Тема: Облік у небюджетних неприбуткових організаціях

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  18,29 Кб
Облік у небюджетних неприбуткових організаціях
Облік у небюджетних неприбуткових організаціях
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та аналізуКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

"Облік у небюджетних неприбуткових організаціях"Виконала:

ст. гр. ОА-31

Дейнер Н. М.

Перевірила:

Височан О. О.
Львів - 2013 р.

Зміст

Вступ

Розділ I. Теоретична частина

1.1 Порядок створення, державної реєстрації і діяльності кредитних спілок. Особливості ведення бухгалтерського обліку

1.2 Облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті

Розділ 2. Практична частина

2.1 Тести

2.2 Задача

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Неприбуткова організація - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює діяльність, передбачену статутними документами, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків і печатку. Діяльність неприбуткової небюджетної організації визначається установчими документами, таку діяльність не проводять з метою отримання прибутку.

Метою контрольної роботи - є формування навиків щодо обліку фінансово-господарських процесів у небюджетних неприбуткових організаціях.

Контрольна робота складається з двох частин теоретичної та практичної.

У теоретичній частині розглянуто два питання, а саме: порядок створення, державної реєстрації і діяльності кредитних спілок, особливості ведення бухгалтерського обліку та облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті. Для цього безпосередньо опрацьовано необхідні літературні джерела та діючі нормативно-правові акти.

У практичній частині на основі проаналізованих літературних джерел та відповідно набутих знань, обґрунтовано відповіді на перелік тестових питань, а також розв'язано задачу із послідовним зазначення всіх господарських операцій, проведень за фінансово-господарськими операціями, їх описом та обґрунтуванням. На основі реєстру господарських операцій складається Податковий звіт про використання коштів неприбутковими організаціями й установами.

Основними завданнями даної контрольної роботи є, відповідно, здобуття та закріплення практичних навиків щодо:

організації бухгалтерського обліку у небюджетних неприбуткових організаціях відповідно до ознаки класифікації;

документування господарських операцій;

формування фінансової та податкової звітності;

обліку доходів, витрат та фінансових результатів;

обліку відрахувань у фонди соціального страхування.

Розділ I. Теоретична частина

1.1 Порядок створення, державної реєстрації і діяльності кредитних спілок. Особливості ведення бухгалтерського обліку

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [1].

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг.

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

·добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;

·рівноправності членів кредитної спілки;

·самоврядування;

·гласності.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Вона набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом пяти робочих днів з дати внесення інформації про заявника до Реєстру або з дати прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру [2].

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать Закону України "Про кредитні спілки", іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами. Може бути засновником (учасником) юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину. Діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється спеціально Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог Закону України "Про Кредитні спілки" та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.

Для державної реєстрації кредитної спілки подаються такі документи:

·заява встановленого зразка про державну реєстрацію кредитної спілки;

·протокол установчих зборів, до якого додається реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників кредитної спілки);

·статут кредитної спілки;

·копія платіжного документа про сплату реєстраційного збору.

Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови Спостережної ради кредитної спілки, достовірність якого засвідчується нотаріально.

Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявності всіх необхідних документів протягом одного календарного місяця. Органи державної реєстрації зобов'язані видати кредитній спілці свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

Порядок створення та реєстрації кредитної спілки:

1.Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів.

Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути меншою, ніж 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки та обєднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації, або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

.Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.

3.Невідємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обовязково зазначаються прізвище, імя та по батькові особи, дані її паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює), адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

.Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації, вирішують інші питання, повязані із створенням кредитної спілки [3].

У статуті кредитної спілки обовязково зазначаються:

·найменування кредитної спілки та її юридична адреса;

·мета створення і завдання кредитної спілки;

·ознака членства у кредитній спілці;

·порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження;

·назва та обовязки членів кредитної спілки;

·умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства;

·порядок сплати вступних та інших внесків;

·джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою;

·порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у звязку з її ліквідацією (реорганізацією);

·порядок розподілу доходів кредитної спілки.

Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобовязана розробити та затвердити з урахуванням вимог чинного законодавства Уповноваженому органу відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної діяльності кредитної спілки згідно з переліком, визначеним нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом кредитної спілки.

Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Кредитна спілка припиняє свою діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання та поділу) або ліквідації.

Реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу управління. У разі реорганізації вся сукупність прав та обов'язків кредитної спілки переходить до її правонаступників.

При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

небюджетна неприбуткова облік валюта

·у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, повязані з трудовими відносинами;

·у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

·у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обовязкових платежів);

·у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

При ліквідації кредитної спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків з членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України [3].

Формування капіталу кредитної спілки відбувається за рахунок внесків його членів, наведено в табл.1.1 види внесків та їх основну характеристику [5].

Таблиця 1.1

Види внесків членів кредитних спілок та їх основна характеристика

Вид внесківХарактеристикаНапрямок використання123Вступний внесок Обовязковий внесок, що вноситься особою одноразово при вступі до КС. При виході члена КС цей внесок не підлягає поверненню. На цей внесок проценти не нараховують На формування резервного капіталу Обовязковий пайовий внесок Обовязковий внесок, що вноситься особою при вступі до КС. Розмір цього внеску є однаковим для всіх членів КС. Підставою для повернення цього внеску є припинення членства у КС. На цей внесок за підсумками фінансового року може розподілятися дохід у вигляді плати (процентів) у розмірі та в порядку, установлених загальними зборами На формування пайового капіталу Додатковий пайовий внесок Сплачується членом КС у розмірах, строки та в порядку, визначених статутом КС. За підсумками фінансового року нерозподілений дохід, що залишається в розпорядженні КС, розподіляється між її членами пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді процентів у порядку, установленому загальними зборами КС. На підставі письмової заяви члена КС додатковий пайовий внесок може бути повернено або спрямовано на погашення кредиту і процентів за його користування. На формування пайового капіталу Цільовий внесок у додатковий капітал Необовязковий чи обовязковий поворотний внесок, який має цільове призначення. На цей внесок проценти не нараховують. Підставою для повернення цього внеску є припинення членства у КС. На формування додаткового капіталу Благодійний внесок до додаткового капіталу Може вноситися як членами КС, так і сторонніми фізичними та юридичними особами. На такі внески проценти не нараховуються На формування додаткового капіталу

Кредитні спілки надають послуги лише своїм членам. Будь-який член, незалежно від моменту його вступу в спілку, має ті самі управлінські і майнові права, що і кожний з 50 засновників. Кредитна спілка є відкритою організацією, в якій гарантується вільний вступ і вихід із членів спілки. Кожний член спілки, незалежно від розміру його вкладів, має право 1 голосу в питаннях управління кредитною спілкою. Кредитна спілка не займається жодним іншим видом діяльності крім надання кредитних і ощадних послуг своїм членам.

Кредитна спілка створюється і діє в першу чергу для забезпечення можливості членам отримати кредит на прийнятних для них умовах. Відсотки, отримані спілкою за кредитами, складають її дохід, який надалі направляється на формування фондів та нарахування відсотків на вклади членів [4].

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

üприймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів

спілки;

üнадає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості

та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

üзалучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

üвиступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

üрозміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в

установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

üзалучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної

кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

üнадає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не

встановлено рішенням Уповноваженого органу;

üвиступає членом платіжних систем;

üоплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

üпровадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально

створених для цього фондів.

Надання фінансових послуг (або послуги) кредитними спілками здійснюється виключно з використанням комплексної інформаційної системи. Для реалізації завдань комплексної інформаційної системи кредитної спілки повинно використовуватись програмне забезпечення, яке зареєстроване відповідно до законодавства [6].

Послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів.

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:

розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;

розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою;

ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;

види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів;

способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

Перспективи кредитно-спілчанського руху в Україні

1994 року перші 20 зареєстрованих в Україні кредитних спілок заснували Національну асоціацію кредитних спілок України. Майже 10 років НАКСУ була єдиною структурою, яка розробляла правила гри на ринку та лобіювала інтереси кредитних спілок, яка впровадила систему звітності, фінансового моніторингу і фінансового стану, рейтингову оцінку фінансової стабільності кредитних спілок, систему консалтингу, навчання, підвищення кваліфікації, розробляла методичні рекомендації.10 років вони виховували кадри, які сьогодні потужно працюють на ринку.

Рух кредитних спілок в Україні має перспективу. Достатньо сказати, що сьогодні членами кредитних спілок в Україні є більше громадян, ніж в аналогічних спілках Росії, Білорусі, країн Прибалтики, Казахстану, Киргизстану та Румунії разом узятих. Це ж стосується й активів, якими вони оперують. А тимчасові труднощі, помилки, що виявила криза, мають тільки зміцнити систему та очистити її від псевдо кооперації [7].

1.2 Облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті

Для відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій необхідно керуватися нормами П (С) БО 21 "Вплив зміни валютних курсів". Згідно даного П (С) БО в бухгалтерському обліку всі статті балансу поділяють на монетарні і немонетарні.

У П (С) БО 21 визначено, що монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобовязання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошей чи їхніх еквівалентів.

Таким чином, до монетарних статей належать грошові кошти та їхні еквіваленти, дебіторська й кредиторська заборгованість, яка буде погашена грошовими коштами (або їхніми еквівалентами), і фінансові інвестиції.

До немонетарних належать інші статті. Це основні засоби, нематеріальні активи, запаси, дебіторська та кредиторська заборгованість за бартерними (товарообмінними) операціями або щодо яких здійснюється взаємозалік, сплачені й отримані аванси за матеріальні цінності, витрати та доходи майбутніх періодів, статті власного капіталу.

Згідно з П (С) БО 21 сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, перерахована нерезидентам як платежі для придбання немонетарних активів (основних засобів, запасів тощо) й отримання робіт і послуг, під час включення до вартості цих активів перераховується в гривні з застосуванням валютного курсу на дату сплати авансу.

Валютний курс - встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Визначення валютного курсу називається котируванням валют. Котирування валют може встановлюватись прямим і непрямим методами.

Прямий метод - іноземна валюта приймається за одиницю, в якій виражається визначена кількість одиниць національної валюти.

Непрямий метод - за одиницю приймається національна валюта, в якій відображається визначена кількість одиниць іноземної валюти.

Для збереження коштів організації в іноземній валюті у банку відкриваються валютні рахунки. Кошти у валюті іноземних держав враховуються окремо по кожній валюті, але в перерахунку на грошову одиницю України. Для обліку операцій в іноземній валюті застосовується активний рахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

Уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти з поточного рахунку юридичної особи - резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон;

розрахунок витрат.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти [11].

Облік операцій за цим рахунком здійснюється на підставі виписок банку і розрахунково-платіжних документів, відповідно до яких отримано чи оплачено суми в іноземній валюті. Банк надає виписки за кожною з валют і в українських гривнях. Одночасно за балансом рух коштів на валютних рахунках враховується за кожним видом іноземної валюти.

Залишок коштів на валютному рахунку, а також у касі у вигляді коштів, документів, цінних паперів в іноземній валюті відображається у грошовій одиниці України за курсом НБУ на останнє число звітного періоду.

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті перераховуються з використанням валютного курсу на дату балансу.

У такому випадку визначається курсова різниця.

Курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Крім цього, курсові різниці відображаються на дату здійснення розрахунків.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті і інших монетарних статей в операційні діяльності відображаються у складі інших операційних доходів (витрат), а від інвестиційної і фінансової діяльності - у складі інших доходів (витрат).

Позитивна курсова різниця визначається:

як різниця між курсом НБУ, встановленим на дату балансу, і курсом НБУ, по якому валюта зараховується на баланс при перерахунку балансової вартості на дату балансу;

Відображається на рахунках бухгалтерського обліку позитивна курсова різниця по кредиту субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або по кредиту субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" в кореспонденції з рахунками обліку валютних грошових коштів, зокрема, по дебету 302 "Каса в іноземній валюті", 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Від'ємна курсова різниця визначається так само, як і позитивна, але відображається від'ємна курсова різниця на рахунках бухгалтерського обліку по дебету 945 "Втрати від операційної курсової різниці" або по дебету 974 "Втрати від не операційної курсової різниці" в кореспонденції субрахунків 302 "Каса в іноземній валюті", 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Типові проведення представлені в табл.1.2.

Таблиця 1.2

Типові проведення з обліку операцій з іноземною валютою

№ з/пЗміст господарської операціїДтКт1Перераховано валюту для продажу3343122Відображено курсову різницю у зв'язку зі зміною курсу НБУ на дату фактичного продажу валюти у гривнях та її зарахування на поточний рахунок 945 3343Списано на фінансовий результат додатну курсову різницю7919454У день одержання суми в гривнях за продану валюту відображено курсову різницю 334 7145Списано на фінансовий результат додатну курсову різницю714791

Позитивна курсова різниця проходить через рахунок 714 "Дохід від операційної курсової різниці" (744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"), а негативна - через рахунок 945 "Втрати від операційної курсової різниці" ("Втрати від неопераційної курсової різниці") з наступним списанням на рахунок 79 "Фінансові результати".

До небюджетної неприбуткової організації валюта може надходити у вигляді міжнародної технічної допомоги (грант), добровільних пожертвувань і внесків та гуманітарної допомоги [13].

Гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти, яка зараховується на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, повинна бути використана виключно за цільовим призначенням [12].

Відсотки, які нараховуються на залишок коштів гуманітарної допомоги, мають статус гуманітарної допомоги і використовуються виключно за цільовим призначенням. Використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги у межах цілей, визначений іноземним донором, здійснюються в порядку, встановленому КМУ та НБУ.

Пункт 3 Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги визначено, що іноземна валюта, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача, використовується ним виключно на цілі, визначені іноземним донором, для:

розрахунків з резидентами і нерезидентами за придбання товарів (робіт, послуг) згідно законодавства;

продаж на міжбанківському валютному ринку з метою подальших розрахунків з резидентами за придбання товарів (робіт, послуг);

перерахунок коштів на власні рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, відкритих у відповідних банках України.

Отримувач до повного використання всієї суми отриманої гуманітарної допомоги зобовязаний щомісячно до 5 числа, наступного за звітним, подавати Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ Звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті. Крім того, отримувач після повного використання гуманітарної допомоги в іноземній валюті зобовязаний протягом пяти робочих днів надати Звіт про цільове використання гуманітарної допомоги в іноземній валюті.

Розділ 2. Практична частина

2.1 Тести

11. Цільова благодійна допомога - це:

а) благодійна допомога, надана для визначених умов і напрямку її використання;

б) благодійна допомога, надана для визначених умов і напрямку її використання, яка підлягає оподаткуванню;

в) благодійна допомога, надана для визначених умов і напрямку її використання, у тому числі дивіденди, відсотки, страхові виплати;

г) усі відповіді вірні;

Відповідь: а) благодійна допомога, надана для визначених умов і напрямку її використання.

47. Наведіть кореспонденцію рахунків відповідно до змісту господарської операції: списано на фінансові результати пасивні доходи у вигляді дивідендів:

а) Дт 791 - Кт 631;

б) Дт 731 - Кт 373;

в) Дт 793 - Кт 732;

г) Дт 732 - Кт 793;

д) Дт 731 - Кт 793.

Відповідь: д) Дт 731 - Кт 793.

62. Наведіть кореспонденцію рахунків відповідно до змісту господарської операції: нараховано відсотки банку за депозитом благодійної організації:

а) Дт 377 - Кт 791;

б) Дт 311 - Кт 733;

в) Дт 301 - Кт 732;

г) Дт 48 - Кт 301;

д) Дт 377 - Кт 732.

Відповідь: д) Дт 377 - Кт 732.

25. Гуманітарна допомога у вигляді коштів в іноземній валюті використовується отримувачем для:

а) розрахунків з резидентами і нерезидентами за придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);

б) продажу на міжбанківському валютному ринку з метою подальших розрахунків з резидентами за придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);

в) перерахунок коштів на власні рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, відкритих у відповідних банках України;

г) усі відповіді вірні.

Відповідь: г) усі відповіді вірні.

2.2 Задача

Молодіжна громадська організація "Гармонія" (платник ПДВ) організувала та провела виставку юнацьких робіт (з 01 по 20 березня поточного року). Протягом звітного періоду для проведення основної статутної діяльності організація здійснила такі господарські операції:

Доходи:

1)безповоротну фінансову допомогу від ТзОВ "Галком" на суму

грн.;

)добровільні пожертвування від Яковенка М.Т. на суму 3 000,00 грн.;

3)від продажу товарів, які були реалізовані під час проведення виставки на суму 39500грн.;

)майно (основні засоби) передане від іншої громадської організації "Майбутнє молоді" у звязку з її ліквідацією на суму 11400 грн.

)відсотки за депозитним рахунком на суму 500,00 грн.

Видатки:

1) для проведення виставки юнацьких робіт сплачено ТзОВ "Люкс" за надані послуги на суму 7680 грн.;

) для проведення виставки придбано у ТзОВ "Юність" банери на суму 11600 грн.;

) для проведення виставки сплачено ПП "Видавничий дім" за виготовлення каталогу робіт виставки на суму 8800 грн.;

) сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування (за березень місяць) на суму 220,00 грн.;

) нараховано заробітну плату та здійснено утримання з неї працівникам, які проводили виставку:

керівнику виставки Морозу Степану Юрійовичу (ідентифікаційний номер 2368952336, згідно угоди ЦПД на період проведення виставки) - 9700 грн.;

менеджеру-координатору виставки Коваль Марії Іванівні (ідентифікаційний номер 5698756321, згідно угоди ЦПД на період проведення виставки) - 6980 грн.;

) сплачено за комунальні послуги ЛКП "Галичина" (березень місяць) на суму 800,00 грн.;

Адреса та реквізити: 79052, м. Львів, вул. Шевченка, 125, ЄДРПОУ 2365689, р/р 260004569811235 у банку "Фінанси та кредит" м. Львів, МФО 500033, рішення про реєстрацію №4587 від 12.03.2001 р.

Керівник організації: Петренко П.С. (ідентифікаційний номер 5698745632)

Головний бухгалтер: Іваненко С.І. (ідентифікаційний номер 9635668971)

Господарські операції звітного періоду представлені в табл.2.1.

Таблиця 2.1

Реєстр господарських операцій за звітний період

№ з/п Зміст господарських операційКореспонденція РахунківСума, грн. Дебет Кредит12345Доходи: 1Отримано безповоротну фінансову допомогу від ТзОВ "Галком"3114831200 2Віднесено суму безповоротної фінансової допомоги від ТзОВ "Галком" на доходи48718312003Отримано добровільні пожертвування від Яковенка М.Т. 3114830004 Віднесено суму отриманих добровільних пожертвувань на доходи4871830005Дохід від продажу товарів, які були реалізовані під час проведення виставки377702395006Відображено подат. зобовязання з ПДВ7026416583,337 Отримано кошти на поточний рахунок за реалізовані товари311377395008Майно (основні засоби) передане від іншої громадської організації "Майбутнє молоді" у звязку з її ліквідацією1048114009Віднесено вартість безоплатно отриманих основних засобів на доходи майбутніх періодів48691140010Нараховано відсотки за депозитом37373250011Отримано відсотки за депозитним рахунком311373500 Видатки: 1Для проведення виставки юнацьких робіт отримано послуги ТзОВ "Люкс" 2368564002Відображено податковий кредит з ПДВ64168512803Оплачено ТзОВ "Люкс" за надані послуги68531176804Для проведення виставки придбано у ТзОВ "Юність" банери286859666,675Відображено податковий кредит з ПДВ6416851933,336Оплачено за придбані ТзОВ "Юність" банери685311116007Віднесено вартість банерів до витрат основної діяльності23289666,678Придбано у ПП "Видавничий дім" каталог робіт286857333,33 9Відображено податковий кредит з ПДВ6416851466,6710Сплачено ПП "Видавничий дім" за виготовлення каталогу робіт685311880011Віднесено вартість каталогу робіт до витрат основної діяльності23287333,3312Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування (за березень місяць) Та іднесено на витрати685 92311 685220 22013Нараховано зарплату керівнику виставки Морозу Степану Юрійовичу за ЦП23661970014Нараховано ЄСВ (34,7%) 236513365,915Утримано ЄСВ (2,6%) 661651252,216Утримано ПДФО (9700-252,2) *15%) 6616411417,1717Нараховано зарплату менеджеру-координатору виставки Коваль Марії Іванівні23661698018Нараховано ЄСВ (34,7%) 236512422,0619Утримано ЄСВ (2,6%) 661651181,4820Утримано ПДФО (6980-181,48) *15%) 6616411019,7821Перераховано ЄСВ в частині нарахувань6513115787,9622Перераховано ЄСВ в частині утримань651311433,6823Перераховано ПДФО із ЦПУ6413112436,9524Виплачено заробітну плату Морозу С.Ю. 6613118030,6325Виплачено заробітну плату Коваль М.І. 6613115778,7426Нараховано вартість комунальних послуг на витрати9268580027Сплачено комунальні послуги ЛКП "Галичина" (за березень) 68531180028Списано на фінансові результати: доходи від безоплатно одержаних активів71879134200доходи від провадження основної діяльності 70279132916,67одержані відсотки732791500витрати від провадження основної діяльності7912345867,96адміністративні витрати791921020

Висновки

Контрольна робота передбачала виконання теоретичної і практичної частин. Здійснивши аналіз законодавчо-нормативних актів та необхідної літератури, встановлено, що кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх обєднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок обєднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Згідно з п.1 ст.6 Закону "Про кредитні спілки" кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше 50 чоловік. Досліджено особливості створення, державної реєстрації і діяльності кредитних спілок.

Також досліджено, що для збереження коштів організації в іноземній валюті у банку відкриваються валютні рахунки. На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті перераховуються з використанням валютного курсу на дату балансу. У такому випадку визначається курсова різниця, яка може бути позитивна і негативна (від`ємна). До небюджетної неприбуткової організації валюта може надходити у вигляді міжнародної технічної допомоги (грант), добровільних пожертвувань і внесків та гуманітарної допомоги.

У практичній частині на основі проаналізованої інформації розв`язані тестові завдання. Також виконано задачу з використанням Плану рахунків, із послідовним зазначення всіх господарських операцій, проведень за фінансово-господарськими операціями, їх описом та обґрунтуванням, а також із відображенням всіх розрахунків, які необхідні для розвязання роботи. На основі реєстру господарських операцій складається Податковий звіт про використання коштів неприбутковими організаціями й установами.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про кредитні спілки" N 5492-VI від 20.11.2012 р.

. Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ від 04.04.2003 N 292/2003.

3. Кредитні спілки. Порядок створення і припинення діяльності [Електронний ресурс] / Режим доступу до ст.: <#"justify">України "Вимоги про програмне забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов`язаного з наданням фінансових послуг" із змінами N 5001 від 06.12.2005.

7.Кредитні спілки: чи є майбутнє? [Електронний ресурс] / Режим доступу до ст.: <#"justify">9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. №492.

10. ПСБО 21 "Вплив зміни валютних курсів" N 1591 від 09.12.2011.

. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України N 209 від 28.05.2012.

. Журавська І., Кушина О. Благодійна допомога: облік для неприбуткових // Бухгалтерія. - 2002. - №50/1-2 (517). - С.65-72.

. Ясінська А.І., Подольчак Н.І., Мороз А.С. Облік у небюджетних неприбуткових організаціях: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 104 с.

. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.99р.

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 9 грудня 2011 року N 1591.

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!