Тема: Організація роботи в банківській установі

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  136,43 Кб
Організація роботи в банківській установі
Організація роботи в банківській установі
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Закарпатський державний університет

Факультет економіки та туризму

Кафедра фінансів і кредиту


Звіт

про проходження виробничої практики

(на базі ПАТ «УкрСиббанку»)


Керівник практики:

доц. Семйон В.С.

Ужгород - 2012

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційна структура банку

Розділ 2. Структура апарату управління банком

Розділ 3. Організація і ведення внутрішньобанківських операцій та аудиту

Розділ 4. Пасивні операції банку

Розділ 5. Активні операції банку

Розділ 6. Розрахунково-касове обслуговування

Розділ 7. Операції з платіжними картками

Розділ 8. Відділ валютних операцій та валютного контролю

Розділ 9. Служба безпеки

Висновки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Вступ

Виробнича практика є одним з найважливіших аспектів набуття студентом початкового, базового досвіду по обраній спеціальності, що дозволить йому стати висококваліфікованим працівником банківської установи.

Обєктом виробничої практики є діяльність публічного акціонерного товариства «Укрсиббанку», а саме Відділення № ПАТ «Укрсиббанку» в місті Ужгород, далі ПАТ«Укрсиббанк».

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Завдання практики - надати студентам основи знань та практичних навичок з організації роботи в банківській установі, ознайомити їх з функціональними обовязками працівників різних структурних підрозділів фінансової установи.

Виробнича практика - складна форма навчального процесу як в організаційному, так і в методичному плані, так як для її здійснення необхідно поєднати інтереси банків і навчального закладу, пристосувати процес навчання до практичних завдань конкретної установи. Виробнича практика зі спеціальності дозволяє поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу студента. Виробнича практика пов'язана з навчальними предметами. Цей зв'язок здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідних умінь. В процесі теоретичного навчання формується система теоретичних і практичних знань в галузі обраної спеціальності, яка дозволяє формувати професійні уміння в період виробничої практики. Усвідомлене застосування студентами теоретичних знань в виробничій діяльності є основою формування професійних умінь і навичок.

Під час проходження практики студент, на мою думку, має можливість ознайомитися з наступним:

·роль, місце і завдання банків на специфічному фінансовому ринку;

·систему фінансового, управлінського обліку, внутрішньогосподарського контролю;

·загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в банках та їх сутність;

·елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку;

·економіко-правові, фінансові та інші процеси, які відбуваються в банку, їх взаємозв'язок.

Розділ 1. Організаційна структура банку

Назва банку: Повна - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк", скорочена - ПАТ«Укрсиббанк».

Публічне акціонерне товариство УкрСиббанк є правонаступником комерційного інноваційного банку Харківінкомбанк, заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному банку України 28 жовтня 1991 року. Банк є юридичною особою у формі публічного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України та має цей статус з дати його реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку ПАТ«Укрсиббанк» на сьогодні - один з найбільших системних універсальних банків України.

ПАТ«Укрсиббанк». - пятий найбільший банк в Україні, який пропонує клієнтам сучасний банківський сервіс на рівні передових європейських стандартів.

Станом на 01,02.2012 року активи та зобовязання складають 32,88 / 31,61 млрд грн., капітал - 1,27 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 19,57 млрд. грн., депозити фізичних осіб -11,09 млрд. грн;, депозити юридичних осіб - 13,64 млрд. грн.

Органи управління ПАТ«Укрсиббанк» - загальні збори акціонерів, спостережна рада та правління. Спостережна рада і правління керують діяльністю банку в межах повноважень, наданих їм загальними зборами акціонерів. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Банк є фінансово-кредитною установою, яка з метою отримання прибутку здійснює банківську діяльність, у тому числі залучає грошові кошти і розміщує їх від свого імені та на власний ризик на умовах повернення, платності, а також здійснює інші операції згідно чинного законодавства України і даного Статуту.

Банк є юридичною особою, функціонує як універсальний, за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством. Банк набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації Національним банком України шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Стратегічна (генеральна) мета банку на 2011-2012 рр. базується на визначенні клієнта як центру уваги банку.

Місією ПАТ«Укрсиббанк» є забезпечення підприємств усіх форм власності та населення професійним і комфортним банківським сервісом через надання якісних послуг із метою сприяння становленню та розвитку бізнесу клієнтів.

Організаційна структура банку і його мережа, забезпечують втілення в життя єдиної системи в сфері грошово-кредитного обігу і спрямована на ефективне функціонування.

Розділ 2. Структура апарату управління банком

Органами управління АТ "Укрсиббанк" банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку.

Вищим органом управління банку є загальні збори учасників, які скликаються для вирішення таких питань:

визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про виконання їх;

внесення змін та доповнень до статуту банку;

зміни розміру статутного капіталу банку;

призначення та звільнення голів і членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

розподілу прибутку;

припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Ці питання належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Однак статутом банку до компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.

Загальне керівництво діяльністю банку здійснює спостережна рада банку, яка має такі повноваження:

призначає і звільняє голову та членів правління банку (Додаток 2);

контролює діяльність правління банку;

призначає зовнішнього аудитора;

встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

приймає рішення щодо покриття збитків;

приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;

готує пропозиції .щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.

Повноваження і порядок роботи спостережної ради банку визначаються статутом банку чи положенням про раду банку, що затверджуються загальними зборами учасників банку.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників.

Безпосереднє керівництво поточною діяльністю комерційного банку здійснює правління, яке є виконавчим органом банку.

Правління підзвітне загальним зборам учасників і спостережній раді банку. Правління банку діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами чи спостережною радою банку.

Правління банку має такі повноваження:

попередньо обговорює всі питання, що підлягають розгляду на загальних зборах учасників і раді банку, готує для цього необхідні матеріали, організовує виконання рішень загальних зборів і ради банку;

розглядає питання організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, касового обслуговування, зберігання грошей і цінностей банку, обліку й звітності, внутрішньобанківського контролю, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами, участі у спільних підприємствах, забезпечення інтересів клієнтів, інші питання діяльності банку;

приймає рішення про випуск, умови і порядок реалізації акцій та інших паперів, затвердження результатів підписки на акції. За погодженням з радою банку визначає розмір дивідендів, приймає рішення про нарахування та сплату дивідендів по акціях банку з подальшим затвердженням на загальних зборах учасників;

контролює додержання законодавства банком та його установами;

вирішує питання добору, розміщення, підготовки та перепідготовки персоналу;

визначає організаційну структуру банку (Додаток 3);

розглядає проекти наказів та інструкцій і приймає рішення щодо них;

розглядає матеріали ревізій, перевірок, а також звіти керівників установ банку і приймає по них рішення;

виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб банку.

Правління вирішує всі питання діяльності банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників і ради банку, а також виконує передані йому загальними зборами повноваження.

Спостережна рада Банку є колегіальним органом управління, який представляє інтереси акціонерів Банку в період між проведенням Загальних зборів акціонерів. Спостережна рада в кількості не менше 3 осіб обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів банку або їх представників на період 3 роки. Спостережна рада здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, Статуту Банку, чинного законодавства України та рішень Загальних зборів.

Найвищим органом управління банку є загальні збори товариства.

Розділ 3. Організація і ведення внутрішньобанківських операцій та аудиту

Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собівартість банківських послуг чи за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку, залежить як достовірність одержаного прибутку, так і рівень податків, яких найчастіше намагаються сплачувати менше. Але свідоме ігнорування чи несвідоме порушення законодавства щодо наведеного вище порядку розмежування витрат, у кінцевому результаті, під час перевірок органами державної податкової адміністрації призводить до фінансових санкцій у вигляді пені та штрафів (що в кілька разів перевищують суму заниженого податку) і нарахування пені.

Завдання внутрішньобанківського аудиту полягає в тому, щоб упередити податкові органи своєю перевіркою щодо достовірності формування бухгалтерією доходів і витрат та своєчасно виправити власні помилки і порушення.

В ПАТ «Укрсиббанку» внутрішній аудит здійснюється періодично і тільки спеціалістами-аудиторами з конкретного об'єкта.

Внутрішній аудит у процесі перевірки правильності й достовірності формування доходів і витрат банку керується такими основними законодавчими і нормативними актами:

. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» № 349-IV від 24 грудня 2006 р.;

. Законом України «Про податок на додану вартість» № 168/07-ВР від 3 квітня 2007 р. (з наступними змінами і доповненнями);

. Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181-III від 21 грудня 2008 р.;

. Правилами бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів і витрат банку затверджених Національним банком України.

Враховуючи запобіжну і стратегічну роль внутрішньо-банківського аудиту, а також його загально визначені принципи, що грунтуються на практиці, можна виділити такі найважливіші функції:

перевірка достовірності обліку надходження, використання, вибуття та нарахування зношення основних засобів та нематеріальних активів; достовірність розмежування за вартістю таких засобів праці, як малоцінні та швидкозношувані предмети та основні засоби;

перевірка достовірності й правильності відображення в обліку різних видів господарських матеріалів і малоцінних предметів;

правильність і законність касових операцій;

дотримання правил виконання валютних операцій;

законність і достовірність відображення в обліку і звітності кредитних та розрахункових операцій;

правильність відображення в обліку і звітності цінних паперів, у тому числі боргових, для перепродажу, інвестиційних;

достовірність і правильність відображення в обліку і звітності грошових коштів на розрахункових, поточних, депозитних, вкладних, кредитних та інших рахунках;

достовірність віднесення витрат за рахунок собівартості чи власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку;

правильність нарахування та використання коштів на рекламні та представницькі витрати;

перевірка повноти, правильності й достовірності відображення в обліку доходів та фінансових результатів;

правильність відрахувань у різні бюджетні та позабюджетні фонди;

правильність нарахування і сплати всіх видів податків;

всебічний аналіз фінансових операцій; активів, пасивів, доходів і витрат, прибутків, рентабельності та дотримання відповідних нормативів.

Розділ 4. Пасивні операції банку

Депозитні операції - це операції із залучення або розміщення коштів на депозит.

Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту КБ зобов'язується виплатити вкладникові суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором (див. Додаток 1).

Основними реквізитами та умовами депозитного договору є:

назва та адреса банку, яка приймає депозит (вклад);

назва та адреса власника коштів;

дата внесення депозиту;

сума депозиту;

дата вимоги вкладником своїх коштів;

відсоткова ставка за користування депозитом;

зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особи та вкладників.

Зобов'язання клієнта за депозитним договором полягають у своєчасному перерахуванні грошових коштів на депозитний рахунок банку.

Зобов'язання банку - прийняти грошові кошти на депозитний рахунок, нараховувати відсотки, забезпечити повне збереження суми внеску і повернути її після закінчення строку дії договору або достроково за заявою клієнта.

УкрСиббанк пропонує відкрити депозитний рахунок та скористатись зручним та надійним засобом збереження та примноження коштів.

Пропозиції Банку щодо розміщення:

Депозит «Активні гроші» дозволяє активно та без обмежень користуватись наявними на поточному рахунку коштами (див. Додаток 2).

Депозит «Надійний статок» призначений для тих, хто хоче отримувати постійний дохід, не чекаючи закінчення терміну розміщення коштів на рахунку. Умови відкриття даного депозиту передбачають можливість отримання платіжної картки <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/depositors/>.

Депозит «Гарантований капітал» - це можливість отримати максимальний дохід після закінчення терміну розміщення коштів на Вашому депозитному рахунку.

Депозит «Щасливий вік» - спеціальна пропозиція для пенсіонерів. Це оптимальне співвідношення можливості користування власними коштами та отримання доходу від розміщення коштів на депозитному рахунку. Умови відкриття даного депозиту передбачають можливість отримання платіжної картки <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/depositors/>.

Депозит «Персональний план збагачення» дає можливість здійснити заповітну мрію та отримати додатковий прибуток.

Пайовий диверсифікований інвестиційний фонд відкритого типу «УкрСиб А-ВІСТА» <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/deposits/ukrsib_funds/> - це практичне рішення для тих, хто шукає можливість примножити свої заощадження і повернути їх при першій необхідності.

Надається можливість підвищення відсоткової ставки за депозитом - у Програмах заохочення вкладників.

Розділ 5. Активні операції банку

Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких окремо забезпечує рішення локального завдання, а разом досягається головна мета позичкових операцій - їх надійність і прибутковість для банку.

Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.

Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).

Процедура надання кредитів складається з трьох етапів.

1. Підготовчий етап

На підготовчому етапі кредитний працівник вивчає можливість надання кредиту, проводить переговори з потенціальним позичальником для отримання інформації щодо його наміри використання та повернення кредиту. Під час переговорів кредитний працівник повинен визначити ціль кредитування, узгодити з позичальником вид кредиту та умови його надання ( суму, плату, термін, забезпечення).

Перелік документів, які повинен отримати кредитний працівник, якщо позичальником виступає юридична особа:

-заявка на одержання кредиту;

-клопотання власника господарського товариства на одержання кредит;

копії нотаріально завірених юридичних документів щодо створення підприємства і предмету його діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію),

копія правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу;

витяги із статутних документів поручителів або гарантів, що підтверджують право відповідних осіб укладати договори забезпечення в межах, які відповідають сумі поруки або гарантії, якщо в забезпечення кредиту пропонується порука або гарантія;

бізнес-план;

техніко-економічний розрахунок окупності витрат, які кредитуються;

план техніко-економічного обгрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції;

баланси за попередні роки та квартали поточного року, а також на останню звітну дату з необхідними розшифровками дебіторської і кредиторської заборгованості, звіт про фінансові результати діяльності підприємства;

баланси поручителів або гарантів на останню звітну дату, інформацію щодо фінансового стану та боргів перед бюджетом, якщо в забезпечення кредиту пропонується застава або гарантія;

дані про грошові потоки позичальника для доповнення аналізу фінансового стану клієнта та визначення джерел погашення кредиту;

копії контрактів і договорів, які складають основу кредитного проекту;

висновок організації, що здійснила незалежну експертну оцінку щодо реальної вартості нерухомості та/або транспортних засобів, які передаються в заставу. У разі відсутності цього документу експертизу майна може здійснювати банк.

2. Етап розгляду кредитного проекту та оцінки кредитоспроможності та фінансового стану позичальника.

На цьому етапі працівники банку здійснюють всебічне вивчення суб'єкта та об'єкта кредитування та оцінку ризиків.

Кредитний працівник здійснює:

експертизу кредитного проекту;

аналіз фінансового стану клієнта;

прогнозний аналіз грошового потоку клієнта;

підготовку схеми руху кредитних коштів.

3. Оформлення кредитної документації.

При прийнятті позитивного рішення про надання кредиту здійснюється оформлення кредитної документації працівником банку.

Кредитний працівник заводить кредитну справу окремо на кожного позичальника. Всі документи в кредитній справі нумеруються по аркушах.

Перелік документів, які повинні знаходитися в кредитній справі позичальника:

документи, що надаються клієнтом для одержання кредиту;

схема руху кредитних коштів;

копії кредитного договору та додаткових угод до нього (див. Додаток 3);

копії договорів щодо забезпечення кредиту (застави, гарантії, страхування) та інші документи в залежності від виду забезпечення;

висновок представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичної служби;

оцінка фінансового стану позичальника згідно з Методикою оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника при наданні кредиту та щоквартально;

дозволи про надання (пролонгацію) позики (копії рішення кредитного комітету філії, повідомлення про рішення Головного кредитного комітету);

акти перевірки наявності майна, наданого в заставу (на момент видачі кредиту та щомісячно);

акти перевірки цільового використання кредиту;

акти оцінки вартості заставленого майна (з врахуванням змін кон`юнктури ринку);

копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату відсотків, погашення кредиту, виписки з позичкового рахунку, розпорядження, тощо;

копії кореспонденції між банком та позичальником;

письмова документація по кожній зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника;

копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи.

Кредитна справа зберігається в металевій шафі у кредитному підрозділі банку. Оригінали кредитного договору, додаткових угод, договорів по забезпеченню кредиту враховуються на позабалансових рахунках та зберігаються у сховищі банку.

УкрСиббанк пропонує своїм клієнтам-фізичним особам надати такі види кредитів:

.Кредити на товари.

.Кредити на товари в інтернет-магазинах (див. Додаток 4).

.Кредити на купівлю нерухомості.

.Кредити на придбання автомобіля.

.Кредити під заставу нерухомості.

.Кредити під заставу депозиту.

.Овердрафт на платіжну картку.

УкрСиббанк пропонує своїм клієнтам-юридичним особам надати такі види кредитів:

·Кредит на поповнення обігових коштів.

·Кредит на придбання комерційної нерухомості.

·Кредит на придбання обладнання / спецтехніки.

·Кредит на придбання транспортних засобів.

·Кредит під заставу депозиту.

·Овердрафтне кредитування.

Для оформлення кредиту клієнт банку може заповнити заяву як безпосередньо в банку так і через інтернет (див. Додаток 5).

Розділ 6. Розрахунково-касове обслуговування

банк депозитний кредит платіжний

Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків:

Корпоративний бізнес - обслуговування юридичних осіб;

Роздрібний бізнес - обслуговування фізичних осіб;

Фінансово-інституційний бізнес - надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Клієнтам банку пропонується повний спектр послуг з розрахункового та касового обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валютах. Для зручності обслуговування клієнтів створені системи «Телефон- банк» та «Інтернет-банкінг», які дозволяють клієнтові розпоряджатися вільними грошовими коштами без відвідування банку. Окрім цього, ці системи дозволяють банкові обслуговувати клієнтів у різних регіонах.

На сьогодні АТ «УкрСиббанк» здійснює практично усі види розрахунково-касових послуг для фізичних осіб. До цих послуг належать: відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валютах; безготівкові розрахунки; операції з готівковими коштами; надання виписки про стан рахунку клієнта; зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів, у тому числі заробітної плати; проведення конверсійних операцій.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документа, що посвідчує особу фізичної особи (паспорт чи документ, який його замінює); довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Клієнт укладає з банком договір, в якому обумовлюються права та обов'язки сторін.

Головна перевага полягає в тому що при знятті готівки з рахунку комісія банком не утримується. При цьому комісія також не утримується і при зарахуванні на рахунок готівкових коштів.

УкрСиббанк пропонує Вам здійснювати платежі у національній валюті в межах України у касах відділень.

Для відкриття поточного рахунку підприємство надає установі банку такі документи:

. Заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально.

. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

. Картку із зразками підписів осіб.

. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Поточні рахунки банку можуть закриватися за таких умов:

заяви власника рахунку;

рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

на підставах, передбачених угодою про розрахунково-касове обслуговування між установою банку та власником рахунку.

Касові операції банку полягають в тому, що вони здійснюють прийом від клієнтів готівки, її видачу з кас банку, а також організацію обігу готівки між клієнтом і банком.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні поширюється на підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності та їх відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Готівка може бути одержана ними з власних рахунків у межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у грошовому чеку.

Кошти на виплати, пов'язані з оплатою праці та виплатою дивідендів, всі підприємства та індивідуальні підприємці мають одержувати виключно з каси банку. Підприємства, що мають готівкову виручку, зобов'язані здавати її до банку для зарахування на їх рахунки.

Здавання виручки може здійснюватися шляхом:

а) безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до каси банку;

б) інкасації;

в) здачі готівки на підприємство і подальшим переказом її на поточні рахунки підприємств.

Якщо в банку є надлишок готівки, то він з дозволу НБУ може реалізувати її іншому банку. Операція з продажу готівки проходить по коррахунках обох банків у НБУ. В інших випадках надлишок готівки зараховується на коррахунок банку в НБУ.

Розділ 7. Операції з платіжними картками

АТ «УкрСиббанк» є членом міжнародних платіжних систем:

-Master Card International,

-Visa International.

УкрСиббанк надає можливість відкрити будь-яку платіжну карту міжнародних платіжних систем VISA і MASTERCARD, починаючи від найдемократичніших Cirrus/Maestro або Visa Electron та закінчуючи елітними картами класу GOLD та PLATINUM (див. Додаток).

Платіжна картка УкрСиббанку - це пластикова картка, що надає можливість її держателю безготівковим шляхом сплачувати за товари та послуги в торгових точках (магазинах, ресторанах, через Інтернет, тощо), отримувати готівкові кошти у банкоматах та відділеннях банку <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/map/>, а також користуватися цілим рядом додаткових переваг <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/?tab=adv> від УкрСиббанку.

Цілодобова служба клієнтської підтримки АТ «УкрСиббанк» допоможе вирішити питання, які можуть виникнути під час користування карткою, надати інформацію про реальний залишок коштів на рахунку, зарахованих та списаних коштах.

Щоб отримати платіжну карту необхідно усього лише звернутися до будь-якого найближчого відділення УкрСиббанку та заповнити наданий співробітником банку пакет документів при цьому предявивши паспорт або документ, що його замінює; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Згідно з внутрішніми „Правилами здійснення операцій за банківськими картковими (поточними) та депозитними рахунками, відкритими клієнтами в ПАТ „Укрсиббанк розрахунково-касові операції з використанням банківських платіжних карток мають наступні режими:

. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, випускає та надає Держателю Картку та ПІН - конверт до неї, а також забезпечує здійснення розрахунків за Операціями проведеними з використанням Картки, в межах Витратного ліміту.

. Банк може відкрити Держателю Кредитну лінію в сумі, визначеній Договором. В залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія може бути надана з встановленням забезпечення повернення коштів або без нього.

. За письмовою заявою Держателя Банк може надати іншим його довіреним особам право користування коштами, що знаходяться на Рахунку, шляхом випуску Додаткових Карток. У разі отримання Карток таких осіб (Держателів Додаткових Карток) безпосередньо Держателем, який є власником рахунку, Картки вважаються отриманими Держателями Додаткових Карток.

Проведення Операцій з використанням Картки здійснюється наступним чином:

.Держатель особисто або через інших осіб здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, що не суперечать чинному законодавству України;

.При поповненні Рахунку/Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх Банком;

.При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником якого є Держатель - нерезидент, коштів в національній або іноземній валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів;

.При проведенні безготівкових платежів з використанням Картки для здійснення оплати вартості товарів (послуг), Держатель підписує Чек Платіжного терміналу або Сліп, попередньо перевіривши правильність зазначення в ньому суми коштів та дати здійснення операції.

Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті у розмірах, визначених у відповідності до умов Договору та цих Правил.

Банк має право змінити встановлений Договором розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

ПАТ «Укрсиббанк» пропонує своїм клієнтам великий спектр платіжних карток і додаткових послуг до них.

Переваги користування платіжними картками УкрСиббанку:

·можливість сплачувати за товари та послуги у торговельних точках та у мережі Інтернет за допомогою платіжної картки;

·цілодобовий доступ до власних грошей будь-де, за допомогою банкоматів Банку <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/map/>, банків-партнерів <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/> в Україні та поза її межами <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/global_ATM_alliance/>;

·отримання всіх переваг сучасного банківського обслуговування при оформленні пакетної пропозиції All Inclusive. Також, в рамках пакетної пропозиції All Inclusive діють ексклюзивні пропозиції від MasterCard;

·отримання додаткового прибутку у вигляді відсотків на залишок коштів на картковому рахунку;

·можливість без комісії оплачувати послуги мобільного звязку <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/mobile_payments/> за допомогою банкоматів УкрСиббанку;

·можливість переказувати кошти на інші карткові рахунки <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/p2p/> за допомогою банкоматів УкрСиббанку;

·контроль руху коштів на Вашому картковому рахунку за допомогою послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг) (див. Додаток 7);

·отримання знижок у рамках програми «Плюсуй з нами!».

Розділ 8. Відділ валютних операцій та валютного контролю

Під час здійснення валютно-обмінних операцій Відділення ПАТ «УкрСиббанку» керуються: Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002р. № 502, технологічною картою на банківський продукт та послугу Здійснення валютно-обмінних операцій .

Для здійснення операцій купівлі-продажу іноземних валют у касі Відділень у доступному для огляду клієнтами місці розміщується наступна інформація:

-копія наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

-перелік операцій, які здійснює каса відділення;

-повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операцій з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції;

-повідомлення українською та іноземними мовами щодо можливості здійснення фізичними особами - нерезидентами зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою № 377;

-копія/витяг рішення уповноваженого органу Банку про встановлення тарифів комісійної винагороди за операціями, які здійснює каса Відділення, засвідчена підписом керівника Відділення та скріплена печаткою Відділення;

-повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками на території України.

Встановлення курсів валют.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі Відділення встановлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом Банку/філії, копія якого засвідчується підписом керівника Відділення та печаткою Відділення. У наказі про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі Відділення зазначають дату, час, з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні, місцезнаходження каси.

В разі зміни курсів купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного дня наказ про зміну курсів оформляється таким самим чином з обовязковим зазначенням дати та часу з якого діють установлені курси.

Перевірка кас Відділень щодо дотримання порядку здійснення валютно-обмінних операцій працівниками теріторіального управління Національного банку.

Відповідно до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21 вересня 2007р. № 338, каса Відділення підлягає перевірці дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

В разі здійснення перевірки працівники Відділення керуються вимогами Порядку взаємодії працівників установ ПАТ «УкрСиббанк» під час проведення перевірок кас банку (філій, відділень) щодо дотримання порядку здійснення валютно-обмінних операцій, затвердженого рішенням Правління ПАТ «УкрСиббанк» 17.01.08, протокол №368.

Факт здійснення перевірки фіксується в Журналі реєстрації перевірок, відповідно до вимог Порядку ведення Журналу реєстрації перевірок, затвердженого наказом Держкомітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 №18.

Розділ 9. Служба безпеки

У боротьбі за клієнта важливу роль відіграє високий професіоналізм службовців ПАТ «УкрСиббанку» і здатність банку забезпечити зберігання банківської таємниці. Адже клієнт надасть перевагу саме тому банку, в якому запропонують професійне, швидке і вигідне обслуговування.

На підрозділи служби безпеки ПАТ «УкрСиббанку» покладаються такі завдання: організація режимів конфіденційного діловодства, не допуску співробітників і сторонніх осіб до конфіденційної інформації, безпеки проведення ділових нарад і переговорів , зберігання, обліку і знищення носіїв конфіденційної інформації та ін.; виявлення каналів можливого витоку інформації, їхня нейтралізація.

Основні загрози безпеки АБС можна розподілити на такі групи: інформаційні, програмно-математичні, фізичні, радіоелектронні, організаційно-правові.

Установка програмних закладок - це спеціально розроблена і приховано впроваджена в захищену систему програма, яка дає змогу зловмиснику дістати доступ до захищених ресурсів системи.

До законодавчих засобів захисту відносяться законодавчі акти, які регламентують правила використання й обробки інформації обмеженого доступу і встановлюють кримінальну відповідальність за порушення цих правил, а також кожен працівник банку «Укрсиббанк» підписує договір.

Під організаційним розуміється захист інформації шляхом регулювання доступу до всіх ресурсів системи (технічним засобам, системам телекомунікацій та зв`язку, програмним елементам тощо). У автоматизованих системах інформаційного забезпечення повинні бути регламентовані порядок роботи користувачів і персоналу, право доступу до інформації, окремим файлам та базам даних.

Одним із найважливіших видів інформації в банку є гроші в електронному вигляді, тому у фундаменті захисту інформації в автоматизованих банківських системах находиться захист електронного грошового обігу.

Вибір засобів захисту інформації в банківських автоматизованих системах - складна задача, при розв'язанні якої потрібно враховувати різні можливі дії щодо порушення роботи такої системи, вартість реалізації різних засобів захисту і наявність різних зацікавлених сторін. При виборі таких засобів важливо знати, що сучасна наука має в своєму розпорядженні методи, що дозволяють вибрати таку сукупність засобів захисту, яка забезпечить максимізацію міри безпеки інформації при даних витратах або мінімізацію витрат при заданому рівні безпеки інформації.

Висновки

Пройшовши практику в Ужгородському відділені ПАТ «Укрсиббанк», я дійшов наступних висновків.

Під час практики студенти отримують нові знання, уміння і навички, в основному при виконанні конкретних практичних завдань, тому праця студентів на штатних посадах є найбільш доцільною. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота па них відповідає вимогам програми практики.

Виробнича практика для студента - це можливість:

·набути досвід роботи у колективі;

·сформувати та поглибити своє розуміння умов діяльності банківської установи в сучасних умовах розвитку економіки України;

·застосувати набуті знання на практиці;

·стати учасником процесу діяльності банку і удосконалити свої практичні навички і набути певний досвід практичної роботи;

·оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов'язків окремих функціональних підрозділів та фахівців;

·взяти участь у конкурсі на одержання постійної роботи у банку;

·одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час практики для наступного працевлаштування.

Виробнича практика для базового підприємства це можливість:

·якісного і ефективного відбору кадрів з набором професійних і психологічних характеристик, необхідних для зайняття відповідної посади;

·виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами і цінностями банку, його методами управління, корпоративною культурою та діловою етикою;

·оптимізації витрат ресурсів на навчання спеціаліста в процесі роботи;

·підвищення професійного рівня співробітників установи, які працюють наставниками і керівниками практики.

Одним із напрямів розвитку банку є розширення філіальної мережі та максимальне наближення традиційних і новітніх високотехнологічних банківських продуктів з високим рівнем якості до клієнтів.

Серед головних цілей філіальної мережі банку є надання повного спектру банківських послуг і операцій, формування стабільної регіональної клієнтської бази, оптимальна структура активів і пасивів. Наявність філіальної мережі надає додаткову конкурентну перевагу банку - перерозподіл фінансових потоків між регіонами.

Плановими джерелами по зміцненню фінансового стану ПАТ «УкрСиббанку» є:

зростання доходів банку за рахунок (збільшення обсягу прибуткових операцій і доходних активів);

оптимізація витрат банку за рахунок (зниження вартості залучених ресурсів, зростання власних коштів як джерела ресурсів);

мобілізація ресурсів (у тому числі усунення невідповідностей між активними і пасивними операціями);

підвищення рівня менеджменту.

Додаток 1

Правила (договірні умови) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УкрСиббанк»

Сфера застосування Правил

Ці «Правила (договірні умови) розміщення вкладів фізичних осіб АТ «УкрСиббанк» (далі - Правила) є пропозицією до укладення договору банківського вкладу (депозиту) і застосовуються у випадку укладення між АТ «УкрСиббанк» та Вкладником договору банківського вкладу (депозиту).

Правила застосовуються і є невідємною частиною виключно Договору банківського вкладу (депозиту) з Правилами АТ «УкрСиббанк».

Правила не застосовуються для врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк».

Договір, що зазначено вище, іменується в цих Правилах «Договір» і під цим терміном розуміється Договір, укладений з Вкладником з усіма додатками, а також з цими Правилами.

У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні:

«Банк» - АТ «УкрСиббанк»;

«валюта» - національна валюта України або іноземна валюта;

«Вклад» - грошові кошти, що розміщуються Вкладником на Рахунку в Банку згідно з умовами Договору банківського вкладу (депозиту);

«Вкладник» - фізична особа, яка здійснює розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів на Рахунку у Банку на договірних умовах;

«Дата виплати» - дата, в яку Банк повинен виплатити Вкладнику проценти за Вкладом;

«Дата внесення» - дата, в яку Вкладник розміщує грошові кошти на Рахунку;

«Дата повернення» - дата, в яку Банк повинен повернути Вкладнику грошові кошти розміщені на Рахунку;

«Договір» - Договір банківського вкладу (депозиту) з усіма додатками, а також з цими Правилами, які є невідємною частиною Договору у випадку його укладення між Банком та Вкладником;

«законодавство України» - чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України (далі по тексту - НБУ);

«Заява» - документ, що заповнюється Вкладником для повернення суми Вкладу у Дату повернення;

«іноземна валюта» - валюта, що визнається конвертованою Національним банком України, у відповідності до вимог законодавства України;

«національна валюта» - національна валюта України;

«Рахунок» - вкладний рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для розміщення Вкладу;

«Сторона» - Банк або Вкладник окремо;

«Сторони» - Банк та Вкладник разом;

«Фонд» - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до законодавства України.

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору

1.1.За Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника або для нього Вклад та зобов'язується виплачувати Вкладникові таку суму Вкладу та проценти на нього на умовах та в порядку, встановлених Договором.

Вклад, залучений на умовах Договору, не є інвестиційним вкладом в розумінні законодавства України та діючих тарифів Банку.

Залучення Вкладу підтверджується Договором та документами, що засвідчують внесення/перерахування грошової суми (квитанція від заяви на переказ готівки, платіжне доручення, тощо) та які відповідають вимогам законодавства України.

1.2.При надходженні грошових коштів від іншої особи вважається, що Вкладник погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про Рахунок за Вкладом. При цьому, готівкове поповнення Рахунку здійснюється іншою особою відповідно до вимог законодавства України.

.3.У разі внесення коштів у готівковій формі - повернення коштів здійснюється готівкою через касу Банку або у безготівковій формі на рахунок зазначений Вкладником у Заяві.

У разі надходження коштів у безготівковій формі з поточного або іншого рахунку Вкладника, кошти повертаються:

-у безготівковій формі на зазначений Вкладником у Заяві рахунок; або

у готівковій формі через касу Банку з утриманням комісії (із суми безготівкових надходжень) згідно з тарифами Банку.

1.4.Якщо Вклад розміщено в національній валюті, то Банк повертає Вкладникові суму Вкладу і нараховані за ним проценти у валюті Вкладу.

Якщо Вклад розміщено в іноземній валюті, то у разі повернення суми Вкладу та/або виплати нарахованих за ним процентів готівкою через касу, Банк повертає Вкладникові: цілу частину у валюті Вкладу, дробову частину - у національній валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на Дату виплати.

1.5.У разі повернення коштів в безготівковій формі на рахунок згідно з умовами цього Договору сума Вкладу і нараховані за ним проценти повертаються у валюті Вкладу.

Якщо Вклад розміщено в іноземній валюті, то у разі повернення коштів готівкою згідно з умовами цього Договору, за заявою Вкладника Банк може повернути Вкладникові суму Вкладу і нараховані за ним проценти у національній валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на Дату виплати.

1.6.У разі, якщо Вкладник не вимагає повернення строкового Вкладу в Дату повернення, то з цієї Дати дія Договору подовжується на такий самий строк зберігання. В цьому разі датою повернення вважається остання дата строку, на який було подовжено дію Договору.

1.7.За час зберігання та користування коштами Банк нараховує й виплачує Вкладнику проценти на суму Вкладу за ставкою встановленою у Договорі або іншою ставкою згідно з умовами Договору.

1.7.1.У разі подовження строку дії Договору процентна ставка на новий строк встановлюється у розмірі базової процентної ставки по даному виду вкладу, що діє на дату подовження строку дії Договору.

1.7.2.Проценти нараховуються на суму Вкладу, що розміщена на Рахунку від дня, наступного за Датою внесення, до дня, що передує Даті повернення. У разі дострокового розірвання Договору проценти нараховуються до дня, що передує дню розірвання Договору. Проценти нараховуються методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році.

1.8.1.Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладникові зазначеного в Договорі числа кожного місяця, наступного за місяцем внесення Вкладу (Дата виплати).У випадку подовження строку дії Договору згідно з умовами п.1.6. Правил, виплата нарахованих процентів здійснюється через місяць з дати такого подовження та такого ж числа кожного наступного місяця протягом строку дії Договору, якщо інше не передбачено Договором або додатковими угодами до нього.

.8.2.Якщо Дата виплати припадає на святковий, вихідний або неробочий день, виплата процентів проводиться в перший робочий день, наступний за Датою виплати. Проценти, не отримані Вкладником у Дату виплати, можуть бути отримані в будь-який робочий день після Дати виплати протягом строку дії Договору.

1.9.Якщо Вклад розміщено на умовах виплати процентів наприкінці строку, то нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладникові наприкінці строку дії Договору на рахунок зазначений у Договорі або сплачуються готівкою через касу Банку.

.10.Банк повертає Вкладнику кошти, перераховані останнім до Банку без зарахування їх на Рахунок, у разі:

-якщо у термін Дати внесення Вкладник перерахував до Банку грошові кошти в сумі, яка не відповідає розміру суми Вкладу, зазначеному у Договору, або

якщо Вкладник перерахував до Банку грошові кошти незалежно від суми раніше або пізніше Дати внесення.

Кошти, які надійшли до Банку та згідно з умовами цього пункту Правил не можуть бути зараховані на Рахунок, Банк повертає на той самий рахунок, з якого такі кошти були перераховані до Банку, не пізніше наступного робочого дня, що слідує за датою їх перерахування до Банку. У випадку готівкового внесення коштів у вищезазначених випадках, Банк не приймає такі кошти та повідомляє про неможливість зарахування останніх на Рахунок.

2. Умови та порядок обслуговування Вкладу.

2.1.Повернення Вкладу в Дату повернення, зазначену в Договорі, здійснюється на підставі Заяви. Заяву Вкладник подає до Банку у двох примірниках не пізніше Дати повернення. Один примірник Заяви з відміткою Банку про отримання повертається Вкладнику.

2.1.1.У випадку якщо Вкладник бажає повернути Вклад та нараховані проценти через касу Банку, при цьому Вкладник подав Заяву не пізніше Дати повернення, але не звернувся для фактичного отримання Вкладу в Дату повернення, то Договір з цієї дати продовжує свою дію на умовах вкладу на вимогу без нарахування процентів. В такому випадку Вкладник може отримати Вклад та нараховані проценти через касу Банку в тому відділенні, де було розміщено Вклад, в будь-який робочий день Банку.

.1.2.Якщо Вкладник бажає повернути Вклад шляхом перерахування грошових коштів на власний рахунок, то він повинен звернутися до Банку з Заявою не пізніше Дати повернення та зазначити в ній рахунок, на який необхідно перерахувати Вклад та нараховані проценти.

2.2.Повернення Вкладу до настання Дати повернення, зазначеної в Договорі, вважається достроковим поверненням і здійснюється на підставі заяви про дострокове повернення вкладу. Таку заяву Вкладник подає не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати в яку бажає повернути Вклад.

.3.Якщо Дата повернення або дата дострокового повернення Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то виконання Банком своїх зобовязань щодо повернення Вкладу та виплати нарахованих за Вкладом процентів переноситься на наступний за ним перший робочий день Банку без нарахування процентів за додатковий час перебування коштів на Рахунку.

2.4.У випадку зміни або припинення дії продукту на умовах якого розміщено Вклад за Договором, Банк за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії/зміни такого продукту повідомляє Вкладника про таке(у) припинення дії/зміну та про нові умови на яких буде подовжено дію існуючих вкладів шляхом розміщення повідомлень на інформаційних стендах у приміщенні Банку та/або на сайті АТ «УкрСиббанк» www.my.ukrsibbank.com.

У випадку, якщо Вкладник не звернувся до Банку для отримання Вкладу у дату закінчення строку дії Договору, вважається, що Вкладник погодився на подовження строку дії Договору на нових умовах.

2.5.У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Вкладника, за винятком умов п. 2.6. Правил, Банк в день такого дострокового повернення здійснює наступні дії, а саме:

а)виплачує Вкладнику суму процентів, нарахованих з дня, що слідує за датою останнього нарахування процентів, до дня, який передує даті дострокового повернення, шляхом перерахування коштів на рахунок Вкладника у Банку, зазначений у заяві про дострокове повернення вкладу, або через касу Банку, при цьому нарахування таких процентів здійснюється за ставкою, розмір якої визначений в Договорі;

б)при поверненні Вкладу Банк утримує із суми Вкладу зайво виплачену Вкладнику суму процентів за Договором, розмір якої складає:

85 % (вісімдесят пять процентів) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого дострокового повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку строком до 181 (включно) календарного дня;

50 % (п`ятдесят процентів) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого дострокового повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку строком від 182 до 366 (включно) календарних днів;

25 % (двадцять пять процентів) від загальної суми всіх нарахованих та сплачених за Договором процентів на дату такого дострокового повернення, за умови знаходження коштів на Рахунку строком від 367 календарних днів.

Укладаючи Договір, Вкладник дає Банку згоду на вчинення дій, передбачених цим пунктом Договору.

2.6.У разі дострокового розірвання Договору, строк дії якого подовжено згідно з п. 1.6 Правил, зайво виплачена сума процентів розраховується з дня такого подовження. Проценти нараховані до дня подовження строку дії Договору виплачуються Вкладнику без застосування обмежень, зазначених у п. 2.5 Правил.

2.7.Банк має право відмовити Вкладникові в здійсненні фінансової операції у випадку встановлення, що така операція містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та/або в інших випадках, визначених законодавством України.

.8.Банк має право вимагати у Вкладника надання документів і відомостей, необхідних для з'ясування його особистості, суті діяльності, фінансового стану, законності перебування на території України та джерел походження готівкових грошових коштів в іноземній та/або національній валюті згідно з законодавством України. У випадку ненадання Вкладником необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання неправдивих документів чи відомостей про себе, Банк має право відмовити Вкладникові в його обслуговуванні.

2.9.Особливі умови.

2.9.1.Вклад «Персональний план збагачення».

2.9.1.1.Протягом строку дії Договору Вкладник або інша особа зобовязаний(-на) щомісяця поповнювати Рахунок не пізніше числа, що передує числу, аналогічному Даті внесення у кожному наступному місяці.

Після подовження строку дії Договору, згідно з п. 1.6. Правил, поповнення Рахунку здійснюється не пізніше числа, що передує числу, аналогічному даті подовження строку дії Договору у кожному наступному місяці.

.9.1.2.Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на період з 29 по 31 число місяця, то при відсутності такого числа в наступних місяцях, поповнення Рахунку здійснюється не пізніше останнього робочого дня такого місяця.

.9.1.3.Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то поповнення Рахунку здійснюється не пізніше попереднього робочого дня.

.9.1.4.При розміщенні максимально допустимої суми Вкладу або повторному невиконанні умов п.2.9.1.1. процентна ставка не змінюється.

2.9.1.5.Банк повертає Вкладнику кошти, перераховані останнім до Банку без зарахування їх на Рахунок, у випадках зазначених у п. 1.10. Правил, а також, якщо після внесення суми поповнення, сума розміщених коштів перевищить максимально допустиму суму Вкладу, зазначену в Договорі.

2.9.2.Вклад на вимогу «Активні гроші».

2.9.2.1.На Рахунок не здійснюється зарахування виплат пенсійного та соціально-орієнтованого спрямування, передбачених законодавством України.

2.9.2.2.Банк не здійснює за Рахунком розрахункові операції і не приймає платіжні документи Клієнта.

2.9.2.3.Протягом строку дії Договору Вкладник має право знімати з Рахунку грошові кошти, але при цьому Вкладник зобовязаний підтримувати на Рахунку мінімальний залишок коштів зазначений у Договорі.

Якщо Вкладник ініціює зняття коштів з Рахунку у сумі, після зняття якої залишок коштів на такому Рахунку буде меншим за встановлений Договором мінімальний залишок, вважається, що цією дією Вкладник ініціює припинення Договору, внаслідок чого Вкладнику видаються всі кошти, що знаходяться на Рахунку, Договір вважається припиненим, а Рахунок закривається.

Якщо в результаті списання коштів з Рахунку з ініціативи стягувача (зокрема, у випадку списання коштів на виконання рішення суду тощо) залишок коштів на Рахунку Вкладника стає меншим за встановлений Договором мінімальний залишок, але не дорівнює нулю, Договір не вважається припиненим, та Рахунок не закривається; якщо залишок дорівнює нулю, рахунок закривається і Договір вважається припиненим.

2.9.2.4.У випадку відкриття Рахунку в національній валюті, Банк має право нарахувати та сплатити Вкладнику проценти за підвищеною процентною ставкою, якщо Вкладник протягом календарного місяця не знімав грошові кошти з Рахунку.

Нарахування підвищеної процентної ставки здійснюється Банком окремо за кожен повний календарний місяць, протягом якого Вкладник не знімав грошові кошти з Рахунку. При цьому, якщо Договір укладений після першого числа календарного місяця, такий місяць не враховується для розрахунку підвищеної процентної ставки.

Розмір підвищення процентної ставки встановлюється в залежності від кількості календарних місяців, протягом яких Вкладник не знімав грошові кошти з Рахунку і визначається згідно з Графіком підвищення процентної ставки, що розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Банку.

Процентна ставка може підвищуватись кожного календарного місяця, але не більше трьох місяців поспіль. Після закінчення такого трьохмісячного періоду розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначається відповідно до Договору.

Про зміну умов нарахування та розміру підвищення процентної ставки Банк повідомляє Вкладника у порядку, визначеному п. 2.9.2.4.2. Правил.

2.9.2.4.1.Після закінчення кожного трьохмісячного періоду, протягом якого здійснювалось підвищення, розмір процентної ставки знову може бути збільшений у порядку, вказаному в пункті 2.9.2.4. цих Правил. При цьому такий трьохмісячний період може повторюватись необмежену кількість разів.

.9.2.4.2.Підвищення процентної ставки в календарному місяці, в якому було знято грошові кошти з Рахунку, не здійснюється. У такому випадку розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначається відповідно до п.1.2.4. Договору. Подальше підвищення процентної ставки може здійснюватись у загальному порядку з наступного календарного місяця при виконанні Вкладником умов п. 2.9.2.4. Правил.

Про встановлення нових та/або зміну діючих тарифів та/або розміру підвищення процентної ставки, Банк повідомляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на інформаційних стендах у приміщені Банку та/або іншим способом не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати вступу в дію нових тарифів та/або нового розміру підвищення процентної ставки.

2.9.2.5Вкладник, у разі незгоди з новими та/або зміненими розмірами тарифів та/або розміром підвищення процентної ставки зобовязаний письмово повідомити про це Банк не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку дії нових тарифів та/або нового розміру підвищення процентної ставки.

Факт ненадходження такого письмового повідомлення Вкладника про незгоду обслуговуватись на нових умовах на зазначену у Договорі адресу Банку для листування станом на останній робочий день, що передує даті початку дії нових тарифів та/або нового розміру підвищення процентної ставки, є згодою Вкладника на його обслуговування за новими тарифами та/або новим розміром підвищення процентної ставки.

.9.2.6Проценти за вкладом нараховуються в останній робочий день місяця за період з останнього календарного дня попереднього місяця до дня, що передує останньому календарному дню поточного місяця, на суму коштів, що фактично розміщувалися на вкладному рахунку станом на кінець кожного календарного дня місяця. Проценти не нараховуються за день в який проводиться закриття Рахунку та день що передує дню такого закриття. Проценти нараховуються методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році. Нараховані проценти за Договором зараховуються на Рахунок в останній робочий день місяця, а в разі закриття Рахунку - в день такого закриття.

Розділ 3. Обовязки Сторін

3.1.Банк зобов'язується:

3.1.1.Нести повну відповідальність за збереження коштів Вкладника, розміщених згідно з умовами Договору.

.1.2.Прийняти на зберігання від Вкладника або для нього грошові кошти (Вклад) на Рахунок згідно з вимогами законодавства України, умовами Договору та своєчасно здійснювати операції за цим Рахунком.

3.1.3. Проводити нарахування та виплату процентів на умовах визначених Договором з урахуванням вимог податкового законодавства України.

3.1.4.Повернути Вклад відповідно до умов, встановлених Договором.

3.1.5.Зберігати таємницю операцій за Рахунком Вкладника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та цього Договору.

3.2.Вкладник зобов'язується:

3.2.1.Внести кошти на Рахунок у сумі та в строк, визначений умовами Договору.

.2.2.У разі зміни місця проживання письмово повідомити про це Банк у 3-денний строк з моменту зміни місця проживання.

.2.3.У випадку зміни вимог НБУ щодо документів, необхідних для відкриття й проведення операцій за Рахунком, протягом одного місяця надати запитувані Банком документи чи інформацію.

.2.4.Надавати за вимогою Банку в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для з'ясування особистості, суті діяльності і фінансового стану, законності перебування на території України та джерел походження готівкових грошових коштів в іноземній та/або національній валюті згідно з законодавством України.

Розділ 4. Відповідальність Сторін, порядок розгляду спорів.

4.1.У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.

.2.Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у суді.

Розділ 5. Форс-мажор.

5.1.Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, Урядових Постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного й ненормативного характеру НБУ, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, тощо (далі - форс-мажор), але не обмежуються ними. При наявності форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань, за Договором, відсувається відповідно на строк дії цих обставин.

.2.Сторони домовились, що при наявності форс-мажорних обставин, кожна зі Сторін інформує одна одну негайно та не вимагає від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

Розділ 6. Інші умови.

6.1.Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами і діє до фактичної дати отримання Вкладником коштів в Банку, якщо дію Договору не буде припинено згідно з вимогами інших пунктів Договору.

У випадку ненадходження коштів на Рахунок в термін Дати внесення у сумі, визначеній в Договорі, Договір вважається неукладеним та Рахунок закривається.

6.2.Рахунок закривається Банком після повернення коштів Вкладникові чи списання їх з рахунку за інших підстав.

.3.Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та набирають чинності з дати вказаної при їх розміщення в газеті «Голос України» або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.

.4.Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення змін до Правил та/або Правил в новій редакції в газеті «Голос України» або іншому офіційному друкованому виданні, а також на сайті www.my.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку та/або у виписках з Рахунку за 14 (чотирнадцять) календарних днів до набрання чинності відповідних змін.

Укладаючи Договір, Вкладник погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або Договору, який викладено у цьому пункті.

Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Правил, не потребують додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що буде вказана у вищевказаних повідомленнях.

Вкладник, при незгоді зі зміною Правил зобовязаний письмово повідомити про це Банк, для вирішення питання про розірвання Договору і закриття Рахунку.

У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та Вкладниками, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобовязань за Договором між Банком та Вкладником.

6.5.Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.6.Взаємовідносини Сторін, не визначені Договором, регулюються законодавством України.

.7. Уклавши Договір, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Вкладника, відомі Банку та/або третім особам, у звязку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю): необхідну для укладання договорів страхування - до/від/через страхових(і) компаній(ї);

-необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу - до/від/через відповідних фізичних та юридичних осіб;

-необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів;

-необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.

Своїм підписом під Договором Вкладник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті Правил.

.8.Банк інформує Вкладника, про те що Банк входить до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а Вкладник усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Банком стосовно Вкладника може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Вкладником відповідно до вимог законодавства України.

6.9. Банк інформує Вкладника, про те, що Банк є учасником Фонду, та у випадку неможливості одержання Вкладу у відповідності до умов Договору, яка настає з дня призначення ліквідатора Банку, Вкладник може звернутися до Фонду для повернення такого Вкладу згідно з законодавством України.

Додаток 2

Депозит «Активні гроші»

Загальна інформація

Депозит «Активні гроші» - це поєднання можливостей накопичувати, отримувати дохід і водночас вільно користуватись коштами. Унікальність даної пропозиції в тому, що кошти може бути розміщено, на Ваш вибір:

·на поточному рахунку;

·на картковому рахунку.

Переваги депозиту «Активні гроші»:

·Можливість знімати кошти та поповнювати рахунок у будь-який час;

·Можливість поповнювати рахунок у будь-якому відділенні УкрСиббанку чи перерахуванням коштів з поточного рахунку;

·Можливість безкоштовно отримати платіжну картку;

·Мінімальний термін обовязкового зберігання коштів відсутній;

·Термін дії депозиту необмежений.

Умови

Загальні умови розміщення депозиту «Активні гроші» (діють з 22.12.2011 р.)

Українська гривня (UAH)1

Долар США (USD)

Євро (EUR)

Українська гривня (UAH)1

Базова відсоткова ставка7%1Мінімальна сума депозиту10 грн.Сума незнижуваного залишку10 грн.1 - Розміщення депозиту у гривні можливе тільки на поточному рахунку.

Долар США (USD)

Базова відсоткова ставка3%Мінімальна сума вкладу10 USDСума незнижуваного залишку· Відсутня - при розміщенні коштів на картковому рахунку; · 10 USD - при розміщенні коштів на поточному рахунку.

Євро (EUR)

Базова відсоткова ставка1%Мінімальна сума вкладу10 EURСума незнижуваного залишку· Відсутня - при розміщенні коштів на картковому рахунку; · 10 EUR - при розміщенні коштів на поточному рахунку.

Додаткові послуги

Для того, щоб зручно користуватися рахунками, відкритими в УкрСиббанку, Ви можете безкоштовно отримати картку з реквізитами Ваших рахунків. У ній може бути зазначено реквізити одного або одразу декількох рахунків за Вашим бажанням:

·реквізити банку (назва, МФО);

·дані про Ваш рахунок (назва тарифного пакету, вид рахунку, валюта, дата відкриття);

·реквізити банка-посередника та кореспондентський рахунок (для рахунків, відкритих у іноземній валюті).

Картка може бути видана до наступних рахунків:

·поточних;

·депозитних (накопичувальних);

·пенсійних / соціальних карткових рахунків;

·карткових рахунків, відкритих в рамках пакетної пропозиції All Inclusive та зарплатного проекту All Inclusive.

Картку з реквізитами можна отримати у відділенні УкрСиббанку, де відкрито хоча б один з Ваших рахунків. Ви можете отримати її під час оформлення рахунку або у будь-який інший момент пізніше, звернувшись до відділення.

Тарифи

Тарифи на обслуговування депозитних рахунків

Назва послугиРозмір комісії (без ПДВ)Внесення готівки на депозитний рахунок: власником рахунку:безкоштовно третьою особою (не власником рахунку) або довіреною особою1% від суми поповнення. Мінімальна комісія - 5 грн. / 1 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)Виплата коштів з депозитних рахунків через касу Банку: що надійшли готівкою:безкоштовно що надійшли безготівковим шляхом1:1% від суми поповнення Мінімальна комісія - 5 грн. / 1,5 USD / 1 EUR (в залежності від валюти рахунку)Тарифи на додаткові послуги з обслуговування депозитного рахунку:Оформлення довіренності на розпорядження депозитним рахунком50 грн.Оформлення довідок50 грн.

1 - Комісія не стягується при виплаті:- відсотків за депозитними рахунками;- коштів, зарахованих (починаючи з 24.06.2011 р.) з власних карткових рахунків, відкритих в АТ «УкрСиббанк». Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли за допомогою послуги «Постійне доручення» з карткового рахунку «Активні гроші +».- коштів, зарахованих (починаючи з 23.01.2012 р.) з власних поточних рахунків, відкритих в АТ «УкрСиббанк». Увага! Комісія стягується у випадку, якщо кошти надійшли з поточного рахунку пакетної пропозиції All Inclusive, відкритої до 20.03.2011 р. або поточного рахунку, відкритого на умовах тарифних пакетів клієнтів Private Banking.

Документи

Для відкриття депозитного рахунку необхідно звернутись до найближчого відділення УкрСиббанку <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/map/> і мати при собі:

·паспорт (або документ, що його замінює);

·оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН).

Додаток 3

Правила (договірні умови) споживчого кредитування позичальників АТ „ Укрсиббанк

Сфера застосування правил

Ці «Правила (договірні умови) споживчого кредитування Позичальників АТ «УкрСиббанк» (надалі - Правила) є пропозицією до укладення договору споживчого кредитування і застосовуються у випадку укладення між АТ «УкрСиббанк» та Позичальником одного з наведених нижче кредитних договорів.

Правила застосовуються і є невідємною частиною виключно до наступних кредитних договорів АТ «УкрСиббанк»:

Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу (з Правилами);

Договір про надання споживчого кредиту (з Правилами);

Договір про надання споживчого кредиту для сплати страхових платежів (з Правилами).

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», в тому числі до будь-яких інших договорів про надання споживчого кредиту, окрім зазначених вище.

Будь-який договір із наведених вище, іменується в цих Правилах «Договір» і під цим терміном розуміється Договір, укладений з Позичальником з усіма додатками, а також з цими Правилами.

Терміни, що використовуються в правилах

«Банк» - АТ «УкрСиббанк»; в рамках Договору під терміном «Банк» розуміється як кредитор, щодо надання кредитних коштів Позичальнику, так і заставодержатель, щодо прийняття в забезпечення виконання зобов'язань;

«Позичальник» - в рамках Договору розуміється як Позичальник, щодо отримання кредитних коштів, так і Заставодавець щодо надання забезпечення виконання зобов'язань за Договором, за винятком випадків, коли забезпечення надано третьою особою;

«Заставодавець» - особа, яка надає забезпечення виконання зобовязань за Договором (Позичальник або третя особа);

«Сторони» - Банк та Позичальник разом;

«Сторона» - Банк або Позичальник окремо;

«Договір» - Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу (з Правилами) та/або Договір про надання споживчого кредиту (з Правилами) та/або Договір про надання споживчого кредиту для сплати страхових платежів (з Правилами), укладений між Банком та Позичальником, з усіма додатками, а також з цими Правилами, які є невідємною частиною будь-якого з перелічених Договорів у випадку їх укладення між Банком та Позичальником;

«кредит» (споживчий кредит) - надання Банком Позичальнику грошових коштів (кредиту) у розмірі та на умовах встановлених Договором;

«кредитна лінія» - форма надання кредиту, яка передбачає надання кредиту Позичальнику в майбутньому одним траншем або декількома траншами, але в будь-якому випадку в межах встановленого ліміту кредитної лінії та в межах встановленого строку (терміну кредитування), згідно умов Договору. При цьому, у разі повернення раніше наданих коштів (траншів) ліміт кредитної лінії поновлюється, якщо це визначено умовами Договору;

«загальна сума кредиту» - розмір суми кредиту, зазначений в п. 1.2.1 Договору;

«ліміт кредитної лінії» - гранично припустима сума заборгованості Позичальника перед Банком за загальною сумою виданих траншів (без врахування процентів і комісій) у будь-який момент дії Договору у випадку надання кредиту у формі кредитної лінії;

«транш» - розуміється як сума кредиту повністю так і частина суми кредиту, що надається Позичальнику в межах визначеної загальної суми кредиту або ліміту кредитної лінії, під процентну ставку, на строк, в порядку і на умовах, що визначені Договором;

«плата за кредит» - проценти та комісії Банку за Договором;

«база нарахування процентів» - вся сума або частина кредитних коштів, наданих Позичальнику за Договором, на яку Банк нараховує проценти за користування кредитом згідно умов Договору;

«строкова сума основного боргу» - сума кредиту, що надана Позичальнику за Договором і при поверненні Банку або користуванні якою станом на певну дату Позичальником не порушено терміни її погашення згідно умов Договору;

«прострочена сума основного боргу» - сума кредиту, що надана Позичальнику за Договором та станом на певну дату не повернена останнім до Банку у терміни її погашення згідно умов Договору;

«строкові проценти» - проценти за користування кредитом, при сплаті яких не порушено передбачені Договором терміни погашення таких процентів;

«прострочені проценти» - проценти за користування кредитом, що не сплачені у передбачені Договором терміни їх погашення;

«строкові комісії» - комісії, при сплаті яких Позичальником не порушено передбачені Договором терміни їх сплати;

«прострочені комісії» - комісії, при сплаті яких Позичальником порушено передбачені Договором терміни їх сплати;

«ануїтетний платіж» - це сума грошових коштів, що складається з строкових процентів і строкової суми основного боргу і підлягає сплаті на умовах і в строк, встановлені Договором;

«день сплати ануїтетного платежу» - це вказане в Договорі з Позичальником число кожного календарного місяця строку кредитування, протягом якого Позичальник зобовязаний сплатити Банку ануїтетний платіж;

«Застава» - всі види забезпечення зобовязань за кредитом, які надані Позичальником або третіми особами на підставі Договору або окремих договорів забезпечення, зокрема іпотека, застава рухомого майна, порука тощо;

«Предмет застави» - будь-яке майно або майнові права, які передаються в заставу у забезпечення виконання зобовязань Позичальника за Договором;

«адреса Позичальника» - адреса Позичальника для листування, зазначена в Договорі, або інша адреса, яку Позичальник письмово повідомить Банку як нову адресу для листування;

«валюта» - національна валюта України або іноземна валюта;

«національна валюта» - національна валюта України;

«іноземна валюта» - іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України, у відповідності до вимог законодавства України;

«законодавство України» - чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України (далі по тексту - НБУ);

«Період відстрочення» - це послуга по відстроченню погашення суми основного боргу та/або процентів, яка може бути надана Позичальнику Банком згідно умов Договору, що дозволяє відстрочити сплату одного та/або декількох платежів (сум основного боргу та/або процентів). Можливість та порядок надання Періодів відстрочення розглядаються Банком самостійно за клопотанням Позичальника.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору

1.1.Банк зобов'язується надати Позичальнику, а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредитні кошти (кредит) в сумі, встановленій Договором та сплатити плату за кредит в порядку і на умовах, визначених Договором.

Позичальник має право отримати кредит у формі одного траншу або декількох траншів, загальна сума якого(-их) не може перевищувати розміру суми кредиту, зазначеного в Договорі. При цьому, в Договорі встановлюється поновлюють чи не поновлюють загальну суму кредиту надані в її межах транші після їх повернення до Банку згідно умов Договору.

З метою отримання траншу Позичальник надає до Банку письмову заяву (за формою згідно вимог Банку), в якій зазначає бажану суму траншу (в межах загальної суми кредиту) та бажану дату його отримання. Така заява Позичальника, укладена та надана згідно умов Договору, є підставою для видачі Банком траншу Позичальнику.

У разі надання Банком кредиту у швейцарських франках кредит надається Банком тільки шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника, згідно умов Договору.

У випадку надання кредиту шляхом оплати Банком платіжних документів, якщо такий спосіб надання кредиту передбачений Договором, Позичальник, підписуючи Договір, доручає Банку здійснити видачу кредитних коштів шляхом оплати Банком платіжних документів на рахунок отримувача, за реквізитами, вказаними в Договорі або у наданій Позичальником до Банку письмовій заяві. Обравши такий спосіб надання кредиту, Позичальник погоджується з тим, що перерахування Банком коштів за вказаними реквізитами отримувача, є підтвердженням факту надання Банком кредиту Позичальнику і набуття останнім у власність кредитних коштів

1.2.Строк кредитування:

1.2.1.Надання кредиту здійснюється у терміни, встановлені Договором.

1.2.2.Погашення кредиту:

.2.2.1. За умови встановлення в Договорі звичайної схеми погашення кредиту: Позичальник зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі в терміни та розмірах, що встановлені графіком погашення кредиту згідно Додатку №1 до Договору (якщо Сторонами визначено такий графік погашення та укладено Додаток №1 до Договору), якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту відповідно до умов Договору та/або умов відповідної угоди Сторін.

1.2.2.2. За умови встановлення ануїтетної схеми погашення кредиту: Позичальник зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі не пізніше кінцевого терміну остаточного повного погашення кредиту, встановленого Договором, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту відповідно до умов Договору та/або умов відповідної угоди Сторін.

Позичальник зобовязується повертати суму кредиту та сплачувати проценти шляхом сплати ануїтетних платежів у розмірі, встановленому в Договорі в день сплати ануїтетних платежів. Розмір ануїтетного платежу може змінитися у випадку зміни процентної ставки згідно умов цих Правил. Такі зміни не потребують укладення додаткової угоди до Договору.

Розмір останнього ануїтетного платежу може відрізнятися від розміру ануїтетного платежу встановленого згідно умов Договору, і буде складатися із суми фактичної заборгованості за кредитом, що залишилася після сплати Позичальником всіх попередніх ануїтетних платежів.

У разі дострокового часткового погашення кредиту сума грошових коштів сплачених Позичальником, зараховується Банком в рахунок погашення заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу.

Здійснення дострокового часткового погашення кредиту у поточному платіжному періоді не звільняє Позичальника від сплати чергового ануїтетного платежу в установлений Договором день сплати ануїтетного платежу.

.2.2.3. За умови укладення між Сторонами Договору про надання споживчого кредиту для сплати страхових платежів (з Правилами), Позичальник повинен погашати Банку заборгованість за наданим траншем протягом 11 (одинадцяти) календарних місяців, починаючи з місяця, наступного за тим місяцем, в якому надано транш, якщо тільки не застосовується інший термін повернення наданого траншу, встановлений на підставі додаткової угоди Сторін або на підставі умов Договору. При цьому не пізніше останнього дня одинадцятого місяця Позичальник повинен повернути Банку суму всієї заборгованості за наданим траншем, після чого ліміт кредитної лінії, встановлений згідно Договору поновлюється і видача наступного траншу здійснюється після закінчення одинадцятого місяця з дати видачі попереднього траншу.

1.2.2.4. У разі, якщо термін повернення кредиту або день сплати ануїтетного платежу припадає на вихідний, святковий або неробочий день, терміном повернення кредиту та днем сплати ануїтетного платежу вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем.

1.2.3. За умови встановлення схеми погашення кредиту з можливістю застосування Періоду відстрочення, з моменту підписання Договору, але не пізніше, ніж за 7 (сім) місяців до закінчення строку, на який надається кредит, Банк може надати Позичальнику можливість скористатися Періодами відстрочення, за умови відповідності Позичальника вимогам Банку.

Для надання Позичальнику Періоду відстрочення, Позичальник зобовязаний відповідати наступним вимогам:

- відсутність заборгованості/прострочень по сплаті суми основного боргу та/або процентів та/або інших платежів, передбачених Договором;

відсутність заборгованості/прострочень по сплаті платежів за Період відстрочення (якщо такий Період відстрочення вже надавався);

відсутність заборгованості/прострочень по сплаті будь-яких інших заборгованостей перед Банком

платоспроможність, фінансовий стан Позичальника не погіршились;

відсутність негативних змін стосовно Предмету застави;

- відповідність іншим вимогам Банку, що встановлюються процедурами Банку.

Факт надання Банком Періоду відстрочення, термін відстрочення (який не може становити менше 1 (одного) та більше 6 (шести) місяців), порядок погашення відстроченої заборгованості, тощо визначаються Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

Період відстрочення не впливає на кредитний ризик Банку, класифікацію Позичальника, та це не є пониженням класу Позичальника у відповідності з вимогами законодавства України.

1.3.Плата за кредит:

1.3.1. За користування кредитними коштами, процентна ставка встановлюється у розмірі, визначеному в Договорі.

Сторони погоджуються, що згідно з умовами Правил, може бути встановлений інший розмір процентної ставки, при цьому додаткова угода до Договору не укладається.

За користування кредитними коштами понад встановлений Договором термін встановлюється процентна ставка у подвійному розмірі від ставки, що діє для строкової суми основного боргу на дату виникнення такого прострочення. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї простроченої суми основного боргу Позичальника за Договором.

Нарахування процентної ставки у подвійному розмірі на прострочену суму основного боргу починається з дати виникнення прострочення, а саме з наступного дня після дня несплати або не повної сплати платежу встановленого у Договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за встановленою ставкою у подвійному розмірі до моменту погашення такої заборгованості.

1.3.2.Нараховування процентів за Договором, за винятком випадку застосування ануїтетної схеми погашення кредиту, здійснюється щомісяця, в останній робочий день поточного місяця, методом «факт/360» відповідно до вимог чинного законодавства України.

Період нарахування процентів згідно умов Договору починається з дня фактичного надання кредиту, якщо умовами Договору не передбачено іншу дату початку нарахування процентів, а в наступному - з першого календарного дня поточного місяця, і закінчується останнім календарним днем поточного місяця.

При цьому проценти нараховуються на суму кредиту, що фактично надані Банком Позичальнику і які ще не повернуті останнім у власність Банку відповідно до умов Договору.

Для розрахунку процентів день надання та день погашення кредиту вважається одним днем.

.3.3. У випадку, якщо Договором встановлено ануїтетну схему погашення кредиту, нарахування процентів здійснюється в порядку, встановленому цим пунктом, а саме: нарахування процентів за Договором здійснюється щомісяця у два етапи за методом „30/360 відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та чинного законодавства України. Етапи нарахування процентів визначаються як:

·в останній робочий день поточного місяця;

·за період з дня фактичного надання кредиту по останній календарний день місяця включно (в місяць фактичного надання кредиту);

·з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній календарний день місяця включно (в наступні місяці);

·в день сплати ануїтетного платежу - з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню сплати ануїтетного платежу (день сплати ануїтетного платежу в розрахунок не включається).

Проценти нараховуються на суму кредиту, що надана Банком Позичальнику і ще не повернута останнім у власність Банку відповідно до умов Договору.

1.3.4.Строк сплати процентів вказується в Договорі.

У разі повернення до Банку всієї суми кредиту:

·Банк в день сплати всієї суми кредиту здійснює нарахування процентів за його користування протягом календарного місяця (в якому здійснюється повернення всієї суми кредиту), починаючи з першого календарного дня такого місяця по день, що передує даті повернення всієї суми кредиту, а

·Позичальник не пізніше дати повернення всієї суми кредиту зобов`язується сплатити Банку суму таких нарахованих процентів.

1.3.5.Позичальник сплачує Банку комісії на умовах і в розмірах, зазначених у Договорі.

1.4.За Договором встановлено наступну черговість погашення заборгованості Позичальника:

)прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);

)строкові комісії;

)прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);

)строкові проценти;

)прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);

)строкова сума основного боргу;

)штрафні санкції за Договором;

) повне або часткове дострокове погашення кредиту.

1.5.У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-яких грошових зобовязань Позичальника за Договором з порушенням вищевказаної у п.1.4. Правил черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що надійшли в рахунок погашення таких грошових зобов`язань, відповідно до викладеної в п. 1.4. Правил черговості шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок.

1.6. Сукупну вартість кредиту визначає «Графік платежів, визначення сукупної вартості кредиту» (Додаток №2 до Договору). Графік розраховується на дату підписання Договору. У випадку виникнення будь-яких змін, за ініціативою Сторони та/або Сторін, та/або на підставі законодавства України та/або умов Договору, графік може бути змінений шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди. У випадку дострокового (часткового або повного) погашення кредиту за ініціативою Позичальника, а також у випадку зміни розміру процентної ставки, новий графік не розраховується.

2. Умови забезпечення кредиту

2.1. Виконання усіх грошових зобовязань Позичальника в повному обсязі за Договором є забезпеченим. Забезпечення надається на умовах, визначених в Договорі або в окремих договорах забезпечення (іпотеки, застави, поруки тощо). Договором може бути передбачено, що в забезпечення виконання зобовязань надається застава, умови якої визначаються Договором та цими Правилами, без підписання окремого договору забезпечення.

.2.Заставою, окрім усіх грошових зобовязань в повному обсязі Позичальника за Договором, також забезпечуються в повному обсязі вимоги Банку щодо відшкодування:

витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги по зобов'язанням за Договором і зверненням стягнення на Предмет застави;

витрат на утримання і збереження Предмета застави;

збитків, завданих порушенням зобов'язань за Договором;

також забезпечуються зобов'язання згідно умов Договору у разі їх зміни, якщо така зміна обумовлена застосуванням умов Договору.

.3.У випадку невиконання Позичальником умов Договору про надання забезпечення за Договором, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язань за Договором або погіршення його умов (стану забезпечення, умов його зберігання), Банк набуває право вимоги на дострокове повернення кредиту та нарахованої плати за кредит у порядку встановленому Договором.

.4. У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспортний засіб:

.4.1. Забороняється розпорядження Предметом застави - транспортним засобом (наступна застава, передача Предмета застави - транспортного засобу в оренду, найм, позичку, лізинг, інше користування тощо) без попередньої письмової згоди Банку, а також забороняється експлуатація Предмету застави - транспортного засобу з порушенням встановлених правил експлуатації та руху, експлуатація не за призначенням.

2.4.2.Застава розповсюджується на всі приналежності Предмету застави - транспортного засобу та на всі невід'ємні від майна поліпшення, складові частини та внутрішні системи, що існують на момент укладення Договору та виникнуть в майбутньому. Всі зроблені Позичальником в період дії Договору всілякого роду поліпшення, реконструкційні роботи, зміни, доробки тощо автоматично стають предметом Договору - Предметом застави, - і не потребують внесення змін до Договору.

.4.3.Предмет застави - транспортний засіб залишається у володінні та користуванні Позичальника.

Розділ 3. Права та обов`язки Сторін

3.1.Банк має право:

3.1.1.Аналізувати кредитоспроможність Позичальника та інших осіб, що надали забезпечення за Договором, при наявності, поручителів та перевіряти цільове використання кредиту та забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Договором, а також вносити пропозиції щодо подальших відносин з Позичальником.

.1.2.Керуючись чинним законодавством України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України, відмовити Позичальнику в наданні кредиту (частково або в повному обсязі) та/або вимагати від Позичальника надання забезпечення (якщо кредит надавався без забезпечення)/додаткового забезпечення виконання зобовязань за Договором та/або вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї наданої йому суми кредиту згідно вимог Договору та сплати плати за кредит, змінивши при цьому терміни повернення кредиту та плати за кредит в сторону зменшення в порядку, визначеному розділом 6 цих Правил, у разі:

·виявлення нецільового використання траншу; та/або

·порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов`язань за Договором строком більше ніж на 30 календарних днів; та/або

·порушення Позичальником та/або третьою особою, що надала забезпечення будь-яких умов укладеного з Банком договору щодо надання забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Договором; та/або

·вчинення без письмової згоди Банку дій щодо Предмету застави, якщо такі дії здійснюються всупереч вимогам та/або обмеженням, встановленим Договором та/або договором, згідно з яким надано забезпечення; та/або

·втрати забезпечення/Предмету застави або зменшення його вартості; та/або

·невиконання Позичальником умов Договору; та/або

·настання будь-якої події, що може погіршити фінансовий стан Позичальника та/або свідчить про його погіршення та/або може вплинути на його здатність або бажання виконувати власні зобовязання за Договором, зокрема, у випадку:

-невиконання або прострочення виконання грошових зобовязань Позичальника, передбачених Договором та/або будь-якими іншими угодами, що укладені або будуть укладені в майбутньому між Банком та Позичальником; та/або

-порушення кримінальної справи проти Позичальника; та/або

довгострокового погіршення стану здоровя Позичальника; та/або

інвалідності Позичальника; та/або

зміни джерела надходження доходів у Позичальника (в тому числі зміни, з часу підписання Договору, Позичальником основного місця роботи, як основного джерела отримання доходів) - в рамках даного пункту, за умови настання цієї події, Банк має право вимагати від Позичальника надання забезпечення (якщо кредит надавався без забезпечення) або додаткового забезпечення виконання зобовязань за Договором.

Банк також має право відмовити Позичальнику у наданні траншу у випадку прийняття відповідних актів законодавства, рішень Національного банку України або інших органів державної влади, якими забороняється або обмежується кредитування.

3.1.3.У випадку непогашення кредиту та/або процентів у терміни, передбачені Договором, Банк, відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», має право видавати наказ про примусову оплату боргу за Договором.

.1.4.Перевіряти стан Предмету застави, для чого направляти своїх представників для проведення його огляду, документальної і фактичної перевірки відповідно до законодавства України.

.1.5.При порушенні Позичальником умов Договору щодо зберігання та належного використання Предмету застави, Банк вправі шляхом накладання на Предмет застави (склади та приміщення, де знаходиться Предмет застави) своїх знаків і печаток та складання відповідного акту призупинити операції з ним до виправлення порушень.

.1.6. Користуватися іншими правами, які обумовлені положеннями Договору та договорів забезпечення, а також наданими законодавством України.

3.2.Позичальник має право:

3.2.1.Ставити перед Банком питання щодо перенесення термінів погашення заборгованості за Договором у випадку виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника обставин.

.2.2.Достроково повністю або частково погашати кредит за Договором, попередивши про це Банк не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) календарних днів до дати дострокового погашення, якщо інше не передбачено Договором.

.2.3.Замінити Предмет застави за попередньою письмовою згодою Банку.

3.2.4.Порушувати перед Банком питання про надання письмової згоди на продаж та/або передачу третім особам Предмету застави за умови переведення на покупця суми заборгованості, що виникла із зобов'язання, забезпеченого заставою та/або передачі покупцем в забезпечення зобовязань за Договором Предмету застави.

.2.5.Позичальник має право користуватись Предметом застави, використовувати його за цільовим призначенням, не порушуючи умов Договору, умов Закону України «Про заставу» та інших актів законодавства України.

3.3.Банк зобов'язується:

3.3.1.Належним чином виконувати свої зобов`язання за Договором.

3.4.Позичальник зобов'язується:

3.4.1.Використовувати кредит на зазначені у Договорі цілі, а також повернути суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на рахунок Банку в порядку, строки, на умовах, передбачених Договором та на рахунки, вказані в Договорі.

Кредит вважається повернутим в момент зарахування грошової суми в повному обсязі на зазначений у Договорі рахунок Банку для повернення кредиту.

3.4.2.Протягом строку дії Договору:

·за вимогою Банку надавати матеріали щодо видачі кредиту, перевірки забезпечення кредиту, контролю за його цільовим використанням та погашенням;

·письмово повідомити Банк про зміну будь-яких даних щодо особи Позичальника, а саме: паспортних даних, фактичної адреси проживання, адреси для листування, даних щодо місця реєстрації, номеру робочого, домашнього телефону, місця роботи; та повідомити Банк про виникнення будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на виконання Позичальником зобовязань за Договором, в триденний строк з моменту виникнення таких змін і в цей же строк надати до Банку відповідні документи, що підтверджують такі зміни;

·допускати співробітників Банку для проведення перевірок з питань цільового використання кредиту, а у разі несвоєчасних виплат за Договором - з питань фінансового стану Позичальника, аналізу його платоспроможності;

·не передавати без попередньої письмової згоди Банку в заставу майно, що є Предметом застави, згідно умов Договору, що забезпечує виконання зобовязань Позичальника за Договором, за зобовязаннями перед іншими кредиторами;

·не надавати поруки щодо забезпечення зобовязань інших юридичних та фізичних осіб без попередньої письмової згоди Банку;

·належним чином виконувати умови Договору та вимоги Банку, щодо реалізації останнім своїх прав.

3.4.3.Достроково повернути Банку всю суму кредиту та повністю сплатити плату за кредит у разі застосування Банком права вимоги дострокового повернення кредиту в порядку, визначеному розділом 6 Правил.

.4.4.Протягом строку дії Договору:

а)після спливу кожного року дії Договору Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний надати Банку офіційні документи, що підтверджують отримання Позичальником доходів за останні шість місяців;

б)у разі порушення термінів повернення кредиту та/або термінів сплати процентів та/або комісій Позичальник зобов`язується не пізніше першого числа місяця, наступного за тим, в якому виникло таке прострочення виконання зобов`язань Позичальника, надати Банку офіційні документи, що підтверджують отримання Позичальником доходів.

.4.5.Не пізніше дати укладення Договору, за яким у заставу передається майно з метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Договором, застрахувати за власний рахунок Предмет застави на користь Банку в письмово узгодженій з Банком страховій компанії на строк не менше одного календарного року.

Позичальник також зобов`язується не пізніше дати закінчення договору страхування майна - Предмету застави здійснювати подальше щорічне страхування Предмету застави на користь Банку в письмово узгодженій з Банком страховій компанії строком не менше, ніж на один календарний рік, при цьому:

·такий договір страхування Предмету застави має набрати чинності не пізніше дати припинення строку дії попереднього договору страхування Предмету застави, з метою забезпечення безперервного, протягом строку дії Договору, страхового захисту за договором страхування Предмету застави;

·загальний строк страхування Предмету застави, в будь-якому випадку, повинен дорівнювати строку кредитування (визначеному Договором), що збільшений не менше ніж на 90 (дев`яносто) календарних днів.

Договір страхування Предмету застави має передбачати:

·страхування Предмету застави від настання таких страхових ризиків: на випадок пошкодження, втрати або знищення майна; та

·виплату суми страхового відшкодування в розмірі не менше суми заборгованості Позичальника за Договором.

3.4.6.Сплачувати платежі на користь третіх осіб в порядку та на умовах, визначених законодавством України, зокрема «Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», в частині оплати нотаріальних дій, Законом України «Про страхування» в частині оплати страхових платежів при укладенні угод страхування, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в частині оплати послуг субєктів оціночної діяльності, Декретом Кабінету Міністрів «Про Державне мито» в частині сплати державного мита, тощо.

3.4.7. У випадку, якщо Предметом застави є транспортний засіб і при його реєстрації Позичальник отримав Тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, Позичальник зобов'язаний укласти протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, але не пізніше 3 (трьох) місяців з дати отримання кредиту (підписання Договору), додаткову угоду до Договору, щодо зазначення в Договорі реквізитів Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

3.4.8. У випадку, якщо Предметом застави є транспортний засіб і до його передачі в заставу він не був зареєстрований в МРЕВ ДАЇ, Позичальник зобовязаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання кредиту зареєструвати Предмет застави в МРЕВ ДАІ та надати до Банку підтверджуючі документи, а саме Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також укласти додаткову угоду до Договору, щодо зазначення в Договорі реквізитів Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

3.4.9.У разі прийняття Банком рішення про надання Позичальнику Періоду відстрочення, Позичальник зобовязаний здійснити:

- погашення відстроченої заборгованості по процентах в порядку передбаченому в додатковій угоді до Договору, згідно якої надається Період відстрочення;

погашення відстроченої суми основного боргу у відповідності з Графіком погашення кредиту, що буде невідємною частиною Додаткової угоди, якою надається Період відстрочення.

3.4.10. Належним чином виконувати всі інші свої зобовязання, що обумовлені положеннями Договору та договорів забезпечення, а також законодавством України.

Розділ 4. Відповідальність Сторін

4.1.За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов'язань, передбачених Договором, зокрема, термінів повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/або комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити Банку пеню в наступних розмірах, а саме:

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, якщо сума такої заборгованості виражена у гривні;

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від гривневого еквіваленту суми простроченого платежу, сума якого (еквіваленту) розраховується за офіційним обмінним курсом НБУ гривні до валюти заборгованості станом на дату нарахування такої пені, якщо сума такої заборгованості виражена у іноземній валюті.

Встановлена цим пунктом пеня нараховується в наступному порядку:

пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення заборгованості, але в будь-якому випадку такий розмір пені не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування.

пеня нараховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення заборгованості, і розраховується за методом факт/365, але в будь-якому випадку такий розмір пені не може перевищувати розмір, встановлений чинним законодавством України на момент її нарахування.

При цьому Банк може використати таке право на застосування пені, починаючи з 32 (тридцять другого) календарного дня від дати порушення Позичальником терміну виконання свого грошового зобов'язання, передбаченого Договором.

Позичальник повинен сплатити пеню за Договором за першою вимогою Банку.

4.2. Позичальник, який використовує наданий Банком кредит за не цільовим призначенням, сплачує Банку штраф у розмірі 5 процентів від суми не цільового використання. Такий штраф підлягає сплаті у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу.

4.3. Відповідно до вимог законодавства України, зокрема, ст. 611 Цивільного кодексу України Позичальник, який порушив будь-яке із своїх зобов`язань, що передбачені пунктом 3.4.2. Правил, зобовязаний сплатити Банку неустойку за таке порушення у розмірі 500 (п`ятсот) гривень.

4.4. За порушення передбачених Договором умов надання кредиту Банк несе відповідальність згідно з законодавством України та Договором.

Розділ 5. Порядок зміни процентної ставки

5.1.Процентна ставка за Договором може бути змінена у разі настання будь-якої із наступних обставин:

а)порушення Позичальником кредитної дисципліни (зокрема, неналежного виконання умов Договору), та/або порушення Позичальником та/або Заставодавцем умов будь-якого договору забезпечення виконання зобовязань Позичальника перед Банком за Договором; та/або

б)погіршення фінансового стану Позичальника, документально підтвердженого в результаті щорічного моніторингу, що проводиться Банком відповідно до внутрішніх нормативних документів на підставі довідки про доходи тощо, а також даних щодо дотримання Позичальником кредитної дисципліни (зокрема, своєчасного погашення заборгованості та/або виконання інших зобовязань Позичальника за Договором); та/або

в)здійснення поточних коливань процентних ставок за вкладами та/або кредитами, або зміни у грошово-кредитній політиці НБУ (наприклад, девальвація курсу гривні до курсу долара США більше ніж на 5% у порівнянні з курсом гривні до долара США, установленого НБУ на дату укладення Договору чи останнього перегляду процентної ставки; підвищення ставки за кредитами банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ); та/або підвищення ставки не менше ніж на 3 (три) відсоткових пункти за бланковими кредитами «Овернайт» НБУ з дати укладення Договору чи останнього перегляду процентної ставки; та/або

г)зміни джерела надходження доходів у Позичальника (в тому числі зміни, з часу підписання Договору, Позичальником основного місця роботи, як основного джерела отримання доходів); та/або

ґ)порушення вимог п. 3.4.5. Правил щодо страхування Предмету застави; та/або

д)прострочення виконання грошових зобовязань Позичальника за Договором;

е)усунення порушень, вказаних в підпунктах «а» та/або «ґ» та/або «д» цього пункту, або зменшення негативного впливу чинників, перелічених у підпунктах «б» та/або «в» цього пункту, або за результатами розгляду Банком клопотання Позичальника.

У разі настання будь-якої із обставин, вказаних в цьому пункті вище, процентна ставка за Договором може бути змінена в наступному порядку, а саме:

·Банк протягом 7 (семи) календарних днів з дати зміни розміру процентної ставки повідомляє Позичальника про встановлення нової процентної ставки, із зазначенням її розміру та дати початку дії такої ставки, шляхом направлення поштою відповідного рекомендованого листа (далі - Повідомлення Банку) за адресою Позичальника;

·такий новий розмір процентної ставки за Договором починає застосовуватись з дати прийняття Банком відповідного рішення, що вказується у Повідомленні Банку, без укладення Сторонами відповідної додаткової угоди про внесення змін до Договору.

5.2.У випадках настання обставин:

- передбачених підпунктами «а» (за винятком випадків порушення Позичальником умов Договору щодо своєчасного виконання грошових зобовязань за Договором, а також порушення п. 3.4.5 Правил), та/або «б» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за користування кредитними коштами може бути встановлено в розмірі не більше подвійної процентної ставки, що діє на момент підвищення розміру процентної ставки за Договором;

передбачених підпунктами «в» та/або «ґ» та/або «д» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за Договором може бути збільшено не більше ніж на 10 (десять) % для кредитів у національній валюті та не більше ніж на 5 (пять) % для кредитів в іноземній валюті, від діючого на момент підвищення розміру процентної ставки за Договором;

передбачених підпунктом «г» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за користування кредитними коштами може бути збільшено до рівня ставки, що діє на момент підвищення базової процентної ставки Банку за відповідною програмою кредитування;

передбачених підпунктом «е» пункту 5.1. Правил - процентну ставку за користування кредитними коштами може бути зменшено до розміру, що визначається Банком.

Розділ 6. Порядок дострокового повернення кредиту за вимогою Банку

6.1.У випадку настання будь-якої з подій, вказаних у пункті 3.1.2. Правил, Банк має право:

6.1.1відмовити Позичальнику в наданні траншу; та/або

.1.2.визнати термін повернення кредиту таким, що настав, та вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми кредиту та повної сплати плати за кредит, змінивши при цьому терміни повернення кредиту та плати за кредит в сторону зменшення.

6.2.У разі застосування Банком права, передбаченого пунктом 6.1.2. Правил, порядок дострокового повернення всієї суми кредиту та дострокової сплати плати за кредит є наступним, а саме:

·Банк повідомляє Позичальника про встановлення нового (дострокового) терміну повернення всієї суми кредиту та сплати плати за користування таким кредитом за Договором шляхом направлення відповідної письмової вимоги поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або курєром за адресою Позичальника;

·терміни дострокового повернення кредиту та сплати плати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за кредит - обовязковими до повернення і сплати в повному обсязі Банку з 32 (тридцять другого) календарного дня з дати одержання Позичальником повідомлення Банку про дострокове повернення кредиту за умови, що:

а)Банк направив за адресою Позичальника повідомлення про порушення зобов`язань Позичальника за Договором та про дострокове повернення кредиту і плати за кредит, а

б)Позичальник не усунув зазначених Банком порушень зобов`язань Позичальника за Договором протягом 31 (тридцяти одного) календарного дня з дати одержання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку;

·терміни дострокового повернення кредиту та сплати плати за кредит вважаються такими, що настали, а кредит і плата за кредит - обовязковими до повернення і сплати в повному обсязі Банку - з 41 (сорок першого) календарного дня з дати відправлення Банком Позичальнику повідомлення про дострокове повернення кредиту та плати за кредит, а у випадку неотримання Позичальником вищевказаного повідомлення Банку внаслідок зміни Позичальником адреси (без попереднього про це письмового повідомлення Банку) або з інших підстав - протягом 40 (сорока) календарних днів з дати направлення Банком Позичальнику повідомлення про дострокове повернення кредиту та плати за кредит;

·не пізніше дати дострокового повернення кредиту та сплати плати за кредит Позичальник зобов`язується виконати в повному обсязі й інші власні грошові зобов`язання, передбачені Договором;

·в разі порушення Позичальником нового (дострокового) терміну повернення всієї наданої ним суми кредиту та/або сплати плати за кредит за Договором, вважається, що такий Позичальник користується кредитом понад строк, встановлений Договором, при цьому, починаючи з наступного робочого дня, сума такого кредиту вважається простроченою сумою основного боргу, а сума плати за кредит - відповідно простроченими процентами та/або простроченими комісіями.

Розділ 7. Гарантії Сторін

7.1.Підписанням Договору Банк підтверджує:

-що має всі необхідні ліцензії і дозволи НБУ, необхідні для видачі та обслуговування кредиту за Договором;

що Договір підписаний з боку Банку уповноваженою на те особою і підписання Договору не є перевищенням її повноважень.

7.2.Підписанням Договору Позичальник підтверджує:

-що він володіє всіма необхідними документами, що необхідні для укладення Договору, та має здатність виконувати його умови;

що він не обмежений в дієздатності, а при укладенні Договору не вимагається згоди будь-якої третьої особи;

що Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для Позичальника;

що на день підписання Договору відсутні будь-які перешкоди для його виконання, та будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно вплинути на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника;

що надані Позичальником у Банк документи для розгляду питання про кредитування та інші документи, пов'язані з обслуговуванням кредиту, не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

що повністю розуміє та вважає справедливими щодо себе всі умови Договору, свої права та обовязки за Договором і погоджується з ними;

що усвідомлює можливість виникнення курсових різниць (коливань) валюти кредиту при отриманні кредитних коштів та їх використанні за цільовим призначенням згідно умов Договору, внаслідок чого може виникнути потреба у доплаті ним за рахунок власних коштів повної вартості продукції (товару/робіт/послуг), яку він придбаває за рахунок кредитних коштів Банку і погоджується з цим.

Розділ 8. Звернення стягнення

8.1.У випадку, якщо згідно умов Договору, в заставу передано транспортний засіб, звернення стягнення на Предмет застави здійснюється Банком:

у випадках невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов'язань за Договором; та/або

у випадку настання будь-якої із обставин, передбачених п. 3.1.2. цих Правил.

.2.Звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб здійснюється:

-або на підставі рішення суду;

або шляхом застосування позасудових засобів звернення стягнення.

При цьому Банк самостійно, на власний розсуд, встановлює черговість звернення стягнення на Предмет застави та/або на будь-яке інше майно і кошти Позичальника, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому законодавством України, або приймає рішення стягнути суму заборгованості на загальних підставах незалежно від наявності Предмету застави.

8.3.Звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб можливе в позасудовому порядку.

У разі застосування позасудових засобів звернення стягнення у випадках, зазначених в п.8.1. цих Правил, Банк надсилає Позичальнику повідомлення відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

8.4.У разі невиконання Позичальником вимог, зазначених в повідомлені, про яке йдеться в п.8.3. цих Правил, Банк здійснює звернення стягнення у порядку, передбаченому Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

.5.При зверненні стягнення в позасудовому порядку, Банк має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на Предмет застави - транспортний засіб:

-передача Предмету застави - транспортного засобу у власність Банку в рахунок виконання забезпеченого заставою зобов'язання в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

-продаж Банком Предмету застави - транспортного засобу шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах, в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

.6.Звернення стягнення за рішенням суду здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.7.Позичальник, у будь-який час, до реалізації Предмету застави - транспортного засобу має право припинити звернення на нього стягнення виконанням порушених зобов'язань передбачених Договором.

.8. Звернення стягнення на інші Предмети застави здійснюється в порядку передбаченому законодавством та відповідними договорами забезпечення.

Розділ 9. Договірне списання

9.1. Позичальник, для погашення своїх грошових зобовязань, які виникають з Договору, доручає Банку здійснювати договірне списання коштів на користь Банку в порядку, у строки та у сумах, що визначені у Договорі, зі своїх поточних рахунків в національній/іноземній валюті, відкритих в Банку, а саме, з рахунку/рахунків зазначених в Договорі - для погашення строкової та простроченої заборгованості за Договором та з будь-яких інших рахунків Позичальника в Банку, в тому числі з тих, що будуть відкриті в Банку в майбутньому, - для погашення простроченої заборгованості за Договором.

9.2.Позичальник доручає Банку здійснювати на користь Банку договірне списання коштів Позичальника:

- у сумі та валюті фактичної заборгованості Позичальника за Договором,

- у сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті фактичної заборгованості Позичальника за Договором і витрат Банку (комісій, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування тощо), які повязані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) та/або її обміном на Міжнародному валютному ринку (далі - МВР). Списання коштів здійснюється за комерційним курсом, встановленим Банком для цього типу операцій. На здійснення Банком таких дій Позичальник надав згоду шляхом підписання Договору. Комерційний курс встановлюється відповідним розпорядженням по Банку.

9.3. У випадку, якщо валюта коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в Банку, не співпадає з валютою фактичної заборгованості Позичальника за Договором, для погашення такої заборгованості Позичальник доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Позичальника купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ та/або її обмін на МВР у сумі, необхідній для погашення такої заборгованості Позичальника, за комерційним курсом Банку, що встановлений для цього типу операцій, з обов`язковим зарахуванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти, на поточний рахунок Позичальника за відповідною валютою, та сплатити, в разі необхідності, від імені та за рахунок Позичальника збір до Пенсійного фонду України в розмірі, встановленому діючим законодавством.

.4. Договірне списання коштів для погашення простроченої заборгованості за Договором здійснюється з дати прострочення виконання будь-якого грошового зобов`язання за Договором.

.5. Договірне списання коштів для погашення строкової заборгованості, здійснюється одночасно з початком останнього операційного дня строку для погашення строкових зобовязань, передбаченого Договором. При цьому, таке договірне списання не здійснюється в перший робочий день місяця, а заборгованість Позичальника, строк сплати якої припадає на перший робочий день місяця, буде списана наступного робочого дня як строкова.

При цьому, у разі, коли останній день строку для погашення заборгованості за основною сумою кредиту, настає раніше останнього дня, встановленого для сплати строкових процентів, договірне списання строкових процентів здійснюється в день погашення основного боргу з урахуванням черговості погашення заборгованостей, встановленої Договором.

.6. У разі самостійного погашення Позичальником заборгованості за кредитом після здійснення Банком договірного списання коштів з рахунків Позичальника, кошти останнього спрямовуються на погашення основної заборгованості, що залишилась за Договором.

.7. У випадку, якщо день договірного списання коштів припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем договірного списання коштів вважається перший робочий день, що слідує за таким вихідним, святковим або неробочим днем. Банк не здійснює договірне списання з поточних рахунків Позичальника в перший робочий день кожного місяця.

.8. Банк здійснює договірне списання коштів з рахунків Позичальника та їх перерахування на користь Банку, з урахуванням вимог діючого законодавства щодо безготівкових розрахунків в національній/іноземній валюті та переказу коштів в Україні.

.9. Банк, здійснюючи договірне списання коштів з рахунків Позичальника оформляє меморіальний ордер, у реквізиті Призначення платежу якого зазначає інформацію про платіж, номер та дату договору, за яким передбачено можливість договірного списання.

Розділ 10. Інші умови

10.1.Банк самостійно веде облік і здійснює розрахунки заборгованості Позичальника відповідно до вимог законодавства України та умов Договору. У разі наявності спору між Сторонами, в якості письмових доказів невиконання зобов'язань Позичальником, що мають пріоритетне значення, приймаються виписки про стан рахунків, первинні документи (платіжні доручення Позичальника), дані балансу, надані Банком тощо, якщо Позичальник не доведе недійсність наданих Банком документів або не надасть інших доказів виконання своїх зобов'язань за Договором.

10.2. Сторони домовились про наступний порядок підписання Договору:

при підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін можуть використовуватися на розсуд Сторони як власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони так і факсимільне відтворення підпису, при цьому в розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» використовується лише власноручний підпис, який у випадку використання факсимільного відтворення підпису на інших сторінках Договору вважається зразком аналога власноручного підпису. При цьому, особа, яка здійснила власноручний підпис повинна співпадати з особою, підпис якої відтворюється. Для підписання Додаткових угод до Договору використовується лише власноручний підпис;

- після укладення Договору/Додаткової угоди до Договору, кожна із Сторін зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу, на якій викладено умови Договору/Додаткової угоди до Договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної Сторони та скріплення підпису печаткою Сторони, якщо Стороною є юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має печатку. При цьому, допускається здійснення такого візування Стороною лише на аркушах екземпляру Договору/Додаткової угоди до Договору, який передається іншій Стороні, а також допускається не візування аркушу, на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до Договору. Сторони домовились, що ці Правила не підлягають візуванню.

10.3. Договором та/або додатковими угодами до Договору можуть бути скасовані або змінені будь-які умови цих Правил, а також введені інші умови. За наявності протиріччя між умовами Договору та Правил, Правила мають нижчий пріоритет.

10.4.Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, у звязку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю):

-яка відповідно до законодавства України входить до складу кредитної історії - до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України;

-необхідну для укладення договорів страхування - до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

-необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором - до/від/через відповідних фізичних та юридичних осіб;

необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів;

- необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.

Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодавства України.

Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговування заборгованості за кредитом, строки здійснення чергових платежів, надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що містить банківську таємницю щодо Позичальника, шляхом надсилання SMS-повідомлень на телефонний номер Позичальника, наданий останнім до Банку, або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства.

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті Правил.

10.5. Банк інформує Позичальника, про те що Банк входить до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а Позичальник усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Банком стосовно Позичальника може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group (Франція). При цьому за будь-яке несанкціоноване розголошення такої інформації з боку BNP Paribas Group (Франція) Банк несе відповідальність перед Позичальником відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.6.Позичальник, уклавши Договір, надає Банку згоду/право:

·передавати права та обовязки Банку за Договором третій особі без отримання на це додаткової згоди Позичальника;

·вилучати у Позичальника продукцію (придбану Позичальником за рахунок кредитних коштів, отриманих від Банку) без отримання на це додаткової згоди Позичальника та відповідного судового рішення в разі пред`явлення Банком у позасудовому порядку або в порядку досудового провадження вимог щодо виконання зобов`язань Позичальника за Договором;

·звертатись за інформацією щодо фінансового становища Позичальника до третіх осіб, які повязані з Позичальником сімейними, особистими, діловими, професійними або іншими відносинами.

10.7. Підписанням Договору Позичальник підтверджує, що на дату укладення Договору є клієнтом Банку і ознайомлений з усіма Тарифами по розрахунково-касовому обслуговуванню та Тарифами Банку, що викладені у Додатку № 3 до Договору, а також що він отримав екземпляри всіх додатків до Договору.

10.8.Банк підтверджує, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

10.9. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення або отримання повідомлення. Сторони погодили, що адреса Банку для листування, зазначена в Договорі, вважається місцем виконання Сторонами своїх зобовязань за Договором.

10.10.Строк дії Договору встановлюється з дати його укладення (дати підписання Договору Сторонами) до повного повернення Банку всієї суми кредиту за Договором та повного погашення плати за кредит і неустойки, у разі її нарахування.

10.11. Спірні питання за Договором розглядаються відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

10.12. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.

Ці Правила, після підписання між Банком та Позичальником Договору, стають невідємною частиною Договору та разом з Договором встановлюють договірні умови кредитування Банком Позичальника.

Правила є загальнодоступними, розміщуються на сайті Банку www.ukrsibbank.com, а також на дошках обяв у відділеннях Банку, та надруковані в газеті «Голос України». Ці Правила не підлягають додатковому підписанню та/або візуванню Сторонами, екземпляр Правил видається Позичальнику за його вимогою, при цьому цей екземпляр не підписується Сторонами. Підписуючи Договір, Позичальник підтверджує, що до його підписання він ознайомився зі змістом цих Правил, повністю їх розуміє та погоджується з їх умовами. Правила розроблені на невизначений строк та набирають чинності з моменту їх опублікування в газеті „ Голос України .

10.13.Внесення змін до Договору здійснюється відповідно до законодавства України, якщо умовами Договору не передбачено інший порядок.

10.14.Правила можуть бути скасовані або до них можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом опублікування в газеті „ Голос України та розміщення на офіційному сайті Банку www.ukrsibbank.com та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку або інших доступних для ознайомлення місцях повідомлення про скасування або відповідних змін до Правил або Правил, викладених в новій редакції. Таке скасування Правил або такі зміни набувають чинності через 14 (чотирнадцять) днів з дати їх публікації в газеті «Голос України». Правила зі змінами, які набули чинності, стають невідємною частиною Договору, підписаного між Банком та Позичальником.

.15.У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та Позичальниками, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобовязань за Договором між Банком та Позичальником.

Додаток 4

Кредит на товари в інтернет-магазинах

Загальна інформація

Увага!

До 31.03.2012 р. скористайтеся спеціальними умовами кредитування на товари в інтернет-магазинах. Розширюйте власні можливості!

Зелений кредит від УкрСиббанку - це можливість придбати потрібний Вам товар у будь-який момент без попереднього накопичення необхідної суми. Зелений кредит стає ще ближчим до Вас та пропонує вигідні умови кредитування для купівлі товарів в інтернет-магазинах! Ви можете отримати Зелений кредит на товари в наступних інтернет-магазинах:

Супермаркети: техніка, товари для дому

Техніка та електроніка

Меблі

Товари для автомобілів

Товари для будівництва та ремонту

Супермаркети: техніка, товари для дому

·«АЛЛО»

·Rozetka.ua

·BT.kiev.ua

·«Техностар»

·SuperComp

·«Розница»

·044.com.ua

·BOSCH

Техніка та електроніка

·«АЛЛО»

·Repka.UA

·«Цифра»

·NOVATEK

·Matrix.ua

·Bond.dn.ua

·«Бомба»

·«МЕГАОПТком»

Меблі

·«Мебель Стиль»

·ABV.com.ua

·«Обстановка»

·«Омеблі»

Товари для автомобілів

·«Арнаж»

·Luxshina

·Prostoshina

·GUMAmarket

·«АвтоПапа»

Товари для будівництва та ремонту

·«Электромакс»

·«Cвіт Паркету»

Умови

Умови надання кредиту на товари в інтернет-магазинах

Загальні умови

Вимоги до позичальників

Загальні умови

Назва умовиХарактеристикаВалюта кредитуванняукраїнська гривняСума кредитувід 300 до 20 000 грн.Термін кредитуваннявід 3 до 24 місяцівРозмір початкового внескуне менше 10% від вартості товаруПроцентна ставка, річних0,01%Щомісячна комісія3%Дострокове погашеннябез штрафних санкційГрафік погашення заборгованостіщомісячно, рівними платежами протягом всього терміну кредитування (ануїтетний графік).Варіанти сплати за кредит· готівкою у будь-якому відділенні Банку (у тому числі, через банкомат з можливістю приймання готівки <https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/cash_in/>);

· безготівковим перерахуванням (у тому числі, з рахунків в інших банках);

· зі свого карткового рахунку, відкритого в УкрСиббанку, за допомогою системи «Керування рахунком» <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/operations/account_managment/>;

· автоматичним списанням1 зі своїх карткових рахунків, відкритих в УкрСиббанку.

Вимоги до позичальників

1.Вік від 21 до 65 років.

2.Наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію.

.Отримання офіційного доходу - постійне місце роботи за наймом, підприємницька діяльність або отримання пенсійних виплат.

Документи

Для оформлення кредиту на товари інтернет-магазину Вам необхідно:

·зарезервувати бажаний товар в обраному інтернет-магазині;

·отримати рахунок-фактуру від інтернет-магазину;

·звернутися до будь-якого із вказаних на сайті інтернет-магазину відділень УкрСиббанку та мати при собі оригінали документів:

1.Паспорт громадянина України;

2.Довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Отримати товар Ви зможете в офісі інтернет-магазину або при доставці.

Додаток 5

Інформаційна лінія: 0 800 505 800

Заявка на отримання кредиту

Кредит надається фізичним особам, які мають постійне місце роботи та офіційно підтверджений дохід.

Будь ласка, заповніть анкету. Обов'язкові для заповнення поля позначені *. Всі введені Вами дані є конфіденційними і не розголошуються третім особам.

Програма кредитування *Бажаний день дзвінка *Бажаний час дзвінка *Прізвище *Ім'я *По-батькові *Дата народження (дд.мм.рррр) *Номер контактного телефону *Адреса електронної пошти *Місце фактичного проживання *Бажана сума кредиту, грн. *Офіційний середньомісячний дохід позичальника / сім'ї позичальника, грн. *Середньомісячні витрати позичальника / сім'ї позичальника (харчування, комунальні послуги, оренда житла, виплати по кредитах, інше), грн. *Я - клієнт УкрСиббанкуЯ зареєстрований (зареєстрована) як субєкт підприємницької діяльностіБудь ласка, введіть секретний код *

Додаток 6

Спеціальні пропозиції

Преміальні пропозиції для держателів карток MasterCard - отримайте можливість взяти участь в акціях та отримати безліч додаткових привілеїв.

Відтепер Ви маєте можливість миттєво активувати свою картку в будь-якому банкоматі УкрСиббанку!

Будь ласка, ознайомтесь з картковими програмами Банку та оберіть ту платіжну картку, яка потрібна саме Вам.

Типи картокКартки масового випускуКартки середнього класуКартки елітного класуНазва карткової програмиМиттєва Visa СlassicVisa Classic ЕкономVisa Classic / MasterCard StandardVisa Gold / MasterCard GoldVisa Platinum / MasterCard PlatinumПакетна пропозиція All Inclusive <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/operations/all_inclusive/>++++Дебетні картки вкладників <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/depositors/>+++Зарплатні картки All Inclusive <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/salary_cards/>++++Дебетні картки «Активні гроші» <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/active_money/>+++1 / -+1 / -Пенсійні картки <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/pension/>+Соціальні картки <https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/social/>+1 - Оформлюється лише як додаткова картка.

Додаток 7

GSM-банкінг (SMS-банкінг)

Загальна інформація

Акція «GSM-банкінг (SMS-банкінг) безкоштовно!»

У період з 01.02.2012 р. до 01.05.2012 р. діятиме акція для держателів платіжних карток УкрСиббанку. Підключення та використання GSM-банкінгу (SMS-банкінгу) протягом 3-х місяців з дати підключення - безкоштовне.

GSM-банкінг (SMS-банкінг) - це послуга, яка дозволяє держателям платіжних карток УкрСиббанку отримувати інформацію про операції на картковому рахунку за допомогою SMS-повідомлень.повідомленнязапити

Формат SMS-запиту

Як підключитись

SMS-повідомлення

Після підключення до послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг) Ви будете автоматично отримувати SMS-повідомлення про здійснення наступних операцій:

·поповнення карткового рахунку готівкою або безготівковим перерахуванням (включаючи зарахування заробітної плати, пенсійних та соціальних виплат, тощо)1;

·отримання готівки та здійснення покупок з карткою;

·будь-які платежі з вашого рахунку, включаючи переказ коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу «Керування рахунком»;

·переказ коштів на інший картковий рахунок в УкрСиббанку за допомогою банкомата;

·зміна PIN-коду;

·підключення до послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг).

·при замовленні нової картки або перевипуску існуючої - SMS-повідомлення про доставку картки до відділення банку2.

1 - для пенсійних та соціальних карток, зарплатних карток All Inclusive та пакетних пропозицій All Inclusive, відкритих з 21.03.2011р. 2 - за винятком зарплатних карток All Inclusive.

SMS-запити

Крім того, Ви можете отримати необхідну інформацію у будь-який момент, надіславши SMS-запит у відповідному форматі на один із сервісних номерів:

·абонентам МТС, Київстар та Life:) - на номер 729;

·абонентам інших мобільних операторів - на номер +38 093 177 77 55.

Тарифікація надісланих SMS-повідомлень здійснюється згідно тарифів Вашого мобільного оператора.

За допомогою SMS-запиту Ви можете:

·переглянути баланс;

·отримати міні-виписку (10 останніх транзакцій);

·заблокувати картку;

·відключити послугу GSM-банкінг (SMS-банкінг).

Формат SMS-запиту

SMS-запит має формат ХХХХ%YYYY_kk, де:

·ХХХХ - перші 4 цифри номеру картки;

·YYYY - останні 4 цифри номеру картки;

·kk - код запиту:

o01 - запит балансу;

o02 - запит міні-виписки;

o88 - відключення послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг);

o99 - блокування картки.

Як підключитись

Тип платіжної карткиДе підключитись· Пенсійні картки · Соціальні картки · Зарплатні картки «All Inclusive» · Пакетна пропозиція «All Inclusive», відкрита з 21.03.2011р.;· у будь-якому банкоматі УкрСиббанку; · у відділенні УкрСиббанку, де відкрито Ваш картковий рахунок; · за номером інформаційно-довідкової служби УкрСиббанку.· Дебетні картки «Активні гроші» · Дебетні картки вкладників · Пакетна пропозиція «All Inclusive», відкрита до 20.03.2011р.· у будь-якому банкоматі УкрСиббанку.

Для підключення за допомогою банкомату УкрСиббанку необхідно виконати наступні дії:

·вставити картку в банкомат і ввести PIN-код;

·вибрати в головному меню пункт «GSM-банкінг»;

·виконати дії згідно з вказівками банкомата (ввести і підтвердити номер телефону);

·отримати чек з банкомата після завершення операції.

Послуга активується одразу після підключення. На підтвердження цього надходить SMS-повідомлення.

Для підключення при зверненні до відділення УкрСиббанку Вам достатньо надати співробітнику відділення оригінал паспорту та заповнити заяву на підключення послуги GSM-банкінг (SMS-банкінг).

Для підключення при зверненні до інформаційно-довідкової служби УкрСиббанку достатньо виконати наступні дії:

·зателефонувати за номером 0 800 505 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні);

·надати оператору інформацію, необхідну для Вашої ідентифікації;

·назвати номер телефону, на який будуть надходити SMS.

Переваги

Переваги послуги GSM-банкінг

·GSM-банкінг (SMS-банкінг) дозволяє здійснювати цілодобовий контроль руху коштів на Вашому картковому рахунку: при здійсненні будь-якої операції за допомогою Вашої картки Ви отримуєте SMS-повідомлення, а також можете у будь-який момент відправити SMS-запит і отримати інформацію про залишок на рахунку;

·у випадку втрати або викрадення картки GSM-банкінг (SMS-банкінг) дає можливість швидко заблокувати її шляхом відправлення відповідного SMS-повідомлення;

·до GSM-банкінг (SMS-банкінг) можна підключитись самостійно у будь-якому банкоматі УкрСиббанку, не звертаючись до відділення.

Тарифи

Тарифи на поcлуги GSM-банкінгу (SMS-банкінгу)

Назва послугиРозмір комісії (без ПДВ)Підключення GSM-банкінгу (SMS-банкінгу)Безкоштовно з 01.02.2012 р. до 01.05.2012 р.Надання міні-виписки про стан карткового рахунка (останні 10 транзакцій) за допомогою SMS-запиту· Безкоштовно (для пенсійних, соціальних карткових рахунків, а також у рамках пакетних пропозицій «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra» або «All Inclusive De Luxe»); · 0,30 грн. / 0,05 USD / 0,05 EUR (для інших рахунків в залежності від валюти).

Плата за користування послугою до 01.05.2012 р. відсутня.

Послуга GSM-банкінг (SMS-банкінг) дійсна протягом терміну дії платіжної картки, до якої дану послугу було підключено.

Похожие работы

 

Не нашел материал для курсовой или диплома?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!