Тому й необхідно поєднати іншомовну мовленнєву діяльність із пізнавальною та ігровою, які є "рідними" видами діяльності дитини дошкільного віку.

.Заняття в системі - базова форма навчання дошкільнят іноземної мови.

Однотипні комплексні заняття у вивченні іноземної мови не мають результативності. Слід практикувати цикли занять за типом домінуючої навчальної діяльності, коли заняття не розпадаються на окремі, де виконується конкретний новий програмовий матеріал, а забезпечується чітка низка взаємоповязаних циклів - тем, що в результаті й сприяє успішному засвоєнню іноземної мови.

Завдання, які підбирає вчитель, мають бути посильними для дітей дошкільного віку й цікавими. Лише відчуваючи ентузіазм, керуючись внутрішньою мотивацією, дитина буде успішною. Навчання дошкільників іноземній мові слід організовувати таким чином, щоб ситуацію успіху дошкільник і вчитель відчували якомога частіше.

2.2 Зміст і принципи навчання

Якість дошкільної освіти неможлива без пошуку та впровадження інноваційних моделей життєдіяльності дітей. Сучасність вимагає відповідності змісту освіти життєвим потребам. Вивчення англійської мови з молодшими дошкільниками має свої специфічні сторони, але є результативним за умови виконання законів ефективного вивчення іноземної мови. Освітня лінія "іноземна мова" входить до варіативної частини базового компоненту дошкільної освіти в україні. Іноземна мова в освіті дошкільників розглядається як засіб розвитку, виховання та особистісного становлення дитини; засобом соціалізації.

Вивчення іноземної мови дошкільниками, яка не лише озброює малят основами іншомовного спілкування, а є дієвим засобом розвитку, виховання, особистісного становлення дитини. Сучасні концептуальні підходи до навчання дітей іноземної мови враховують психофізіологічні можливості дітей дошкільного віку вже сьогодні.

Класифікація методів навчання іноземних мов викликає певні труднощі, оскільки в основі їх назв лежать найрізноманітніші ознаки. Ми вважаємо, що доцільніше розподілити методи навчання іноземних мов на традиційні та сучасні. Традиційні:

·Безпосередній/прямий метод

·Граматично-перекладний метод

·Аудіо-лінгвальний метод

·Когнітивний метод

·Сучасні:

·Метод повної фізичної реакції (tpr)

·Сугестивний

·Комунікативний

Зупинимося на методах, які є найбільш ефективними для використання у навчанні іншомовного спілкування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.

Основними принципами методу tpr є:

1)Розуміння іноземних мов має передувати говорінню;

2)Розуміння необхідно розвивати шляхом виконання наказів;

3)Змушувати дітей говорити, а тим більше примушувати - не потрібно, завдяки наказам та фізичним діям під час їх виконання спонтанно розвивається готовність до говоріння.

Сугестивний метод ґрунтується на таких принципах:

1)Створення сприятливих умови для оволодіння усним мовленням;

2)Особистісно-орієнтоване навчання;

3)Емоційно-позитивні стосунки;

4)Навчання у двох планах свідомому та підсвідомому;

5)Засвоєння та активізація матеріалу в атмосфері гри;

6)Навчальний матеріал вводиться на основі полілогів;

7)Основна увага приділяється усномовленнєвій комунікації;

Ю. Пассов висуває принципи організації навчання іноземних мов на засадах комунікативного методу:

1)Мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає у тому, що шляхом до мовленнєвої практичної мети є саме практичне користування іноземною мовою;

2)Індивідуалізація при керівній ролі її особистісного аспекту як головного засобу створення мотивації й активності учнів з урахуванням їхнього життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери інтересів, емоційної сфери та статусу конкретної особистості в колективі;

3)Функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу, адекватного процесу комунікації;

4)Ситуативність, що розглядається як засіб мовленнєвої стимуляції та умова розвитку мовленнєвих навичок;

5)Новизна, яка виявляється у постійній зміні предмета розмови, обставин, завдань та ін.

Досвід показує, що використання комунікативного методу на заняттях з англійської мови дає позитивні результати. Діти дошкільного віку під час гри на заняттях залюбки користуються англійською мовою, при описі чогось користуються 2-4 реченнями.

Кожен метод безперечно має свої позитивні і негативні сторони, але за певних умов усе те, що є позитивного в цих методах, може бути використане креативним педагогом.

іноземний дошкільний дидактичний вправа

3. Засоби навчання

3.1 Роль дидактичних вправ та ігор

Категорія "засоби навчання" відповідає на питання "За допомогою чого навчати?"

Різноманітні матеріали та знаряддя, які допомагають вчителю організувати навчання іноземної мови, а учням - успішно оволодіти нею є засобом навчання.

Класифікація засобів навчання:

.Згідно ролі у навчально-виховному процесі (основні, допоміжні).

.Згідно адресата (для учня, для вчителя).

.Згідно каналу зв'язку (слухові, зорові, слухо-зорові).

.Згідно використання техніки (технічні, нетехнічні).

Основні засоби навчання, об'єднанні у навчально-методичний комплекс (НМК), усі інші додаткові.


Кількість і якість методик з навчання дошкільників іноземним мовам різноманітна. Самою ефективною та привабливою є ігрова методика: процес навчання - весела розвиваюча гра, в процесі якої задіяні дорослий та розвиваюче середовище. Важливим аспектом успішного опанування іноземної мови є створення під час спілкування -ситуації успіху, радості від залучення до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою. В своїй роботі з розвитку навичок соціальної комунікації я велике місце віддаю театралізації, драматизації віршів, казок англійською мовою. Закріплення англійської лексики з тем, пропонованих Програмою, відбувається під час різноманітних форм спілкування, у повсякденному житті. Завдяки введеним у групі ритуалам, вихованці моєї групи всіх зустрічають, вітаючись одразу англійською, українською і російськими мовами., використовують прийняті в англійській мові формули ввічливості. Лексичні і граматичні форми, які опанували діти під час сумісної діяльності, організованих форм роботи вони залюбки використовують у самостійних іграх. Важливим аспектом реалізації системного підходу до розвитку дошкільника є продуктивна діяльність, під час якої я використовую інтерактивні методи роботи з дітьми. Так, наприклад, під час опанування теми спілкування "Тварини і птахи", замість фонетичної зарядки діти в імітаційних вправах з англійською вимовою наслідують звуки тварин і птахів. Під час опанування інших тем спілкування ефективними були ігри "Питання - відповідь", коли діти не тільки відповідають га питання педагога, а й самі ставлять йому та своїм друзям відповідні питання. Під час роботи з дітьми я постійно міняю порядок мовних дій ( порядок питань, звернень, назв предметів та інше), щоб діти реагували на смисл слова, а не запамятовували звуковий ряд механічно. Щоб попередити стомлюваність, втрату інтересу у дітей, кожні 5-7 хвилин заняття проводжу ігри з елементами рухів, з командами англійською мовою. Цьому сприяє система використання різновиду спеціальних ігор: рекогносцирувульні ігри-вправи, альтернативні ігри-вправи, диференційовані ігри-вправи, конструктивні, ситуативні ігри - вправи, та інших.

Рекогносцирувульні ігри-вправи спрямовані на формування механізмів аудюювання і говоріння. Завдання цього типу вправ в навчанні аудююванню складається з формування механізмів сприйняття і внутрішнього проговорювання і відповідних слухових фонематичних навичок: створення фонематичного образу звуків, складів, слів, розуміння значення та призначення слів. Для досягнення поставлених завдань використовую пісеньки, лічилки, римовки, ігри-драматизації "Курочка Ряба", "Ріпка",ігрові ситуації "Як говорять українські і англійські тваринки?", "У лісі", ігри з лялька з театру "Тренер і спортсмени Jump!, Run!, Ply!, Swim!…", для імітації ігри "Телефон", "Папуги"

Диференційовані ігри - вправи формують механізм сегментації мовного ланцюжка, який передбачає розвиток інтонаційного слуху і навиків впізнавання та визначення окремих граматично-семантичних груп. Цьому сприяють загадки ( артикуляційні, звукові, цифрові, предметні) вправи з використанням ляльок "Добре - погано", "Холодно-гаряче", "Тихо-голосно", в яких діти за підказками знаходять заховані іграшки.

Альтернативні ігри-вправи формують механізм оперативної памяті, включають навички пошуку, вибору слів за асоціативними ознаками і їх звуковому виду. Наприклад, "Дресирувальник і тварини", "Принеси.., будь ласка", "Яке число я загадав?", "Світлофор", "Лото", "Угадай, що я люблю".

Конструктивні ігри вправи формують можливість прогнозування і осмислення висловлювань. Це такі вправи як -"Знайди скарб", "Вгадай, що я люблю", "Добрий-злий", Загадки у виконанні дітей, наприклад: I am white, I can swim and fly. I can not Jump. I like fish; I say kria (a duck). Гра, введена в навчальний процес на заняттях з іноземної мови, в якості одного з прийомів навчання, повинна бути цікавою, нескладної і жвавою, сприяти накопиченню нового мовного матеріалу і закріпленню раніше отриманих знань. Мовні ігри призначені для формування вимовних, лексичних та граматичних навичок і тренування вживання мовних явищ. Виходячи з теми дослідження, нас цікавлять лексичні гри.

Лексичні ігри переслідують такі цілі:

тренування у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановці;

активізація речемислітельной діяльності,

розвиток мовної реакції,

знайомство дітей з сполучуваністю слів - з колокацій.

Період 3 - х років характеризується активним розширенням лексичного запасу рідної мови. Вдало підібрана за темами двомовна лексика сприймається та закріплюється дошкільниками легко і невимушено. Можна зазначити, що відбуваються два паралельних процеси лексичної роботи з рідної та іноземної мови. Дидактичні ігри за психічним впливом (релаксійні, стимулюючі) знімають емоційне напруження викликане інтелектуальним навантаженням, стимулюють розвиток психічних процесів дитини. Підбираючи дидактичну гру, вихователь має врахувати її вид за ступенем введення до уроку: метою ігор на початковому етапі є зацікавлення дитини іншомовною діяльністю; з відповідною метою проводяться ігри на введення нового матеріалу, на закріплення матеріалу, ігри на автоматизацію та повторення навчального матеріалу. Дітям старшого дошкільного віку, які пройшли початковий курс навчання іноземної мови з 3 - років широко пропонуються пізнавальні ігри: ігри - знайомства, ігри - дотики, ігри - спроби, глибинні ігри. Методика проведення таких ігор відпрацьована практиками і розміщена в педагогічній літературі.

Слід зауважити, що гра - складне, багатогранне явище, яке дуже важко однозначно трактувати і класифікувати. Успіх та результат залежить у більшості від цілей, які ставить перед собою педагог іноземної мови.

Вже було зауважено, що велике значення має позитивна мотивація. Без неї всі зусилля батьків і педагогів будуть приречені на невдачу. Яким чином позитивно зацікавити іншомовною діяльністю маленьких дошкільників і укріпити мотиви до вивчення англійської мови? Для старших дітей створюється умовна ситуація, в якій вони потрапляють в англомовні країни і дізнаються про такі цікаві далекі обєкти, події тощо. Для найменших обовязковий високий рівень зацікавленості. Необхідно бачити успіхи і "не помічати" невдачі. Адже невдача веде до розчарування, переключенню уваги, до відсутності мотивації і відмови зробити ще одну спробу. Навчаючи малят іноземній мові, вчитель повинен притримуватись правил сприяння позитивної мотивації:

вчитель має бути щирим, щоб дитина відчула, що вчити і навчатися іноземній мові - це діяльність, яка приносить задоволення і вчителеві і дитині;

вчитель повинен говорити зрозуміло, голосно, чітко, з ентузіазмом (такий стан обовязково захопить і дитину);

заняття слід проводити невимушено, легко, без напруги;

заняття англійської мови має бути чітко організований, без зайвих відволікаючих подразників;

навчальний матеріал давати дозовано, навіть трішки менше, ніж дитина здатна сприймати (спрацювання на інтерес дитини).

Ситуативні ігри - вправи спрямовані на формування оцінки комунікативної функції висловлювання у порівнянні до ситуації спілкування. Наприклад, гра "Теремок", тварини, які знаходяться у теремкові уточнюють якості тих хто тільки прийшли, вирішують впускати, або ні.

До ситуативних ігор відносяться і рольові ігри, які моделюють ситуації спілкування з того чи іншого приводу. Ці ігри в свою чергу поділяються на репродуктивні, коли діти промовляють стандартний діалог, приміняючи його в тій чи іншій ситуаціях і імпровізовані ігри, які потребують використання і видозміни різних моделей. Між цими іграми може виникнути і виникає імпровізація.

До ігор - змагань відноситься більшість ігор, які сприяють засвоєнню лексики і грамоти. В них перемагає той, хто краще володіє мовним матеріалом. Це кросворди, настольно - друковані ігри з лінгвістичними завданнями, виконання команд.

Ритмомузичні ігри - це традиційні ігри типу пісень, танців, хороводів, з обранням партнерів, які сприяють не стільки оволодінню комунікативними навичками, скільки самовдосконаленню фонетичної та ритмомелодійної сторони мови і занурення в дух мови, наприклад:

"Nuts and May".

Художні або творчі ігри - це вид діяльності, який стоїть на межі ігри і художньої творчості, шлях до якого лежить через гру. Їх в свою чергу поділяють на драматизації (постановку маленьких сценок англійською мовою), образотворчі ігри ( графічні диктанти, аплікації, тощо)мовно-творчі ( добір рими, колективне складання маленьких казок).

Цей досвід складається з теоретичної та практичної частин. В теоретичній я визначила можливості дошкільників в галузі вивчення іноземної мови, розкрила основні цілі і завдання навчання іноземній мові дошкільників, розкриваю основні методи навчання іноземній мові дітей дошкільного віку. Практична цінність цієї роботи у тому, що данні методи і завдання можуть бути використані вихователями в дошкільних навчальних закладах для навчання дітей іноземній мові.

Висновок

Отже, іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у психічному, особистісному, соціальному розвитку, іноземні мови виступають як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку. Використання методів зазначених вище, у поєднанні з іншими методами дає позитивний результат при підготовці дітей дошкільного віку до іншомовного спілкування. Ми вважаємо, що інтеграція цих методів сприяє активізації іншомовного мовлення, а також готує дитину до переходу на наступний етап вивчення іноземних мов у школі.

Слід зазначити, що, навчаючи дошкільників іноземної мови, треба зважати на їхні психологічні особливості. Особливості оволодіння дошкільниками іноземної мови повязані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики і інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сензитивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами, спрощує її життя у багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.

Список використаної літератури

1. Бужинский В.В. Работа над английским произношением на начальной ступени комуникативного обучения иноязычному говорению. // Иностранный язык в школе. - 1991. - № 4. - С. 43-47.

. Веренинова Ж. Обучение английского произношения с опорой на специфику фонетических баз изучаемого и родного языков // ИЯШ. - 1994. - № 5. - С. 10-16.

. Веренинова Ж. Песня как методический прием при фонетической обработке английских серединных сонатов // ИЯШ. - 2000. - № 5. - С. 26-34.

. Довгаль В.Я., Петращук О.П. Фонетичнівправи для навчання та контролю англійськоївимови в середньомунавчальномузакладі // Іноземнімови. - 1996. - № 4. - С. 18-22.

. Доленко В. PhoneticDrillsPoems, Songs, Exercises / В.Доленко // Англійськамова та література. - Харків: Основа, 2009. - № 3. - С. 19-22.

. Дубровская С.В. Об одном способе коррекции произносительных ошибок: На материале английского языка: [В помощь учителю] // Иностранный язык в школе. - 1991. - № 6. - С. 88-89.

. Ительсон Евгений Исаакович. Методика преподавания английского языка в средней школе. Издательство "Радянська школа", Київ, 1969.

. Калініна Л., Самойлюкевич І. та інші. Технологіяформуванняфонетичноїіншомовноїкомпетенціїучнівпочатковихшкіл // ІМ в навчальних закладах. - 2003. - № 1. - С. 92-99.

. Карпова В. Некоторые особенности обучения фонетике английского язика // И.М. - 2003. - № 3. - С. 20-25.

. КолективавторівпідкерівництвомС.Ю.Ніколаєвої. Методика викладанняіноземнихмов у середніхнавчальних закладах. Підручник. Вид. 2-ге, випр. і перероб. - К.: Ленвіт, 2002. - С. 105.

. Кравченко М.Н. Последовательность введения орфографического письма и фонетической транскрипции в преподавании английского языка в восьмилетней школе. - "Иностранный язык в школе", 1979, № 1, С. 18-21.

. Мальковський Г.Ю. Запобіганнятиповимпомилкам у вимовленніанглійськихслів. - В книзі: "Методика викладанняіноземнихмов". - К., 1984, № 13. - С. 47-51.

. Матвеева А.М. Речевая зарядка на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. - 1978. - № 1. - С. 61.

. Миньяр-Белоручев Р.К. Механим билингвизма и проблема родного языка при обучении иностранному // ИЯШ. - 1991. - № 5. - С. 14-17.

. Перлова В. Коригуючий комплекс вправ для тренуваннявимови і розпізнанняанглійськихзвуків / В.Перлова // Іноземнімови. - Київ: Ленвіт, 2008. - № 3. - С. 8-12.

. Полєєва Ю. Використанняримовок для навчаннявимови на уроках англійськоїмови // І.М. - 2002. - № 2. - С. 57-58.

. Сильченкова В.Н. Обучение фонетике в младших класах // ИЯШ. - 1986. - № 6. - С. 54.

. Смелова Л. Организация и проведение вводного фонетического курса английского языка в V классе // ИЯШ. - 2002. - № 5. - С. 44-50.

. Торсуева И.Г. Некоторые вопросы методики обучения интонации. Иностранные языки в школе, 1976, № 2, С. 24.

. Черкасова Е.А. Фонетические тесты на уроках английского языка // Иностранный язык в школе. - 1989. - № 1. - С. 54-59.

Похожие работы

 

Не нашел материал для курсовой или диплома?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!